Huomisen tiennäyttäjä

SKAL on maanteiden tavaraliikennettä harjoittavien ja logistisia palveluja tuottavien suomalaisten yritysten etujen valvoja. Toimimme jäsenyritystemme hyväksi tarjoamalla parasta jäsenpalvelua ja olemalla ylivoimainen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Jäsenen puolella

Suomalainen kuljetusyritys on yhteiskunnallemme monin tavoin tärkeä. Kuljetusyritykset ovat perustaneet SKAL:n valvomaan väsymättä jäsentensä etuja ja kehittämään toimintaympäristöä jäsenistölle suotuisaksi. Takaamme jokaiselle jäsenelle tasapuolisen kohtelun järjestössämme.

Luotettava asiantuntija

SKAL on luotettava asiantuntija jäsenille, kumppaneille, viranomaisille ja medialle. Jäsenenä voit aina luottaa siihen, että SKAL:sta saat oikean neuvon omaan toimintaasi liittyvissä kysymyksissä. Teemme edunvalvontatyötä ja välitämme tietoa rehellisesti ja tosiasioihin perustuen.

Vahva suomalainen

Yhteiskunnan toiminta edellyttää joka hetki luotettavia ja varmoja maantiekuljetuksia. Suomalainen kuljetusyritys hallitsee vaikeatkin olosuhteet ja mahdollistaa yhteiskunnan pyörien pyörimisen kelloon ja vuodenaikaan katsomatta. Kun kuljetukset hoidetaan suomalaisten yritysten voimin, toteutuu samalla yhteiskuntavastuu.

Jäsenlupaus

 • Tärkeimmät tehtävämme ovat jäsenen palveleminen ja edunvalvonta.
 • Ajamme näyttävästi jäsenyritysten etuja siellä, missä päätökset tehdään.
 • Tunnemme jäsenyrityksemme arkipäivän haasteet.
 • Koulutamme jäsenyritystä parantamaan liiketoimintaosaamistaan.
 • Parannamme toimintaympäristöä kuljetuselinkeinon harjoittamisen helpottamiseksi.
 • Viemme päätetyt asiat sinnikkäästi maaliin ja kerromme niistä.
 • Takaamme jokaiselle jäsenelle ja jäsenyritykselle yhdenvertaisen kohtelun.
 • Toimimme rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.

Kuljetusverkoston eettiset ohjeet

Suomen Huolintaliikkeiden Liiton ja Logistiikkayritysten Liiton hallitukset ovat hyväksyneet SKAL:n kuljetusverkoston eettiset ohjeet 27.10.2010. Eettiset ohjeet ovat SKAL:n eettisen työryhmän laatimat ja SKAL:n hallituksen hyväksymät. Näiden ohjeiden laadinnassa ovat olleet mukana myös Itella, Schenker ja Transpoint sekä verkostossa toimivia SKAL:n sopimusyrittäjiä.

Eettisillä ohjeilla tuetaan ja edesautetaan verkostoitumista ja verkostoissa toimivien yhteistyötä

 • Kuljetusverkossa on useita toimijoita tuottamassa asiakkaan tarvitsemat palvelut.
 • Kuljetusverkon laadukas ja tuloksekas toiminta edellyttää asiakkaan ja palvelun tuottajien yhteen hiomista, yhteistä näkemystä tavoitteista, vahvaa sitoutumista ja eettistä johtajuutta.

Korkea moraalinen pohja ja aktiiviset eettiset toimintatavat ovat verkon vahvuus

 • Tehokkaalla ja tuottavalla kuljetusverkolla on vahva moraalinen pohja, joka tuottaa hyvän työilmapiirin ja luottamuksen osapuolten välille.
 • Kuljetusverkon toimijat kantavat vastuuta oman yrityksensä ja henkilökuntansa lisäksi yhteistyökumppaneistaan ja asiakkaastaan.

Yhdessä sopien luodaan tulevaisuutta ja sitoudutaan pitkäjänteiseen yhteistyöhön

 • Kuljetusverkon syntyminen edellyttää osapuolilta oikeaa asennetta, yhteistä visiota tulevasta ja aitoa halua sitoutua sen toteuttajaksi.
 • Osapuolten on avoimesti ilmaistava omat ehdot yhteistyölle. Kunkin näkemys on arvokas.
 • Yhteisen tahdon pohjalta osapuolet solmivat kirjallisen sopimuksen, jossa asetetaan tavoitteet sekä täsmennetään kunkin toimijan oikeudet ja velvollisuudet.
 • Sopimus luo eettisesti kestävän pohjan kannattavalle liiketoiminnalle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Yhteistä tehtävää toteutetaan toista kunnioittaen ja molempien edut huomioon ottaen

 • Kuljetusverkko palvelee asiakastaan noudattaen lakia, sopimuksia ja hyviä liiketapoja.
 • Arkisessa työssä tehtävät päätökset edellyttävät avoimuutta, kitkatonta tiedonkulkua sekä vastuun ottamista toimeksiannosta ja tuloksesta. Ikävistäkin asioista on rohjettava puhua ja hakea niihin yhteinen ratkaisu.
 • Tuloksia ja toiminnan laatua mitataan yhdessä sovitulla tavalla.
 • Toimintaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa ja osapuolten kehitysajatuksia kunnioitetaan. Parannusehdotusten toteuttaminen tuo kilpailuetua ja lisäarvoa verkolle.

Muutostilanteissa otetaan huomioon molempien näkökannat

 • Kuljetusverkon kestävyyttä punnitaan muutostilanteissa. Kilpailu markkinoilla on kovaa, eikä kuljetustoiminnan jatkuvuutta ole aina taattu.
 • Osapuolten on oltava valmiit tekemään kuljetusverkon liiketoimintaan tarvittavat muutokset. Tämä voi tarkoittaa palvelutehtävien lisääntymistä tai vähentymistä taikka uusien toimijoiden tuloa mukaan verkkoon.
 • Verkon on hallittava yhteisesti myös kustannusmuutokset, uudet säädökset, ylivoimaiset esteet ja muut toimintaan vaikuttavat muutostekijät.
 • Muutostilanteita hallitaan yhteisesti sovitulla tavalla ja hyvien liiketapojen mukaisesti sekä yhteisellä tahtotilalla, joka antaa mahdollisuuden tehdä eettisesti kestäviä päätöksiä.

Eettisyydellä on sijaa yhteistyön kaikissa tilanteissa

 • Kuljetusmarkkinat perustuvat yrittämisen vapaudelle ja vapaalle kilpailulle lain ja hyvien tapojen osoittamissa rajoissa.
 • Verkossa toimijat kunnioittavat verkkoa sitovia sopimuksia ja asiakassuhteita sekä verkossa toimivien yritysten liiketoimintaa ja elinmahdollisuuksia.
 • Myös osapuolen tahtoa irtautua verkosta on kunnioitettava. Irtautuminen toteutetaan verkkoa vahingoittamatta ja antamalla riittävästi aikaa muutokselle. Myös verkosta irtautuneen mahdollisuutta jatkaa liiketoimintaa verkon ulkopuolella tulee kunnioittaa.

I samarbete för våra medlemmar: