22.12.2017 09:03
SKAL

SKAL:n lausunto ajoneuvojen käyttöasetuksen muutosehdotukseen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry antaa seuraavan lausunnon asetusluonnokseen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta.

Muutoksen tavoitteet

Asetusluonnoksen perusteluiden mukaan ajoneuvojen käyttöasetusta muutettaisiin siten, että traktorikuljetuksiin liittyvät rajoitukset, jotka eivät perustu ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen, poistetaan. Samassa yhteydessä esitetään muutettavaksi taksivalaisimen käyttöä koskeva säädös sekä ajoneuvon, perävaunun ja sen yhdistelmän pituutta koskevia säännöksiä.

Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus

Asetusluonnoksessa mahdollistettaisiin kuormauksessa käytettävän ajoneuvon tai työvälineen kiinnittäminen kuormatilan taakse huolimatta siitä, että tästä aiheutuu ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle säädetyn suurimman sallitun pituuden ylitys. Ylitysoikeuteen liittyy kuusi tarkentavaa ehtoa, joilla varmistetaan liikenneturvallisuutta sekä se, että pituuden ylittämisellä ei saavuteta kuormatilan kasvua.

SKAL kannattaa ehdotettua muutosta. Muutos lisää logistiikan tehokkuutta sekä mahdollistaa kuljetusten joustavuutta, kun ajoneuvon lastauksessa tai kuormauksessa käytettävä ajoneuvo tai työväline voidaan kuljettaa kuljetuksen mukana ilman kuormakapasiteetin pienenemistä.

Ehdotetulla muutoksella kuormaukseen käytettävän työvälineen, esim. kuormausnosturin, saisi kiinnittää kuormatilan taakse, vaikka tästä aiheutuisi suurimman sallitun pituuden ylitys. Esimerkiksi 16,50 metriä pitkän puoliperävaunuyhdistelmän perään voisi kytkeä kuormausnosturin. Usein tarkoituksenmukaisin paikka kuormausnosturille puoliperävaunuyhdistelmissä on vetoauton ohjaamon ja perävaunun välinen tila. Jotta säädöksissä ei turhaan suosittaisi nosturin kiinnittämistä puoliperävaunuyhdistelmän taakse, missä se aiheuttaa negatiivista painoa vetotapille heikentäen yhdistelmän ajo-ominaisuuksia, SKAL ehdottaa pykälään seuraavaa muutosta: Tavarankuljetukseen käytettävään ajoneuvoon saa kiinnittää kuormatilan tai ajoneuvon ohjaamon taakse kyseisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän lastauksessa tai kuormauksessa käytettävän ajoneuvon tai työvälineen…

SKAL:n ehdottamalla muutoksella puoliperävaunuyhdistelmän vetoauton, jossa on ohjaamon takana kuormausnosturi, taakse voisi kytkeä täysipitkän puoliperävaunun. Tällainen yhdistelmä olisi ajo-ominaisuuksiltaan parempi kuin yhdistelmä, jossa työväline on kiinnitetty puoliperävaunuyhdistelmän taakse. SKAL:n ehdottamalla muutoksella ei olisi vaikutusta kuljetusten kilpailuasetelmaan, sillä muutos ei kasvattaisi suurinta sallittua kuormatilaa. Liikenneturvallisuutta ehdotettu muutos parantaisi. SKAL:n esityksellä purettaisiin perusteeton normi käyttöasetuksesta.

Traktorikuljetuksiin liittyvät rajoitukset

Asetusluonnoksessa esitetään sallittavaksi kytkentämassaltaan yli 10 t perävaunun kytkeminen uusien nopeiden traktoreiden perään liikennetraktoreille sallitun mukaisesti. Näin ajoneuvoluokissa tapahtuneet muutokset tulisi huomioiduksi traktorin perävaunun kytkentäsäännöissä.

SKAL korostaa, traktoreiden ajoneuvoluokissa vuoden 2016 alussa tapahtuneet muutokset edellyttävät muidenkin säädösten uusimista. Yksi näistä on traktoreiden verokohtelu, josta SKAL on 5.4.2017 kirjoittanut esityksen valtiovarainministeriölle. SKAL:n esityksessä pyydettiin korjaamaan polttoainemaksulaissa oleva epäkohta traktoreiden ajoneuvoluokkien muutoksiin liittyen. SKAL on esittänyt seuraavaa muutosta polttoainemaksulakiin:

Laki polttoainemaksusta (30.12.2003/1280) määrittää sanktioluonteisen maksun sallittua lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä. Maksu on perävaunun vetoon käytettävästä kuorma-autosta 1 500 euroa päivässä, kuorma-autosta 1 000 euroa päivässä, liikennetraktorista 670 euroa päivässä ja muusta traktorista 100 euroa päivässä. Polttoainemaksulaissa ei ole otettu huomioon traktoreiden luokitusten muutoksia, jolloin sallittua lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä seuraa aiemmasta poiketen vain 100 euron päiväkohtainen polttoainemaksu uusien nopeiden traktoreiden osalta. Maa- ja metsätaloudessa traktoreita saa niiden ajoneuvoluokasta riippumatta käyttää polttoöljyllä ilman päivämaksua.

SKAL esittää, että traktoreiden luokittelun muutoksesta syntynyt epäkohta korjataan sitomalla polttoainemaksun määrä traktorin rakenteelliseen nopeuteen. Jotta säädöksillä voidaan estää tehokkaasti sallittua lievemmin verotetun polttoaineen käyttö traktoreissa, jaottelu voisi olla esimerkiksi seuraava:

  • traktorin rakenteellinen nopeus enintään 40 km/h – polttoainemaksu 100 €/pvä
  • traktorin rakenteellinen nopeus 41–60 km/h – polttoainemaksu 670 €/pvä
  • traktorin rakenteellinen nopeus yli 60 km/h – polttoainemaksu 1 000 €/pvä

SKAL esittää, että LVM osaltaan esittää polttoainemaksulakia muutettavaksi siten, että traktorin ajoneuvoluokissa tapahtuneet muutokset tulee otetuksi polttoainemaksulaissa huomioon.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen                      Petri Murto

toimitusjohtaja                    johtaja, asiantuntijapalvelut

I samarbete för våra medlemmar: