Milloin liikennelupaa ei tarvita?

Tavaraliikennelupaa ei tarvita ammattimaisessa tavaran kuljettamisessa tiellä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu kokonaismassa on alle 3 500 kiloa. Ilman tavaraliikennelupaa saa myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa kuljettaa tavaraa traktorilla, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa. Henkilöliikenneluvan haltija saa lisäksi kuljettaa tavaraa linja-autolla.

Liikennelupaa tavaran kuljetukseen tiellä ei tarvita myöskään suoritettaessa:

1. tavaran kuljetusta opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvan haltijan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä;

2. tavarankuljetuksia moottoriajoneuvolla seuraavin edellytyksin:

a) kuljetettavana on vain kuljetuksen suorittajan omaa tavaraa taikka kuljetettavana on vain tavaraa, jonka kuljetuksensuorittaja on myynyt tai ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut taikka jalostanut tai korjannut tai jota kuljetuksensuorittaja muutoin vastaavalla tavalla käsittelee tai on käsitellyt;

b) kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen kuljetuksen suorittajalle tai tämän yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella;

c) kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajat kuuluvat kuljetuksen suorittajan henkilöstöön tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettuun henkilöstöön;

d) kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot kuuluvat kuljetuksen suorittajalle tai ovat sen lykkäävin ehdoin ostamia tai ne ovat sen vuokraamia; jälkimmäisessä tapauksessa sillä ehdolla, että ne täyttävät ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/1/EY säädetyt edellytykset; ja

e) kuljetus on toissijainen kuljetuksen suorittajan koko elinkeinotoimintaan nähden;

3. koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetusta, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi työn tekijöistä, eikä siirrettäessä metsässä käytettäviä työkoneita työmaalle, työmaalta toiselle taikka huoltoon ja huollosta, kun siirron tekee urakointiin osallistuva;

4) tien ja kadun hoitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle;

5) konsernin tai siihen verrattavan yhtymän, kunnan, maakunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, sisäistä kuljetusta sen hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

6) kunnan, maakunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä opetuspalveluihin liittyvää kuljetusta sen hallinnassa tai näille palveluja tuottavan elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

7) postilaissa (415/2011) tarkoitettua Viestintävirastolle ilmoituksen tehnyttä postiyrityksen postitoimintaa yrityksen hallinnassa olevalla ajoneuvolla eikä postinkuljetuksen yhteydessä tavanmukaisesti tapahtuvaa lehtien, mainosten ja pakettien jakelua postiyritykseen työsuhteessa olevan henkilön hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

8) ruumiinkuljetusta;

9) kuljetusta, josta työnantaja maksaa palkansaajalle Verohallinnon verottomana hyväksymän suuruisen korvauksen työtehtäviin liittyvien tavaroiden kuljettamisesta palkansaajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla, kun mukana olevien tavaroiden kuljettaminen ei ole palkansaajan päätyö;

10) liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden ajoneuvojen, kaatuneiden puiden ja muiden esineiden siirto tieltä turvalliseen paikkaan;

11) kuljetuksen suorittajan hoidossa olevien eläinten kuljetus hoitoon tai kilpailuihin ja takaisin. 

I samarbete för våra medlemmar: