Luvan hakeminen ja uusiminen

Liikennelupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Liikenneluvan muuttamista (esim. liikenteestä vastaavan henkilön muutos tai yhtiömuodon muutos) tai luvan uusintaa haetaan kuten uutta lupaa. Liikennelupaa muutettaessa kaikki muutokset on tarkoin yksilöitävä. Luvanhaltijan on ilmoitettava muutokset lupaviranomaiselle 28 päivän kuluessa muutoksesta.

Jos tavaraliikenneluvan uusimista koskeva hakemus on pantu vireille viimeistään kuukautta ennen luvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavalla luvalla saa jatkaa liikennettä asian ratkaisemiseen saakka.

Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille luvan myöntämisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista.

Hakemukseen tulee liittää mm.:

  • oikeaksi todistettu jäljennös tavaraliikenteen loppukoetodistuksesta (ensi kertaa lupaa haettaessa tai liikenteestä vastaavaa henkilöä vaihdettaessa),
  • enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu alkuperäinen todistus riittävistä taloudellisista voimavaroista,
  • valtakirja, mikäli hakemuksen on pannut vireille hakijan edustaja tai asiamies

I samarbete för våra medlemmar: