7.11.2018 11:11
SKAL

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä (KOM (2018) 277 lopullinen) U 68/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Asetusehdotuksella pyritään luomaan lainsäädäntö, jolla pyritään vähentämään TEN-T infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanossa ilmenneitä viivästymisiä. Tarkoituksena on lupamenettelyiden yhtenäistäminen ja käsittelyaikojen rajaaminen. 
 
SKAL pitää tärkeänä kaikkien tiehankkeiden nopeaa ja joustavaa etenemistä ja pitää valtioneuvoston tavoin asetusehdotuksen tavoitetta TEN-T ydinverkon liikenneinfrastruktuurin lupamenettelyiden tehostamisesta perusteltuna.   
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
Iiro Lehtonen          Ari Herrala
toimitusjohtaja        johtava asiantuntija

I samarbete för våra medlemmar: