LIIKENTEESTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Tavaraliikenneluvan haltijalla on oltava liikenteestä vastaava henkilö, joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen liikenteenharjoittamista ja edustaa yritystä.

Lliikenteestä vastaavalla tulee lisäksi olla tosiasiallinen yhteys yritykseen. Liikenteestä vastaava henkilö voi esimerkiksi olla yrityksen omistaja tai työntekijä. Luonnollisen henkilön ollessa tavaraliikenneluvan haltijana toimii luvanhaltija liikenteestä vastaavana. 

Liikenteestä vastaava henkilö konsernissa tai siihen verrattavassa yhtymässä

Konsernissa tai siihen verrattavassa yhtymässä voidaan nimetä sama henkilö useamman oikeushenkilön liikenteestä vastaavaksi henkilöksi.

Nimetty liikenteestä vastaava henkilö

Kuljetusyrityksessä voi olla sopimusperusteisesti liikenteestä vastaava henkilö eli ns. nimetty liikenteestä vastaava henkilö, mikäli toimivaltainen viranomainen eli Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sen hyväksyy. Nimetty liikenteestä vastaava henkilö voi tulla kuljetusyrityksessä kysymykseen tilanteessa, jossa luvanhaltija ei täytä ammatillisen pätevyyden vaatimusta. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin sekä nimetyn liikenteestä vastaavan henkilön että luvanhaltijan tulee täyttää oikeustoimikelpoisuuden, hyvämaineisuuden sekä luvanhaltijan myös vakavaraisuuden vaatimukset.

Kuljetusyrityksen ja nimetyn liikenteestä vastaavan henkilön välisessä sopimuksessa tulee määritellä tehtävät, jotka asianomaisen henkilön on suoritettava tosiasiallisesti ja jatkuvasti. Lisäksi sopimuksessa on todettava hänen vastuunsa liikenteestä vastaavana henkilönä. Sopimuksessa määriteltäviin tehtäviin kuuluvat erityisesti ne, jotka liittyvät ajoneuvojen huollosta vastaamiseen, kuljetussopimusten ja -asiakirjojen tarkistamiseen, peruskirjanpitoon, lastien tai tehtävien jakamiseen kuljettajille ja ajoneuvoille sekä turvallisuusmenettelyjen tarkistamiseen.

Nimetty liikenteestä vastaava henkilö voi hoitaa liikenteestä vastaavana henkilönä enintään neljän eri yrityksen kuljetustoimintoja, joihin käytetään yhteensä enintään 50:tä ajoneuvoa.

Liikenteestä vastaavan henkilön muutos ja liikenneluvan haltijan kuolintapaus

Mikäli liikenteestä vastaava henkilö tulee kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta-arvaamattoman tapahtuman vuoksi vaihtaa, tulee hänen tilalleen mahdollisimman nopeasti nimittää uusi liikenteestä vastaava henkilö, joka on hakemuksella hyväksytettävä lupaviranomaisella.

Tilanteessa, jossa tavaraliikenneluvan haltijana oleva luonnollinen henkilö kuolee, kuolinpesä saa kuitenkin jatkaa liikennettä enintään kuuden kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa liikennepalvelulaissa säädetyt edellytykset täyttävän liikenteestä vastaavan henkilön Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Ryhtyisitkö kuljetusyrittäjäksi?

SKAL:n tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentava koulutus antaa erinomaiset valmiudet ja osaamisen liikennelupakokeen läpäisemiseen. Tämän jälkeen voit toimia liikenteestä vastaavana henkilönä ja hakea liikennelupaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 

I samarbete för våra medlemmar: