Tietoameista maantie ylakuva

Liikennelupa


Liikennelupa tarvitaan korvausta vastaan suoritettavaan tavarankuljetukseen.

Voimassa oleva liikennelupa on edellytys luvanvaraisessa tavaraliikenteessä liikennöimiselle. Luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittamista säätelee kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettu laki.

Liikennelupalajeja ovat:

  • yhteisölupa,
  • kotimaan liikennelupa ja
  • traktoriliikennelupa.


Uusille luvanhakijoille myönnetään joko yhteisölupia tai traktoriliikennelupia. Aikaisemmin käytössä olleita kotimaan lupia myönnetään nykyisille luvanhaltijoille lupia uusittaessa tai kalustoa lisättäessä.


Suomessa myönnetty yhteisölupa


Suomessa myönnetty yhteisölupa oikeuttaa luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittamiseen kotimaassa ja ulkomailla Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Sisäisen liikenteen harjoittaminen Ahvenanmaalla edellyttää Ahvenanmaan maakuntahallituksen myöntämää liikennelupaa.


Kotimaan liikennelupa


Kotimaan liikennelupa oikeuttaa luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittamiseen kotimaassa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. 

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä säädetyn lain nojalla 7 §:n mukaisissa tapauksissa lupaa ei tarvita.  Edelliseen perustuen liikennelupaa ei tarvita mm. suoritettaessa tavarankuljetusta enintään 2 000 kilon kokonaismassan omaavalla ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä.

Luvan hakeminen


Yhteisöluvan, kotimaan liikenneluvan ja traktoriliikenneluvan myöntää Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus keskitetysti koko maassa.

Liikennelupaa haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, ja kirjallinen lupahakemus tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen osoitteeseen Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki. Lupa myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan ja se tulee uusia ennen sen viimeistä voimassaolopäivää.


Lisätietoja ja hakulomakkeet ELY-keskusten www-sivuilla:
Tavaraliikenteen liikennelupahakemus ja hakemukseen tarvittavat liitteet sekä ohjeita hakemiseen


Hakemuksen liitteiksi


Liikennelupahakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös ammattitaitovaatimusten täyttämistä osoittavista todistuksista (ensimmäistä kertaa haettaessa) sekä enintään kolme kuukautta aikaisemmin myönnetty alkuperäinen selvitys riittävistä taloudellisista voimavaroista.

Liikenneluvan saamisen edellytykset

Liikenneluvan hakijan tulee olla:

  • hyvämaineinen
  • saanut ammattitaidostaan Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämän todistuksen (todistaa hakijan omaavan ammattipätevyysdirektiivin mukaiset tiedot ja taidot)
  • oikeustoimikelpoinen
  • vakavarainen

Liikenneluvan muuttaminen ja uusiminen

Liikenneluvan muuttamista tai uusimista haetaan samalla tavalla ja samassa järjestyksessä kuin uutta lupaa.

Liikenneluvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi peruuttaa liikenneluvan joko kokonaan tai määräajaksi, jos luvanhaltija ei täytä enää liikenneluvan saamisen edellytyksiä tai jos liikenteen harjoittamisessa on ilmennyt rikkomuksia.

Luvanhaltijalle voidaan antaa vähäisten rikkomusten vuoksi luvan peruuttamisen sijasta myös kirjallinen varoitus, mikäli luvan haltijan rikkomukset tai rikokset ovat vähäisiä.


Liikennelupakoulutukset 219

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä