Ajo- ja lepoaikasäädökset

Ajo- ja lepoaika-asetus sääntelee autonkuljettajien ajoaikoja, taukoaikoja ja lepoaikoja.

Kysy ajo- ja lepoajoista

SKAL neuvoo jäseniään ajo- ja lepoaikasäännöksiin liittyvissä kysymyksissä. 
Soita 09 478 999 tai laita viesti: asiantuntijapalvelut@skal.fi

Ajo- ja lepoaika-asetus

Ajo- ja lepoaika-asetus sääntelee autonkuljettajien ajoaikoja, taukoaikoja ja lepoaikoja. Asetuksen löydät kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Ajo- ja lepoaika-asetus

Työsuhteisten kuljettajien osalta myös kuorma-autoalan työehtosopimus ja työaikalaki sisältävät määräyksiä työn tekemisen määrästä.

EU-komissio on julkaissut selkeäsanaiset kysymyksiä ja vastauksia -tulkinnat uudistetusta ajo- ja lepoaika-asetuksesta suomen kielellä.

1) Asetuksen soveltamisala

Ajo- ja lepoaika-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti seuraavien ajoneuvojen kuljettajiin:

  •  tavarankuljetukseen käytettävät kuormatut ja kuormaamattomat ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia
  • henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, jotka on rakennettu kuljettaja mukaan luettuna yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen

Asetusta sovelletaan yleisillä teillä tapahtuvaan liikenteeseen. Yleisen tien ulkopuolella tapahtuva ajo merkitään muuksi työksi. Digitaalisessa ajopiirturissa muuksi työksi merkitseminen tapahtuu OUT-toiminnon avulla. Asetusta ei sovelleta sellaisiin erikoisajoneuvoihin, joita ei ole tarkoitettu tavaran kuljetuksiin, kuten esimerkiksi betonin pumppausautot ilman kuljetussäiliötä.

2) Vapautukset

Koko EU:n alueella ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu seuraavien ajoneuvojen kuljettajat:

a) säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikennereitin pituus on enintään 50 kilometriä;

b) ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa;

c) puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten omistamat tai ilman kuljettajaa vuokraamat ajoneuvot, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien johdosta ja niiden valvonnassa;

d) hälytys- tai pelastusajoneuvot, mukaan lukien humanitaarisen avun kuljettamiseen muuten kuin kaupallisesti käytettävät ajoneuvot;

e) sairaanhoidon erikoisajoneuvot;

f) hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta;

g) tekniikan kehittämiseen sekä korjausten ja kunnossapidon testaamiseen tarvittavat ajoneuvot ja uudet tai uudistetut ajoneuvot, joita ei ole vielä otettu käyttöön;

h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on
enintään 7,5 tonnia;

i) hyötyajoneuvot, jotka ovat museoajoneuvoja sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa niillä ajetaan, ja joita käytetään ei-kaupallisiin tavaran tai henkilöiden kuljetuksiin.'

Kansallisesti ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu seuraavien ajoneuvojen kuljettajat:

a) maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokraamassa ajoneuvossa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta, jos ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi ja ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita myydään torilla tai muutoin tietyssä paikassa tai näiden yritysten omassa hoidossa olevia hevosia;

b) ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään postitoimilaissa (313/2001) tarkoitettuun postin jakeluun tai sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, jos ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää käytetään enintään 50 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö;

c) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisella saarella, jota moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen,

d) ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävässä ajoneuvossa edellyttäen, ettei sitä käytetä kaupallisessa kuljetuksessa;

e) ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa, sähke- ja puhelinpalvelussa, radio- ja televisiolähetyksissä sekä radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien tunnistamisessa;

f) ajoneuvossa, jossa on 10–17 paikkaa ja jota ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen;

g) opetustarkoituksiin varustetussa ajoneuvossa, jossa opetus tapahtuu pysäköitynä;

h) ajoneuvossa, joka on tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille;

i) rahaa tai arvoesineitä kuljettavassa ajoneuvossa;

j) ajoneuvossa, jota käytetään eläinjätteiden tai muiksi kuin elintarvikkeiksi käytettävien ruhojen kuljetukseen;

k) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan maanteiden solmukohtiin liittyvillä alueilla, kuten satamissa, satamien ja muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa, olevilla teillä;

l) ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen maatilalta paikallisille markkinoille tai teurastamoihin ja päinvastoin 50 kilometrin säteellä maatiloilta, ja

m) sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvossa.

Harvaan asuttujen alueiden poikkeukset:

Hinauskuljetuksissa, maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavien yritysten torikaupan tai hevosten kuljetuksissa sekä elävien eläinten kuljetuksissa saadaan asetuksen vuorokautista ajoaikaa pidentää enintään kahdella tunnilla ja vuorokautista lepoaikaa lyhentää enintään yhdellä tunnilla, mikäli ajoneuvoja käytetään Lapin tai Oulun läänissä (ei kuitenkaan Oulussa tai Kajaanissa) taikka sellaisissa kunnissa, joiden asukastiheys on pienempi kuin viisi asukasta neliökilometrillä. Lisäksi poikkeus koskee ajoneuvoja, joita käytetään matkoilla, joiden alku- tai päätepiste on jollakin edellä mainituista alueista.

3) Ajo- ja lepoaikamääräykset

  •  Vuorokautinen ajoaika enintään 9 tuntia. Voidaan viikon aikana (ma-su) pidentää kahdesti enintään 10 tuntiin. Kalenteriviikossa ajoa saa olla enintään 56 tuntia, kahden perättäisen kalenteriviikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia.
  • Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko. Tauko voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäisen osan on oltava vähintään 15 min ja toisen osan vähintään 30 min.
  • Vuorokausilevon on oltava vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Voidaan lyhentää vähintään 9 tuntiin kolmesti viikossa (kahden viikkolevon välissä). Lyhentämätön, eli vähintään 11 tunnin vuorokausilepo voidaan pitää kahdessa osassa, joista ensimmäisen tulee olla vähintään kolme tuntia ja jälkimmäisen vähintään 9 tuntia.
  • Monimiehitystilanteessa (ajoneuvossa vähintään kaksi kuljettajaa) tarkastelujakso on 30 tuntia, jonka aikana molempien kuljettajien on pidettävä vähintään 9 tunnin vuorokausilepo. Vuorokausilepoa ei voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Kaksoismiehitystilanteessa molemmat kuljettajat ovat velvollisia lähtemään liikkeelle samaan aikaan (toisen kuljettajan ei tarvitse olla mukana kuitenkaan ensimmäisen tunnin aikana). 45 minuutin tauot voidaan viettää liikkuvassa autossa, joten ajoneuvo voi kuljettajien vaihtoa lukuun ottamatta liikkua yhtämittaisesti 20 tuntia.
  • Vuorokausilevon saa katkaista muun toiminnan vuoksi korkeintaan kaksi kertaa ja enintään yhteensä yhden tunnin ajan, kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen vuorokautisen lepoajan (11 tuntia). Kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode.
  • Viikkolevon on oltava yhdenjaksoinen, vähintään 45 tuntia ja sen on alettava viimeistään kuuden 24 tunnin jakson kuluttua edellisen viikkolevon päättymisestä. Viikkolepo voidaan lyhentää vähintään 24 tuntiin kerran peräkkäisen kahden viikon aikana. Tämä lyhennys on korvattava lyhennystä vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua muun vähintään 9 tunnin lepoajan yhteydessä.

Tarkempia tietoja ajo- ja lepoaikamääräyksistä löytyy työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Euroopan komissio on julkaissut seuraavat ohjeet ajo- ja lepoaika-asetukseen liittyen

Ohje 1: vähimmäislepo- ja enimmäisajoajoista poikkeaminen sopivan pysähdyspaikan löytämiseksi
Ohje 2: matka-ajan kirjaaminen, kun kuljettaja ajaa paikkakunnalle, joka ei ole tavanomainen paikka, jossa toimiminen asetuksen (EY) N:o 561/2006 soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana alkaa tai päättyy
Ohje 3: tauon tai päivittäisen taikka viikoittaisen lepoajan keskeyttäminen ajoneuvon siirtämiseksi terminaalissa, pysäköintipaikassa tai raja-alueella
Ohje 4: ajoajan kirjaaminen digitaalisten ajopiirtureiden avulla, kun kuljettaja tekee toistuvia tai monia pysähdyksiä
Ohje 5: Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöön liittyvästä lomakkeesta tehdyn päätöksen 2007/230/EY muuttamisesta 14. joulukuuta 2009 tehdyllä komission päätöksellä (2009/959/EU) käyttöön otettu lomake, joka koskee toiminnan todistamista
Ohje 6: Lautalla tai junassa vietetyn ajan kirjaaminen, kun kuljettajalla on käytettävissään vuode tai makuusija.
Ohje 7: Mitä tarkoitetaan ”jokaisella 24 tunnin ajanjaksolla”
Ohje 8: Poikkeukselliset tilanteet, joissa ajaminen ilman kuljettajakorttia sallitaan

Piirturitietojen säilyttäminen

Kuljettajalla on oltava mukanaan piirturilevyt kuluvalta päivältä ja 28 edeltävältä kalenterivuorokaudelta. Piirturilevyjä on säilytettävä yrityksessä yhden vuoden ajan.

Digitaalisesta ajopiirturista tiedot on jäljennettävä Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein ja luovutettaessa ajoneuvo pois yrityksen omasta hallinnasta tai poistettaessa digitaalinen ajopiirturi käytöstä. Työnantajan (tai yrityksen, joka käyttää kuljettajaa väliaikaisesti) on lisäksi tallennettava kuljettajien kuljettajakorttien tiedot kolmen viikon välein niiltä viikoilta, kun kuljettaja on ollut töissä. Tietoja on säilytettävä yrityksessä yhden vuoden ajan.

Tietojen tallentaminen

Teknisesti tietojen tallentamisen voi tehdä usealla tavalla. Uusissa kuorma-autoissa on usein sisäänrakennettu langaton tiedonsiirto piirturitietojen tallentamista varten. Halvimmillaan pääsee reilun satasen muistitikulla. Tietojen tallentamiseen tarvitaan aina se yrityskortti, jolla piirturin yrityslukitus on tehty.

Lisätietoja: SKAL:n asiantuntijat, puhelin 09-478 999 (vaihde)

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: