Europarlamenttivaalit 2014

Europarlamenttivaalit järjestettiin 25.5.2014, jolloin Suomesta valittiin 13 jäsentä Euroopan parlamenttiin. SKAL oli mukana vaaliteemoillaan ajamassa suomalaisen liikenteen ja logistiikan asiaa.

SKAL:n vaaliteemat eurovaaleissa 2014

Suomi suunnannäyttäjänä

Pistämme Suomi-lipun liehumaan oikealla asenteella ja vahvalla yhteistyöllä. Teemme rakentavia, toimialaamme eteenpäin vieviä päänavauksia EU:ssa. Meillä on paljon annettavaa koko Euroopalle. Tarvitsemme EU-parlamentin liikennevaliokuntaan suomalaisen MEPin yhteiskuntamme, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän puolestapuhujaksi ja vienninedistäjäksi. Ehdokkaamme toimii EU:ssa avoimesti, aktiivisesti ja rohkeasti kotiinpäin vetäen, kun on sen paikka, ja hän ottaa suunnan kohti Yrittäjyyden Eurooppaa.

Vapaata, mutta vastuullista liikkuvuutta

EU:n vapaata liikkuvuutta ei voi valjastaa harmaan talouden rattaille, eikä sisämarkkinoita pidä avata apposen auki vain periaatteen vuoksi. Toisen EU-maan sisällä suoritetun tavaraliikenteen vapauttamisessa on edettävä maltilla, kunnes kilpailuedellytykset eri maiden kesken ovat tasavertaiset. Villien kuljetusmarkkinoiden torjumiseksi tarvitsemme yhä tiukat maantiekuljetusten kabotaasirajoitukset. Ne ovat osa suomalaisten yritysten sosiaalista vastuuta. Tässä suomalainen MEP on omalta osaltaan paljon vartijana. 

Kilpailukykyä EU:lle ja Suomelle joustavuudella

EU tuottaa paljon turhaa sääntelyä. Kevennetään yrittäjyyden rasitteita EU:n kilpailukyvyn kohentamiseksi vaikkapa sallimalla korkeampien, pidempien ja raskaampien ajoneuvoyhdistelmien käyttö jäsenmaiden keskinäisessä tavaraliikenteessä. Meillä on pidemmät kuljetusetäisyydet ja haastavammat olosuhteet kuin useimmilla EU-mailla. Pidetään Suomen erityisolosuhteita esillä ja säädetään mielekkäät ajo- ja lepoajat. Kilpailukykyä parantavat joustot ovat mahdollisia liikenneturvallisuutta vaarantamatta ja työturvallisuutta heikentämättä. Helpotetaan hallinnollista taakkaa toteuttamalla "Pienet ensin” -periaate: kaikki sääntely on sovitettava pienten yritysten olosuhteisiin.

Suomen tieverkko kuntoon EU-rahoituksella ja Vinjet -maksuilla

Maamme maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kehittäminen edellyttää tuntuvia panostuksia tieverkkoon. EU -rahoituslähteiden tarjoamat mahdollisuudet on hyödynnettävä tarkoin. Lisäksi tiemaksuja koskeviin EU-säädöksiin on vaikutettava niin, että emme heikennä omaa kilpailukykyämme ja että myös muualta tulevat tienkäyttäjät maksavat Suomen tieverkon hyödyntämisestä
Tämän toteutamme Vinjet -maksuilla, jotka kompensoidaan kotimaiselle ammattiliikenteelle veroratkaisuin. Näin meiltä ei kerätä maksuja tuplasti.

SKAL:n eurovaalikysely 2014

Kutsuimme eurovaaliehdokkaat vastaamaan kyselyymme.

Kyselyn sisältö

Kysyimme eurovaaliehdokkaiden mielipidettä seuraavista väittämistä:

(vastausvaihtoehdot asteikolla täysin eri mieltä–jokseenkin eri mieltä–ei samaa eikä eri mieltä–jokseenkin samaa mieltä–täysin samaa mieltä)

1. Suomi suunnannäyttäjänä

 • Suomen tulee olla aloitteellinen ammattiliikenteen lainsäädännön uudistamisessa.
 • Suomi saavuttaa EU:n energiatehokkuustavoitteet energiatehokkuustavoitteet liikenteen osalta (9 prosentin energiansäästö vuoteen 2016 mennessä).
 • EU:sta tulee osittain turhaa tai liian tiukkaa säätelyä (esimerkiksi ns. yrittäjäkuljettajan työaikadirektiivi), jota haluan vähentää.
 • Rikkidirektiivi on Euroopalle ja Suomelle hyvä asia.
 • Teknologiamaana Suomen tulee panostaa merkittävästi logististen järjestelmien kehittämiseen ja tuotteistamiseen.

2. Vapaata, mutta vastuullista liikkuvuutta

 • Kuljetuspalveluiden tarjoajan kansallisuus ei ole olennainen asia kilpailutuksessa.
 • Maamme teollisuuden kannalta kuljetuspalveluiden edullisuus on tärkeintä.
 • EU:n vapaan liikkuvuuden ja tehokkaiden sisämarkkinoiden tavoite on Suomelle hyvä asia.
 • Kabotaasiliikenne* tulisi sallia rajoituksetta.
 • Huoltovarmuuden kannalta elinvoimainen kotimainen kuljetuselinkeino on välttämättömyys.

*Kabotaasi = Tilapäistä tavaraliikennettä ulkomaan kilvissä. Toisesta EU- tai ETA-valtiosta tulleen kuljetusyrityksen kuorma-autolla voidaan suorittaa enintään kolme maan sisäistä kuljetusta viikon sisällä Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen jälkeen.

3. Kilpailukykyä EU:lle ja Suomelle joustavuudella

 • Kansallista logistiikkastrategiaa tulisi kehittää elinkeinoelämän, asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistyöllä.
 • Pienet ensin –periaatteen mukaan sääntely on on sovitettava pienten yritysten olosuhteisiin.
 • Kannatan polttoaineveron palautusjärjestelmää kotimaisille kuljetusyrityksille.
 • Bensiinin ja dieselin verotasojen yhtenäistäminen olisi haitallista Suomen kilpailukyvylle.
 • Tavaroiden kuljettaminen Suomessa on liian kallista.
 • Kannatan tavaraliikenteen painopisteen siirtämistä teiltä raiteille.
 • Raskaan liikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikasäädöksiin tulisi saada joustoa.

4. Suomen tieverkko kuntoon EU-rahoituksella ja Vinjet -maksuilla

 • Liikenneinfran keskeisten linjausten tulisi kantaa vaalikausien yli.
 • Tiehankkeiden elvyttävä vaikutus on vähäinen.
 • Kannatan tiemaksujen (esimerkiksi Eurovignette) pikaista käyttöönottoa Suomessa.
 • Suomen kannattaa odottaa älyliikenteen tuomia sähköisiä ratkaisuja tiemaksuissa.
 • Nykyinen tienpidon taso on riittävä.
 • Suomen tulisi aktiivisesti hakea EU-rahoitusta tiehankkeisiin.
 • Suomen teollinen kilpailukyky vaatii hyväkuntoisen tieverkon.

5. Ehdokkaan kiinnostuksen kohteet

 • Jos tulen valituksi Parlamenttiin, aion pyrkiä liikennevaliokuntaan (TRAN).
 • Tavoitteeni on vaikuttaa Euroopan Parlamentissa pitkäjänteisesti.
 • Seuraan tällä hetkellä läheisesti liikenneasioita.

Kuljetusyrittäjä-lehden numeron 3/2014 eurovaaliartikkelissa käsittelimme erityisesti niitä meppiehdokkaita, jotka vastauksessaan ilmoittivat varmuuden siitä, että pyrkivät parlamentin liikennevaliokuntaan TRAN:iin.

Vaalikyselyn tulokset

I samarbete för våra medlemmar: