Kuntavaalit 2017

Viimeisimmät kuntavaalit käytiin 9.4.2017. SKAL kannusti jäsenyrittäjiään lähtemään mukaan oman kunnan päätöksentekoon.

SKAL:n kuntavaaliteemat

Kuntavaalit 2017 käytiin suuren muutoksen kynnyksellä. Sote- ja maakuntauudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja joukon muita alueellisia tehtäviä maakunnille vuoden 2019 alusta. Palvelurakenne ja kuntien rooli muuttuvat, mutta emme vielä tarkkaan tiedä, miten. Varmaa on, että tulevat kuntapäättäjät joutuvat ratkaisemaan suuria kysymyksiä kuten sen, miten suunnata voimavarat, kun sote-vastuu siirtyy kunnilta pois. Muutoksilla on vaikutuksia myös liikenteeseen ja elinkeinoelämään kunnissa.

Kuntavaalikysely puolueille

Suomen Keskusta

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
      x  
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
   x      
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
   x      
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
   x      
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.        

Vapaat kommentit:

Suomi on pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maa. Monin paikoin ihmisten ainoa kulkumahdollisuus on oma auto.

Käytännössä liikenteen ruuhkaisuus rajoittuu Helsingin seudun ja muutamien maakuntakeskusten pääväylille arkiaamuisin ja –iltapäivisin sekä joillakin muilla väylillä lisäksi kansallisten juhlapäivien ja joidenkin viikonloppujen meno- ja paluuliikenteeseen. Ruuhkamaksusta voisi tulla helposti vain uusi maksu muutoinkin raskaasti verotetulle kumipyöräliikenteelle.

Ruuhkamaksut olisivat erityisen haitallisia maanteiden ammattimaiselle henkilö- ja tavaraliikenteelle ja niitä harjoittavien yritysten ja elinkeinonharjoittajien kilpailukyvylle. Siksi ammattiliikenne olisi järkevä pitää ruuhkamaksujen ulkopuolella, jos sellaisiin joskus päädytään.

Ruuhkaisuuden vähentämisessä on huomattavasti järkevämpää kehittää maantieinfraa ja joukkoliikennettä sekä rakentaa liityntäpysäkkejä junaratojen varrelle. Sujuvamman liikenteen lisäksi tällä tavalla saataisiin myös uusia investointeja ja työpaikkoja.

Jokaisen kunnan on järkevää edistää alueellaan yrittämisen edellytyksiä muun muassa kaavoituspolitiikalla ja kehittämällä liikenneinfraa. Kaikkea ei kuitenkaan pidä sälyttää yksinomaan kunnan vastuulle. Ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja koskeva suunnittelutyö on järkevää tehdä kunnan, liikepaikkojen ylläpitäjien ja siellä toimivien yrittäjien sekä tavaraliikenteen ammattilaisten saumattomana yhteistyönä.

Liikenteen suunnittelussa keskeisiä päämääriä on liikenneturvallisuudesta huolehtiminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Kulkutavasta riippumatta jokaisella on vastuu ja velvollisuus huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta käyttäytymällä liikenteessä tilanteen vaatimalla tavalla.

Käytännössä liikenneturvallisuutta voidaan edistää huolehtimalla muun muassa kevyen liikenteen väylien rakentamisella erityisesti vilkkailla tieosuuksilla, riittävän leveillä piennaralueilla sekä asianmukaisilla kielto- ja varoitusmerkeillä. Jo lainsäädännössä moottoritiellä sekä sen liittymis- tai erkanemistiellä on vain moottoriajoneuvoliikenne sallittu.

Liikenneturvallisuudesta on aina huolehdittava kokonaisuutena. Kevyt liikenne voidaan ohjata raskaan liikenteen pääväyliltä muille väylille, jos sellaiseen on mahdollisuus.  Se on kaikkien liikenteessä liikkuvien kannalta järkevintä. Toisaalta aina ei ole turvallisinta ohjata esimerkiksi mopoilijoita käyttämään kapeita pyöräteitä varsinkaan jos siellä on paljon lapsia, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Silloin voi paikallaan olla pitää mopoilijat ajoradalla.

Sujuvan tavara- ja henkilöliikenteen kannalta voi olla välttämätöntä pysäköidä jakeluauto hetkellisesti jalkakäytävälle kuormaus- ja purkamistöitä varten, mikäli lähistöllä ei ole  käytettävissä muita vaihtoehtoja. Aina ja aivan ensimmäiseksi on kuitenkin varmistettava, että pysäköinnistä ei aiheudun vaaraa tai muuta häiriötä jalankulkijoille tai muille tiellä liikkuville.  

Kunnan perustehtävänä on muun muassa turvallisesta asuinympäristöstä huolehtiminen. Tiestön laadukas talvikunnossapito tukee tätä päämäärää. Sillä voidaan ehkäistä onnettomuuksia, jolloin kunta voi säästää muissa menoissa. Jokaisella tiellä liikkujalla on kuitenkin viime kädessä vastuu liikkua keliolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.        
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan. x        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
 x        
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.        

Vapaat kommentit:

Kunnan tärkein voimavara ovat yhdessä sen asukkaat, työntekijät sekä kunnassa vaikuttavat yritykset ja yhteisöt. Ne luovat elinvoimaa.

Yrittäjyysvaikutusten arviointi on tärkeää. Se edellyttää, että kunta käyttää toimivia vaikuttavuusarviointimalleja.

Tulevaisuuden uuden kunnan yksi tärkeistä rooleista on elinkeino- ja työllisyysrooli. Kotikunta tuntee parhaiten oman alueensa yritykset ja niiden tarpeet.

Maakuntien uudistuvassa roolissa ovat vahvoina esimerkiksi työ- ja elinkeinopalvelut, aluekehittäminen ja alueellinen liikennejärjestelmäsuunnittelu. On tärkeää, että maakunnan ja kuntien yhteistyö on saumatonta ja kulkee samaan suuntaan kaikessa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistämisessä.

Kunnan toiminnan pitää olla joustavaa ja asiakaslähtöistä. Myös kunnissa on vielä turhaa sääntelyä ja byrokratiaa, joka pahimmillaan sammuttaa yritteliäisyyden ja luovuuden. Byrokratian purkutalkoita on jatkettava.  Palvelujen kehittämiseen pitää ottaa nykyistä enemmän mukaan asukkaat, työntekijät, yritykset ja niiden järjestöt.

Kunnan tai kuntayhtymän kuljetuskaluston omistamiseen on mahdotonta antaa yleispätevää vastausta. Kunnissa olosuhteet ja tarpeet vaihtelevat. Asia on viisainta on jättää kuntien itsensä päätettäväksi.

Joka tapauksessa kunnissa kannattaa harkita, onko sen järkevämpää omistaa itse kuljetuskalustonsa vai ostaa kuljetuspalvelut muualta. Joskus kunnalle on ollut taloudellisempaa esimerkiksi  ”liisata” palvelutyöntekijöilleen autoja työtehtävien hoitamiseksi kuin maksaa heille kilometrikorvauksia oman autonsa käytöstä. 

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
       
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
    x    
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
       
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
       

Vapaat kommentit:

Luotettavuuden ja luottamuksen pitää olla kaiken toiminnan lähtökohta. Kuntien tulee panostaa hankintaosaamisensa kehittämiseen. Hinta ei saa olla ainoa kriteeri, vaan pitää ottaa huomioon myös laatu sekä aluetalous-, ympäristö- ja työllisyysvaikutukset. Näin saadaan verorahoille paras vastine.

Kunnissa olosuhteet ja tarpeet vaihtelevat, jolloin viisainta on jättää tavaraliikennettä koskevat sopimukset kuntien itsensä päätettäväksi. Hinnan ohella myös laatu- ja vastuukysymykset ovat tärkeitä.

Julkisen sektorin pitää olla esimerkin näyttäjä harmaan talouden torjunnassa. Kunnille palveluja tuottavilta pitää edellyttää lakien ja säädösten noudattamista.

 

Kansallinen Kokoomus

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
       
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
       
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
       
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
   x      
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.    x      

Vapaat kommentit:

Kunnallisten ruuhkamaksujen mielekkyyttä kannattaa selvittää vain sellaisilla alueilla, joissa teiden ruuhkautuminen aidosti muodostuu ongelmaksi. Suomessa tällaisia alueita on lähinnä pääkaupunkiseudulla ja joidenkin suurimpien keskuskaupunkien sisääntuloväylillä. Mikäli ruuhkamaksut toteutettaisiin, olisi oleellista, että rahat, joita järjestelmällä kerättäisiin, jäisivät alueen liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen.
 
Jakeluauton pysäköiminen tilapäisesti jalkakäytäville on useissa lastaus- ja purkutilanteissa yksinkertaisesti kokonaisuuden kannalta helpoin ja järkevin tapa järjestää toiminta. Kaupunkialueilla, joissa jakeluauto täyttää esimerkiksi keskeisen jalankulku- tai polkupyöräväylän, on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei jakeluautosta aiheudu tarpeetonta haittaa kevyelle liikenteelle. Tässäkin tapauksessa maalaisjärjellä pääsee onneksi pitkälle.
 
Kevyt liikenne kuuluu kevyen liikenteen väylille, sillä se parantaa kaikkien teillä liikkujien turvallisuutta. Laadukas talvitienpito on keskeinen kunnan tehtävä ja arkinen liikenneturvallisuusasia, josta on syytä pitää hyvää huolta.

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.  x        
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan. x        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
 x        
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.        

Vapaat kommentit:

Voimissaan oleva yrittäjyys on jokaisen elinvoimaisen kunnan perustarve, sillä ilman yrityksiä ei ole työtä, ja ilman työtä ei ole hyvinvointia. Päätöksenteossa tulee huomioida aina, kun se on relevanttia, päätösten vaikutukset yrityksiin. Yrittäjäksi kunta ei voi ryhtyä, mutta kunta voi tehdä parhaansa, jotta yrityksillä olisi hyvät edellytykset menestyä. Kaavoituksessa ja lupaprosesseissa tulisi päästä yhden luukun periaatteeseen eli siihen, että samalta luukulta saataisiin samaa asiaa koskevat palvelut. Pelisäännöksi tulisi myöskin ottaa se, että yhtä asiaa kysytään yritykseltä tai kansalaiselta vain kerran, jonka jälkeen se on kunnalla tiedossa.
 
Kunnan tai kuntayhtymän ensisijainen tehtävä ei ole osallistua kuljetusmarkkinoille, joissa markkinat toimivat ja kilpailu on jo valmiiksi kovaa. Kuljetusyrittäjät ovat alan ammattilaisia ja hoitavat asiat varmasti kunnan byrokratiaa paremmin. Joissain poikkeustilanteissa voi kuitenkin olla mahdollista, että kunnalla on myös omaa kuljetuskalustoa, mutta pääsääntö se ei voi olla.

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
       
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
       
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
       
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
       

Vapaat kommentit

Kunnan ostamissa kuljetuspalveluissa tärkeintä on tietysti hinnan ja laadun järkevä suhde. Laadulle tulee asettaa minimitaso, mutta veronmaksajien rahoja käytettäessä tulee olla vastuu siitä, että ne tulevat tehokkaasti käytetyksi. Sama asia kunnan tavaraliikenteen kehittämisen kanssa; on selvää, että vain pitkäjänteisellä työllä saadaan parhaita tuloksia, mutta se ei saa sulkea sitä pois, että joku esittää paremman tavan tehdä ja toteuttaa asia. Veronmaksajien rahojen järkevää käyttöä on se, että jatkuvasti etsitään mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin tai tehokkaammin.

Perussuomalaiset

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
       
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
       
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
       
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
       
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.  x        

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.        
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan. x        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
 x        
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.        

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
   x      
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
       
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
       
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
       

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
      x  
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
       x  
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
   x      
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
       
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.        

Vapaat kommentit:

Kunnan tehtävä on kaavoitusvaiheessa huolehtia kauppojen logistiikkatarpeiden huomioimisesta. Kevyt liikenne kannattaa siirtää omille väylilleen aina kuin vain mahdollista.

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.   x      
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan.    x      
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
 x        
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.       x  

Vapaat kommentit:

Fiksu kunta huomioi yrittäjien ja elinkeinoelämän tarpeet ja vaikutukset sekä pyrkii edistämään omalla toiminnallaan elinkeinojen kasvua. Kunta suunnittelee oman toimintansa kokonaisuutena tehokkaasti ja päättää kalustohankinnoista sen perusteella.

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
       
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
       
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
       
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
       

Vapaat kommentit:

Kunnan ostamille kuljetuspalvelulle tulisi asettaa muitakin tarkastelun kohteita luotettavuuden lisäksi hinnan rinnalle, kuten turvallisuus ja päästöt. Yleisesti ottaen pitkäaikaiset kumppanuudet parantavat hinta/laatusuhteen kohdilleen osumisen todennäköisyyttä. Tilaajavastuu pitää ottaa kunnan hankinnoissa vakavasti, julkisen sektorin olisi näytettävä esimerkkiä.

Vihreät - De Gröna

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
 x        
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
       
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
       
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
      x  
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.        

Vapaat kommentit:

Ajan ja paikan mukaan joustavat ruuhkamaksut ovat hyvä keino parantaa liikenteen sujuvuutta ruuhkaisilla seuduilla, joita Suomessa ei toki ole monta. Ruuhkamaksut parantaisivat joukkoliikenteen kilpailukykyä henkilöautoiluun nähden. Ne olisivat mielekäs ratkaisu niillä seuduilla, joissa joukkoliikenne on aito vaihtoehto. Ruuhkamaksuilla kerättävät varat olisi lähtökohtaisesti ohjattava joukkoliikenteen lippuhintojen alentamiseen ja liikennehankkeisiin. Jakeluliikenteen purku ja lastaus on puolestaan tarpeen suunnitella siten, ettei jalkakäytäville tarvitsisi pysäköidä.

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.   x      
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan. x        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
       
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.        

Vapaat kommentit:

Kunnan tärkein voimavara ovat sen asukkaat - kuntalaiset, jokainen meistä -, mutta myös yrittäjyys on tärkeää kunnan menestyksen ja elinvoiman sekä työllisyyden kannalta. Kunta voi edistää yrittäjyyttä monin eri tavoin, joista yksi on myös hyvästä asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen. Se on tänä päivänä tärkeä vetovoimatekijä niin työntekijöille kuin yrityksillekin. Pääsääntöisesti kunnan ei ole tarpeen keskittyä kuljetuskaluston omistamiseen, mutta joissain tapauksissa ja olosuhteissa sekin voi olla hyvin perusteltua, esimerkiksi palvelutason varmistamiseksi myös poikkeusoloissa.

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
 x        
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
   x      
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
       
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
       

Vapaat kommentit:

Kunnan on kuljetuspalveluita kilpailuttaessaan osattava painottaa laatua ja hintaa oikeassa suhteessa, niin ettei pelkkä hinta muodostu ainoaksi ratkaisijaksi. Kilpailutuksessa ja palveluntarjoajan valinnassa kunnan on tärkeää varmistaa kaikin käytettävissään olevin keinoin se, että toimijat, joilta se hankkii palveluja, noudattavat vastuullisuutta niin verotuksen, työlainsäädännön kuin muidenkin tekijöiden osalta.

Vasemmistoliitto

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
       
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
       
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
       
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
       
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.        

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.        
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan.        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
       
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.          x

Vapaat kommentit:

Kuntien hankintoja kannattaa arvioida kokonaisuutena: Luotettavuudessa olevat ongelmat heijastuvat nopeasti myös kustannuksiin. Tavoitteena tulee olla löytää kokonaistaloudellisesti kustannustehokkain ratkaisu - mitä ei löydä katsomalla pelkkää suoran laskun loppusummaa.

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
       
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
    x    
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
       
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
       

Vapaat kommentit:

Kuljetuspalveluissa on syytä huomioida sekä hinta että laatu. Kilpailuttamisessa on myös pyrittävä huomioimaan pienyrittäjät, eli järjestettävä kilpailutukset niin, että paikalliset pienyrittäjät voivat osallistua niihin myös.

Pitkäaikaiset sopimuskumppanit eivät välttämättä ole aina paras vaihtoehto. On hyvä tarjota myös uusille yrittäjille tasaisin väliajoin mahdollisuuksia osallistua kuljetushankintoihin. Tärkeintä on, että kunnalla itsellään on näkemys ja pitkäjänteisyyttä, kunka se kehittää tavaraliikennetoimintaansa.

Kristillisdemokraatit

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
      x  
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
 x        
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
       
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
   x      
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.  x        

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.        
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan. x        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
       
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.       x  

Vapaat kommentit:

Yrittäjämyönteinen kunta on hyvinvoiva kunta. Hyvä yhteistyö yrittäjien kanssa on erittäin tärkeää ja yrityksiä tulee kuulla päätöksenteossa. Byrokratian tulee olla mahdollisimman kevyttä. Mikäli se on tarkoituksenmukaista voi kunta tai kuntayhtymät omistaa omaa kuljetuskalustoa.

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
   x      
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
 x        
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
 x        
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
 x        

Vapaat kommentit:

Kaikissa julkisissa hankinnoissa kannattaa asettaa laatukriteerit etusijalle halvimman hinnan sijaan. Kilpailutuksissa kannattaa huomioida pitkän aikavälin vaikutukset ja kokonaiskustannukset pidemmällä tähtäimellä. Paikallisille pienyrityksille tulee mahdollistaa tasavertainen osallistuminen kilpailutuksiin esimerkiksi pilkkomalla hankinnat pienempiin osiin silloin kun se on mahdollista ja järkevää.

Ruotsalainen Kansanpuolue

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
       
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
       
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
   x      
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
   x      
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.  x        

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.        
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan. x        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
       
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.      

 

 

 

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
       
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
       
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
 x        
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
       

 

Itsenäisyyspuolue

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
       
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
       
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
 x        
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
   x      
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.  x        

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.   x      
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan. x        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
       
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.       x  

 

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
       
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
       
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
       
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
       

 

Piraattipuolue

Meidän kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Puolueemme kannattaa / kannatan kunnallisia ruuhkamaksuja.
 
       
Kunnan tehtävä on turvata kauppojen jakelu järjestämällä tavaraliikenteelle ajoreittejä sekä lastaus- ja purkupaikkoja.
 
   x      
Raskaan liikenteen pääväyliltä kannattaa kevyt liikenne ohjata omille väylilleen.
 
       
Jakeluauton pysäköinti tilapäisesti jalkakäytävälle lastaamista ja purkamista varten on hyväksyttävää.
 
       
Laadukas talvitienpito on liikenneturvallisuusasia ja kunnan tärkeä tehtävä.        

Vapaat kommentit:

Järkevästi suunnitellut tavaraliikenteen lastaus- ja purkupaikat vähentävät purkujen ja lastausten muulle liikenteelle aiheuttamaa haittaa. Julkisuudessa esitellyt mallit ruuhkamaksujen keräämiselle ovat perustuneet teknisiin ratkaisuihin, jotka ovat sekä  olleet vakava uhka ihmisten yksityisyydelle että vaatineet kohtuuttoman kalliita investointeja järjestelmän toteuttamiseksi.

Meidän kunnassa on elinvoimaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara, joka luo työtä, palveluja ja verotuloja.   x      
Menestyvä kunta huomioi yritysvaikutukset päätöksenteossaan. x        
Kunta voi edistää alueensa yrittäjyyttä omilla ratkaisuillaan kuten kaavoituksella, sujuvilla lupaprosesseilla ja yrityspalveluilla.
 
       
Kunnan tai kuntayhtymän ei kannata omistaa kuljetuskalustoa.        

Vapaat kommentit:

Piraattipuolue kannattaa monipuolista, avointa ja joustavaa yhteistyötä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin välillä. Tämä näkyy esimerkiksi järkevämpänä kilpailuttamisena (sopivan rajattuina kokonaisuuksina, että myös paikalliset toimijat voivat osallistua, palvelualoitteina sekä läpinäkyvänä ja ennakoitavissaolevana hallintona.

 

Meidän kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan ostamassa kuljetuspalvelussa tärkeintä on luotettavuus eikä halvin hinta.
 
   x      
Kunta kehittää tavaraliikennettään parhaiten pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa.
 
    x    
Kunta pystyy torjumaan harmaata taloutta valitsemalla palveluntarjoajat huolella.
 
   x      
Kunnan kuuluu kantaa vastuuta siitä, että sen hankkimien palveluiden tuottaja noudattaa lakeja ja säädöksiä
 
   x      

Vapaat kommentit:

Kuntien hankintoja kannattaa arvioida kokonaisuutena: Luotettavuudessa olevat ongelmat heijastuvat nopeasti myös kustannuksiin. Tavoitteena tulee olla löytää kokonaistaloudellisesti kustannustehokkain ratkaisu - mitä ei löydä katsomalla pelkkää suoran laskun loppusummaa.

SKAL:n jäsenet kunnanvaltuustoissa

Valittu

Kotikunta

Nimi

Yritys

Puolue

Alajärvi

Jarmo Seppälä

Kuljetusliike Heikki Seppälä Oy

Kokoomus

Alavus

Mikko Myllymäki

Kuljetusliike Mikko Myllymäki Oy

Kokoomus

Alavus

Pentti Ahopelto

Heikki Ahopelto Oy

Kristillisdemokraatit

Enontekiö

Juha-Pekka Mäntyvaara

Maanrakennus Mäntyvaara Ky

Keskusta

Hamina

Tero Pasi

PASI TRANS OY

Kokoomus

Joensuu

Osmo Kokko

Heikki Ahopelto Oy

Perussuomalaiset

Juupajoki  Janne Salomaa Janne Salomaa Oy  SDP 
Juupajoki  Juha Soikka  Juha Soikka  Kokoomus 
Jämsä  Jouni Kotiaho Jouni Kotiaho  Perussuomalaiset 

Kangasniemi

Kari Luukkainen

Kari Luukkainen

Keskusta

Kangasniemi

Matti Tulla

Tulla Ky

Keskusta

Kankaanpää

Teuvo Roskala

Kuljetus T. Roskala Oy

Perussuomalaiset

Kauhava

Jari Välikangas

Jari Välikangas Oy

Kokoomus

Kemiönsaari  Kim Wendelin Wendelin Transport Oy RKP 

Kinnula

Manu Toikkanen

Kinnulan Konekulma Oy

Keskusta

Lapinlahti

Tarmo Heiskanen

Kuljetus T.Heiskanen Ky

Keskusta

Liminka

Paula Laurikkala

Kuljetus Laurikkala Oy

Keskusta

Mäntyharju

Jani Paasonen

K. Paasonen Ky

Sitoutumaton

Nurmes

Hannu Mikkilä

Kuljetusliike V. Mikkilä Oy

Keskusta

Pihtipudas

Jani Ylälehto

Jani Ylälehto

Keskusta

Porvoo

Patrik Björkman

BB Kuljetus Oy

RKP

Pyhäntä

Pentti Arbelius

P. Arbelius Ay

Keskusta

Pälkäne

Virpi Pohjola

Jaakko Pohjola Oy

Kokoomus

Rantasalmi

Ahti Myllys

Kuljetusliike Ahti ja Esko Myllys Ky 

Kokoomus

Salo  Tauno Kanerva  Tauno Kanerva  Keskusta

Siikalatva

Jukka Koskela

J.J Koskela Ky

Keskusta

Sodankylä

Pertti Tervo

Kuljetusliike Pertti Tervo Oy

Keskusta

Tervola

Kari Kontiokoski

Kari Kontiokoski Ky 

Perussuomalaiset

Tuusula

Raimo Stenvall

Kuljetus R.Stenvall Oy

Tuusulan puolesta

 

Varalla

 Kotikunta  Nimi  Yritys  Puolue
 Hollola Marko Mikkola Kuljetusliike Marko Mikkola ky Perussuomalaiset
 Kalajoki Juha Rahkola Kuljetus Rahkola Oy Kokoomus
 Kokkola Kauko Kivilehto Avection Ky Kokoomus
 Kotka Anja Alenius Ajoret Ay Kokoomus
 Kotka Matti Kekarainen Matti Kekarainen Ky Kokoomus
 Lapinlahti Marjo Väisänen Energiapalvelu Väisänen Oy Perussuomalaiset
 Puumala Jukka Pitkonen Rakennus-Pitkonen Oy Keskusta
 Pyhtää Vesa Pykäläinen P. Pykäläinen Ky Kokoomus
 Salo Ralf Hellsberg Ralf Hellsberg Oy Kokoomus
 Tornio Hannu Uusitalo Uusitalon Kuljetus Oy Keskusta
 Tornio Marja-Liisa Hentilä Bestpipe Oy Keskusta

I samarbete för våra medlemmar: