SKAL:n lausunnot ja kannanotot

Lausunnot

15.10.2020 15:00 SKAL ry
SKAL esittää, että ehdotuksessa esitettyä veronkorotusta ei toteuteta tässä ta-loudellisessa tilanteessa. Jotta polttoaineveron korotuksilla ei heikennetä Suo-men kustannuskilpailukykyä, tulee ensin valmistella hallitusohjelmassa linjatun ammattibiodieselin käyttöönotto.
9.10.2020 14:16 SKAL ry
SKAL katsoo, että vaikka varsinaisia säädösmuutoksia ei esitettäisikään, liikenne- ja viestintäministeriön on syytä jo tässä vaiheessa varautua uudelleen joustojen käyttöönottoon Covid-19-tartuntatautiepidemian toisen aallon ja muiden vakavien normaaliolojen häiriötilanteiden hoitamiseksi myös tieliikenteessä.
21.9.2020 16:00 SKAL ry
SKAL korostaa, että ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutuksen opetusmääriä ei ole mahdollista leikata, koska ne ovat lakisääteisiä. SKAL edellyttää, että logistiikan kuljetuspalveluiden osaamisalan kustannusryhmäkertoimen on säilyttävä vähintään nykyisessä 1,59, jolla turvataan ammattitaitoisten kuljettajien saaminen alalle.
14.9.2020 15:00 SKAL ry
SKAL edellyttää, ettei vaatimusta negatiivisesta testituloksesta uloteta tavaraliikenteen kuljettajiin. Tavaroiden liikkuminen on huoltovarmuuden ja talouden, erityisesti sekä viennin että tuonnin kannalta tärkeää, eikä tavaraliikenteessä ole havaittu koronaviruksen aiheuttamia tartuntaryppäitä.
11.9.2020 15:00 SKAL ry
SKAL pitää hyvänä, että valtio huomioi kuljetusalan esittämällä hankintatukea kaasukäyttöisille kuorma-autoille. Samalla SKAL esittää joitakin huomioita ehdotukseen.
11.9.2020 15:00 SKAL ry
SKAL edellyttää, että myös pykälätekstiin kirjataan soveltamisalaksi henkilöliikennettä harjoittavat tavaraliikenneluvan haltijat. Kun luonnokseen on sisällytetty useita, hyvinkin eri aiheita koskevia muutosesityksiä, ehdotukseen olisi ollut luontevaa lisätä myös tavaraliikennettä koskevia tarpeellisia harmaan talouden torjuntakeinoja.
8.9.2020 15:00 SKAL ry
Tässä yhteydessä SKAL esittää, että raskaan kaluston eli ryhmän 2 ajokorttikoulutusta ryhdyttäisiin uudistamaan. Lisäksi SKAL edellyttää, että jo liikennepalvelulain muutoksessa hyväksytty ammattipätevyyden koemalli on saatava pikaisesti käyttöön.
31.8.2020 16:00 SKAL ry
SKAL katsoo, että ajokorttidirektiivin uudistustyössä tulee tarkastella myös traktoreita koskevia ajokorttivaatimuksia ja ajokorttidirektiivin soveltamisalaa koskien sellaisia traktoreita, joita käytetään ensisijaisesti ja vain tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetun perävaunun vetämiseen tiellä.
27.8.2020 16:00 SKAL ry
SKAL katsoo, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi.
18.8.2020 15:00 SKAL ry
SKAL kannattaa sitä, että lainsäädäntöä kehittämällä ja tietosisältöjä yhtenäistämällä varmistetaan tiedonkulku kansallisesti, EU-tasolla ja kansainvälisesti.
14.8.2020 15:00 SKAL ry
SKAL pitää mahdollisuutta koemallin käyttöön merkittävänä muutoksena, joka on omiaan edistämään työvoiman saantia kuljetusalalle.
6.8.2020 15:00 SKAL ry
SKAL ei pidä esityksessä ehdotettua muutosta perusteltuna. Veronkorotus on haitallinen useastakin syystä.
31.7.2020 15:13 SKAL ry
SKAL katsoo, että liikenne- ja viestintäviraston tulee antaa tarkempi määräys direk-tiivin mukaisista menettelyistä.
10.7.2020 13:01 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa ehdotettuun määräykseen.
10.7.2020 12:57 SKAL ry
SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa varsinaisiin ehdotettuihin muutoksiin.
7.7.2020 14:43 SKAL ry
Liikennepalvelulaki vesitti harmaan talouden torjuntaa sekä taksi- että tavaraliikenteessä ja kummankin osalta on korjaustarvetta. SKAL esittää seuraavia muutoksia valvonnan mahdollistamiseksi ja rikkomusten sanktioimiseksi tavaraliikenteessä.
18.6.2020 12:00 SKAL ry.
Etäkuuleminen vähentää odottelua ja tehostaa ajankäyttöä kuulemistilaisuuksissa. SKAL suosittelee etäyhteyksien käytön lisäämistä kuulemistilaisuuksissa, Toisaalta SKAL myös toteaa, että sitä on käytettävä harkiten ja tarkoituksenmu-kaisuus muistaen. Etäkuulemisella ei kuitenkaan voi syrjäyttää fyysisiä kuulemis-tilaisuuksia.
15.6.2020 15:00 SKAL ry
SKAL esittää vähennyksiä pakollisen opetuksen määriin, mutta on sitä mieltä. että pakollista opetusta ei voi kokonaan poistaa.
8.6.2020 12:00 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että Multian kunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
27.5.2020 11:28 SKAL ry
SKAL:n kommentit ADR-ajolupakokeeseen ja koulutukseen liittyvistä muutoksista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.
18.5.2020 12:00 SKAL ry.
SKAL: Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus olisi säilytettävä jätelaissa kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Lisäksi jätelakiin tulisi saada lisäkirjaus, joka entistä selkeämmin määrittelee molempien kuljetusjärjestelmien tasavertaisuuden ja että molempien kuljetusjärjestelmien tulee täyttää samat vaatimustasot.
18.5.2020 12:00 SKAL ry.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että paikkakunnallenne ja koko Vaasan seudun jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
18.5.2020 12:00 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL r.f. framför att på Er ort och på området för Vasaregionens avfallsnämnd skulle avfallstransporterna bäst ordnas genom att fastighetsinnehavaren själv ordnar dessa transporter.
14.5.2020 08:52 SKAL ry
SKAL esittää, että Tieturva 1-koulutus on sisällytettävä pakollisena liikenteenohjaajakoulutukseen, jotta ei synny epäselvyyttä liikenteenohjaajan pätevyysvaatimusten täyttymisestä tiellä tehtävissä töissä.
5.5.2020 15:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa kobolttihydroksidin kuljettamista suursäkissä koskevasta ADR-erillissopimuksen M323 allekirjoitustarpeesta.
4.5.2020 13:12
SKAL:n lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 30.4.2020 julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024.
27.4.2020 09:54 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry katsoo, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
27.4.2020 09:43 SKAL ry
Finlands Transport och Logistik SKAL rf anser att på området av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har inte sådana till avfallslagen baserade motiveringar framförts, vilka skulle hindra valet av ett av fastighetsinnehavare ordnat avfallstransportsystem beträffande transport av slam från slamavskiljaren och samlingsbrunnar. På regionen finns omfattande utbud av privata och pålitliga avfallstransportörer på skäliga och icke-diskriminerade villkor.
23.4.2020 15:00 SKAL ry
Ehdotetulla määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaisi tarkemmat määräykset ajoneuvojen kuormakoreista, kuorman sidontavälineistä ja kuorman varmistamisen tarkemmista vaatimuksista.
23.4.2020 15:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
22.4.2020 10:05 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry näkemykset liikenteen verotuksen yhteydestä päästötavoitteiden saavuttamiseen.
9.3.2020 12:00 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa lausunnossaan, että tehdyt muutokset jätehuoltomääräyksiin ovat pääsääntöisesti erittäin hyviä ja kannatettavia sekä jätehuoltomääräyksiä selventäviä.
13.2.2020 12:00 SKAL ry
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.2.2020 09:35 SKAL ry
SKAL:n lausunnossa lakia muutettaisiin muun muassa siten, että tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä niin sanottuja HCT-ajoneuvoyhdistelmiä (High Capacity Transport) ja raskaita moottorikelkkoja kos-kevat säännökset siirrettäisiin uuteen tieliikennelakiin. Myös erikoiskuljetuksia koskeviin säännöksiin tehtäisiin HCT-ajoneuvoyhdistelmiin liittyviä muutoksia.
6.2.2020 09:17 SKAL ry
SKAL pitää tärkeänä, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa ylläpidetään riittävää teiden ylläpidon ja kehittämisen vaatimus- ja rahoitustasoa. Tämä edellyttää merkittävää vuotuista määrärahojen lisäystä tienpitoon ja tieinvestointeihin korjausvelan hoitamiseksi.
29.11.2019 12:20 SKAL ry
SKAL ry:n toiveita seikoista, jotka Suupohjan jätelautakunta voisi huomioida päättäessään jätehuoltomääräyksistä.
8.11.2019 10:07 SKAL ry
SKAL:n antama lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle polttoaineveron korotusesitykseen liittyen.
7.11.2019 14:36 SKAL ry
Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle polttoaineveron korotusesitykseen liittyen.
7.11.2019 09:28 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Hämeenlinnan yhteisen jätelautakunnan Kolmenkierron jätehuoltomääräysten luonnokseen ja jätehuollon palvelutason luonnokseen seuraavia tarkistuksia.
17.10.2019 13:36 SKAL ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
8.10.2019 14:04 SKAL ry
Lausunto Lakeuden jätelautakunnalle jätehuoltomääräyksistä.
26.9.2019 16:00 SKAL ry
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Ilmastovuosikertomus 2019. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi. SKAL toivoo vuosikertomukseen lisättäväksi toteutettujen päästövähen-nysten kustannukset ja muut vaikutukset.
26.9.2019 11:15 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL esittää kantanaan hallituksen esitysluonnokseen, että nyt ehdotetun nestemäisten liikennepolttoaineiden veronkorotuksesta luovutaan, ja sen sijaan kiirehditään hallitusohjelmassa mainittua liikenteen verotuksen kokonaisuudistusta.
20.9.2019 12:00 SKAL ry
SKAL on samalla kannalla EU-komission kanssa ja pitää voimaantulon siirtämistä tarpeellisena. Erityisen tärkeää on käsitellä lakiehdotukset kiireellisenä, jotta lait eivät tule voimaan ilman, että niitä koskevia tarkempia säännöksiä muun muassa katsastusvelvollisuudesta, nopeudenrajoittamisen teknisistä vaatimuksista tai hitaan ajoneuvojen kilven käyttövelvoitteesta on annettu.
22.8.2019 12:00 SKAL ry.
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt uudelleen lausuntoa yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta vapauttamista koskevasta asetusluonnoksesta.
15.8.2019 12:00 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutos liittyy vuonna 2019 hyväksyttyyn jätelain muutoksen toiseen vaiheeseen.
15.7.2019 14:37 SKAL
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
19.6.2019 12:00 SKAL
Eduskunta on kevytautoja koskevaan hallituksen esitykseen antamaansa vastaukseen sisältyneessä lausumassa edellyttänyt, että valtioneuvosto säätää voimassa olevan tieliikennelain nojalla valtioneuvoston asetuksella kevytautoille velvollisuuden käyttää hitaan ajoneuvon kilpeä. SKAL:n mielestä tämä on hyvä esitys, ilman hitaan ajoneuvon kilven vaatimusta kevytautoa voisi olla vaikea erottaa liikenteessä henkilöautosta.
10.6.2019 12:00
SKAL ry katsoo, että Forssan alueellisen jätelautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa.
3.6.2019 12:42 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikennealan pelikirjaksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
13.5.2019 15:22 SKAL
SKAL ry esittää, että Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetukseen.
3.5.2019 13:56 SKAL
SKAL ry esittää, että Petäjäveden kunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
17.4.2019 13:05 SKAL
SKAL ry esittää, että Uudenmaan jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin erityisesti sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä.
20.2.2019 12:00 SKAL ry
Liikennepalvelulaki vesitti harmaan talouden torjuntaa sekä taksi- että tavaralii-kenteessä ja kummankin osalta on korjaustarvetta.
13.2.2019 15:34 SKAL
SKAL ry kiitää Sydän-Suomen jätelautakuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto jätehuoltomääräyksistä. SKAL esittää lausunnossaan Sydän-Suomen jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia.
5.2.2019 12:00 SKAL
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
31.1.2019 15:55 SKAL
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot -määräysluonnoksesta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
19.12.2018 14:38 SKAL
SKAL ry kiittää Savo-Pielisen jätelautakuntaa ja sen toimihenkilöitä huolellisesta jätehuoltomääräysten muutoksen laadinnasta, jotta ne vastaisivat uudistunutta jätelainsäädäntöä. SKAL esittää lausunnossaan Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia.
19.12.2018 14:12 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että Rovaniemen kaupungin alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
23.11.2018 14:47 SKAL
Lakeuden EKO -lautakunnan jätehuoltomääräykset koskevat Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntia. SKAL ry esittää lausunnossaan Lakeuden EKO -lautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia.
9.11.2018 09:42 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
9.11.2018 09:32 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta HE 186/2018 vp. SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
9.11.2018 09:25 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
7.11.2018 11:22 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi. SKAL ry esittää lausuntonaan seuraavaa.
7.11.2018 11:17 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi. SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
7.11.2018 11:11 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä. SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.11.2018 10:27 SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää näkemyksensä hallituksen esitysluonnokseen laiksi tienkäyttöverosta.
5.11.2018 13:02 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että Kouvolan kaupunkiin sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetukseen. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin erityisesti pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
25.10.2018 15:20 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Rauman kaupungin jätehuoltomääräysten ja jätehuoltomääräysten yleisen osan luonnoksiin seuraavia tarkistuksia.
12.10.2018 15:09 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia.
5.10.2018 15:55 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää näkemyksensä vuoden 2019 talousarvioesitykseen.
3.10.2018 08:55 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
26.9.2018 12:50 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa ajoneuvoyhdistelmien teknisiä vaatimuksia koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
25.9.2018 14:50 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi HE 61/2018 vp ja sen täydentämisestä HE 104/2018 vp. SKAL ry esittää lausuntonaan seuraavaa.
20.9.2018 13:35 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko VNS 2/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
20.9.2018 13:31 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta.
20.9.2018 13:16 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista.
20.9.2018 13:08 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille.
20.9.2018 13:02 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen yleiseksi turvallisuusasetukseksi.
20.9.2018 12:56 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta.
3.9.2018 10:35 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen (EUCARIS) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. SKAL pitää EUCARIS-sopimukseen liittymistä hyvänä asiana ja kannattaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen säätämistä.
24.8.2018 09:47 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa, että suunniteltua jätelain muutosta voidaan pitää erittäin hyvänä asiana.
17.8.2018 08:49 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
8.8.2018 15:30 SKAL
SKAL:n näkemyksen mukaan nopein keino liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on liikenteen nykyisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla.
6.7.2018 15:42 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen täydentämisestä. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.7.2018 15:37 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa Liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden merkinnöistä annettavan määräyksen luonnoksesta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.7.2018 15:31 SKAL
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti 15-17-vuotiaille nuorille ja parantaa nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
19.6.2018 15:43 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksista hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitykseksi eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta. SKAL ry ottaa lausunnossaan kantaa maantieliikennettä koskeviin osioihin, erityisesti koskien kuljettajien ammattipätevyyttä, paikantamisvelvoitetta, varautumista ja sähköistä rahtikirjaa.
31.5.2018 15:07 SKAL
SKAL ry esittää uusiksi maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien YEL-työtulon määrittämisohjeiksi seuraavaa.
31.5.2018 15:01 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. SKAL ry pitää hyvänä uudistuksen aikataulun muuttamista siten, että tavoitteeksi otettiin uusien virastojen aloittaminen 1.1.2019.
31.5.2018 14:55 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa pakollista kuljettajaopetusta ja ikäpoikkeuslupaa koskevista määräysluonnoksista. SKAL pitää tarpeellisena koulutusten sisältöjen täsmentämistä, koska laissa ja asetuksessa annetaan koulutusten sisällöstä vain ylimalkaiset vaatimukset.
30.5.2018 09:13 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että Jokilaaksojen jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin erityisesti sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä.
24.5.2018 08:46 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää näkemyksensä maantielain muutosesitykseen.
21.5.2018 11:49 SKAL
SKAL ry esittää, että koko Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueelle sopisi parhaiten sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin erityisesti sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä.
21.5.2018 10:59 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
3.5.2018 12:03 SKAL
Eduskunta hyväksyi 21.3.2018 liikenteen palveluista annetun lain muutoksen, jonka yhteydessä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyttä koskevat säännökset siirtyvät 1.7.2018 lukien mainittuun lakiin. Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain kumoutumisen johdosta annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus liikenteen palveluista annetun lain nojalla. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
30.4.2018 10:01 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 34/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
26.4.2018 15:00 Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, SKAL
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittävät yhteisenä asiantuntijalausuntonaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan käsiteltävinä oleviin jatkokirjelmiin EU:n Liikkuvuuspaketin I-vaiheen aloitteista seuraavaa.
26.4.2018 08:43 SKAL
SKAL ry toteaa lausunnossaan Savo-Pielisen jätelautakunnalle jätehuollon palvelutasoluonnoksesta seuraavia asioita. SKAL katsoo, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on paras toimintatapa jätteiden kuljetukselle. Kiinteistöjen yhteiset kimpat ovat aluekeräyspisteille hyvä ja toimiva vaihtoehto.
19.4.2018 15:48 SKAL
SKAL ry esittää, että Äänekosken kaupungin alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
17.4.2018 15:30 SKAL
Esitettyä pituuksien kasvattamista voidaan SKAL:n näkemyksen mukaan pitää hyväksyttävänä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen perusteella. SKAL ei hyväksy painojen korottamista yli 76 tonniin.
6.4.2018 09:09 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta taksimatkan hintatietojen ilmoittamisesta ja taksiliikennepalvelun kokonaishinnasta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
6.4.2018 09:02 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevan määräyksen muuttamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
4.4.2018 16:11 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että Toivakan kunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa.
29.3.2018 14:15 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
19.3.2018 15:45 SKAL
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.
19.3.2018 11:09 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia.
13.3.2018 08:48 SKAL
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista annetun määräyksen ja katsastustoimintaa koskevien tarkempien määräysten muutosesityksistä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
7.3.2018 09:01 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että paikkakunnallenne ja koko Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
22.2.2018 15:31 SKAL
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.
21.2.2018 15:00 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL esittää pyydettynä lausumanaan Valtioneuvoston kanslian laatiman Suomen EU-vaikuttamisstrategian osalta seuraavat kannanotot.
14.2.2018 15:55 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180/2017 vp).
14.2.2018 15:38 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta.
8.2.2018 12:21 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhdistetyt kuljetukset).
8.2.2018 12:15 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2-raja-arvoiksi.
8.2.2018 11:54 SKAL
Eduskunnan lakivaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
1.2.2018 12:12 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ei pidä tasapuolisena, oikeudenmukaisena ja kohtuullisena sitä, että Jyväskylän seudun jätelautakunnan alueen kunnissa poikkeavat jätetaksassa olevat maksut toisistaan.
9.1.2018 13:33 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että paikkakunnallenne ja koko Vaasan seudun jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
22.12.2017 09:03 SKAL
Asetusehdotuksen mukaan ajoneuvoon saisi kiinnittää kuormatilan taakse ajoneuvon lastauksessa tai kuormauksessa käytettävän ajoneuvon tai työvälineen huolimatta siitä, että tästä aiheutuu ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle säädetyn suurimman sallitun pituuden ylitys. SKAL kannattaa muutosta.
11.12.2017 16:53 SKAL
SKAL:n kommentit Suomen vastausluonnokseen komission julkiseen kuulemiseen koskien tavaraliikenteen sähköisiä dokumentteja
8.12.2017 13:12 SKAL
SKAL on antanut asiantuntijalausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle komission julkisesta kuulemisesta sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä.
4.12.2017 15:34 SKAL
SKAL korostaa, että liikennelupavelvoitteesta poikkeaminen tulee aina arvioida sitä kautta, muodostuuko harkitun poikkeuksen säätämiseen riski harmaan talouden lisääntymiseen.
29.11.2017 19:50 SKAL
SKAL:n lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Esitys on toinen osa niin kutsuttua liikennekaarihanketta, jonka ensimmäisen vaiheen eduskunta on hyväksynyt ja nimennyt uuden lain liikenteen palveluista annetuksi laiksi.
29.11.2017 19:31 SKAL
SKAL on lausunut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta. SKAL:in kannalta oleellisinta on uusien osaavien ja turvallisten kuljettajien saaminen alalle.
24.11.2017 16:15
Jätelakia esitetään muutettavaksi Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti siten, että yhdyskuntajätehuollon vastuunjaossa kuntien vastuu rajattaisiin pääosin vain asumisessa syntyviin jätteisiin.
10.11.2017 17:43
SKAL:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
31.10.2017 12:37 SKAL
SKAL katsoo, että luonnoksessa on huomioitu työelämälähtöisyys. Osaamisalat ovat asianmukaisia. Erilaisiin kuljettajatehtäviin johtavien eri suoritealojen kuljetusten osaamisalojen lisäksi tutkinnossa on myös kuljetusalan työnjohdon osaamisala, mikä on myös tarpeellinen.
18.10.2017 12:16 SKAL
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia sakkomenettelyn sisältöön ja käyttöalaan. SKAL pitää tärkeänä, että tuomiovallan lisääminen tuomioistuimen ulkopuolella toteutetaan heikentämättä asianosaisten oikeusturvaa.
13.10.2017 16:16 SKAL
SKAL ry esittää parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän pyynnöstä näkemyksensä työryhmän kysymyksiin.
13.10.2017 12:17 SKAL
SKAL on esittänyt lausunnon TEM:n järjestämässä kuulemistilaisuudessa koskien virkamiesselvitystä yritystuista ja niiden vaikutuksista.
11.10.2017 12:11 SKAL
SKAL vaatii, että väyläverkoston rahoitus on suunniteltava pitkäjänteisesti ja että vinjetin ja ammattidieselin valmistelu on aloitettava.
4.10.2017 09:46 SKAL
Lausunnossaan SKAL painottaa etenkin väyläverkoston rahoituksen pitkäjänteistä suunnittelua sekä vinjetin ja ammattidieselin valmistelun aloittamista.
29.9.2017 11:14 SKAL
SKAL on antanut näkemyksensä ministeriön tulevalisuuskatsauksen laatimisen tueksi.
29.9.2017 11:10 SKAL
SKAL on vastannut työ- ja elinkeinoministeriön raporttiin jakamistalouden haasteista ja kehitystarpeista.
15.9.2017 11:53 SKAL
SKAL ottaa kantaa alle 3,5, tonnin ajoneuvoihin soveltamiseen, kabotaasiin ja tavarankuljetusajoneuvon vuokraamiseen.
15.9.2017 11:49 SKAL
Arviomuistiossa katsastustoimintaa on arvioitu kolmen osatekijän kohdalta: toimiluvat ja toimilupajaottelu, katsastustoiminnan laadun kehittäminen sekä katsastettavat ajoneuvoluokat.
15.9.2017 11:18 SKAL
Lausunto koskee Euroopan komission liikkuvuuspaketin ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin muuttamista sekä erityisten työntekijöiden lähettämistä koskevien säännösten laatimista kuljettajille poiketen yleisistä työntekijöiden lähettämistä koskevista direktiiveistä.
15.9.2017 10:04 SKAL
SKAL pitää erityisen tärkeänä sitä, että seurataan päästöjä kuljetettavaa tavaramäärää kohti, esim. tonnikilometrit tai ominaispäästöt suhteessa käytettävään tehoon.
13.9.2017 11:45 SKAL
SKAL ja ALT ottavat yhteisessä lausunnossaan kantaa ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muutosehdotuksiin.
1.9.2017 12:52 SKAL
SKAL on antanut lausuntonsa maantielain uudistusta koskevaan hallituksen esitykseen. Esityksellä toteutettaisiin mm. maakuntalain 6 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettujen liikennettä ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille.
21.8.2017 09:54
SKAL ry toivoo, että jätesuunnitelman toimenpiteet otettaisiin käyttöön suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelman tavoitteet toteutuisivat suunnitellun mukaisesti. Ympäristöministeriöllä ja jätealan toimijoilla on tärkeänä tehtävänä mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätesuunnitelmalla on siinä tärkeä merkitys.
18.8.2017 12:07 SKAL
SKAL pitää hyvänä, että määräykseen on lisätty pakokaasupäästöjen tarkastamista koskevat määräykset sekä muutettu pakokaasupäästöjen tarkastamista koskevia tarkastusmenetelmiä.
14.8.2017 09:46 SKAL
SKAL pitää hyvänä, että yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa muutetaan niin, että kuntien vastuu rajataan pääosin vain asumisessa syntyviin jätteisiin. Lakia muutettaessa tulisi huolehtia siitä, ettei lakiin jää kirjauksia, jotka mahdollistavat lain kiertämisen.
24.7.2017 14:45
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
27.6.2017 13:36 SKAL
SKAL ry:n lausunto parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista.
12.6.2017 15:10 SKAL
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
22.5.2017 13:14 SKAL
SKAL kommentoi muun muassa väylien korjausvelkaa, ulkomaisen raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja ja traktoreiden päivämaksuja.
11.5.2017 13:46 SKAL
Esitetyillä lainmuutoksilla uudistettaisiin autoja ja perävaunuja koskevien teknisten normien antovaltuudet.
5.5.2017 08:55 SKAL
SKAL on antanut lausuntonsa jätehuoltomääräyksistä Uudenkaupungin tekniselle lautakunnalle.
5.5.2017 08:47 SKAL
SKAL on antanut lausuntonsa jätehuoltomääräyksistä Kolarin tekniselle lautakunnalle.
24.4.2017 08:57
SKAL:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta.
21.4.2017 14:35 SKAL
Lausunto liikenteen päästövähennyksistä parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle.
21.4.2017 13:53
SKAL on antanut Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon tieliikennelain kokonaisuudistuksesta maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kannalta.
6.4.2017 13:41 SKAL
SKAL esittää, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
6.4.2017 08:38 SKAL
Traktoreiden ajoneuvoluokitukseen, suurimpaan sallittuun nopeuteen sekä liikennelupavelvoitteisiin on tullut ja tulossa muutoksia, joiden vuoksi SKAL kiinnittää huomiota traktoreiden verosääntelyssä oleviin epäkohtiin ja esittää niihin muutoksia valtiovarainministeriölle.
30.3.2017 14:45 SKAL
Trafi on ilmoittanut siirtyvänsä 1.7.2017 alkaen menettelyyn, jossa ADR-ajolupakokeet tehdään sähköisesti palveluntuottajan toimipisteessä. Ehdotetulla muutoksella on suuria taloudellisia vaikutuksia ajolupakoetta suorittavien kuljettajien työnantajayrityksille
29.3.2017 08:21 SKAL
SKAL katsoo, että määräys on tarpeellinen ja pitää hyvänä, että valmisteluvaiheessa määräyshanketta on esitelty useissa tilaisuuksissa sidosryhmille ja keskusteltu vuorovaikutteisesti.
24.3.2017 14:32 SKAL
SKAL ry esittää, että Laukaan kunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
28.2.2017 10:29 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa on kyse vaihtokorin ja kontin painotietojen antamisesta kuljetuksen suorittajalle ja valvontaviranomaiselle. Lisäksi ehdotetaan säännöstä, jolla määrätään tielle asetettavan painonvalvontalaitteen tekniset vaatimukset direktiivin mukaiseksi.
28.2.2017 10:26 SKAL
Suomen liikenne- ja viestintäarkkitehtuurin visiosta vuosille 2030 ja 2050 ollaan tekemässä selvitystä, selvityshenkilöinä toimivat Esko Aho, Inka Mero ja Lauri Lyly. Selvityksen välikatsaus esiteltiin kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa 15.2.2017.
28.2.2017 10:18 SKAL
Hallituksen esityksen mukaan määräaikaiskatsastuksen sisällöstä ei enää säädettäisi valtioneuvoston asetuksella vaan liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset määräaikaistarkastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä.
3.2.2017 11:15 SKAL
SKAL on antanut lausuntonsa sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta työryhmämietinnöstä.
31.1.2017 11:27 SKAL
SKAL ry esittää lausunnossaan Forssan alueelliselle jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnokseen tarkistuksia.
25.1.2017 11:35 SKAL
Säädösluonnoksilla on tarkoitus siirtää autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle
13.1.2017 11:38 SKAL
SKAL kiinnittää lausunnossa huomiota traktoreiden katsastusvaatimuksiin sekä riittävään joustavuuteen katsastusajassa.
7.12.2016 14:39 SKAL
28.11.2016 13:24 Jaana Sivén
SKAL ottaa kantaa muun muassa raskaan liikenteen talvirengasmääräyksiin, valvonnan ja seuraamusten tehokkuuteen ja ajokorttilain uudistamiseen.
26.10.2016 13:00 SKAL
Liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää näkemyksensä hallituksen esitykseen liikennekaareksi.
23.5.2016 14:11 SKAL
4.5.2016 15:00
Korsu Oy aloittaa liikennöinniin uudella C-juna -tyyppisellä HCT-yhdistelmällä (Hight Capacity Transport) Pohjois-Suomessa.
30.3.2016 13:52 SKAL
SKAL näkee postilain uudistamisen hyvänä esimerkkinä norminpurkuhankkeesta. Kilpailun edistäminen on erityisen tärkeää logistiikan ja pakettijakelun lisääntyessä perinteisen postitoiminnan rinnalla. SKAL kannattaa toimilupajärjestelmän korvaamista Viestintävirastolle tehtävällä ilmoituksella. On hyvä asia, että markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle.
25.2.2016 15:33
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. SKAL kannattaa liikennevakuutuslain rakenteen uudistamista ja näkee hyvänä asiana mm. korvausmenettelyä koskevat täsmennykset sekä sen, että automatisoitujen ajoneuvojen kehitys on otettu ehdotetussa uudessa laissa huomioon.
25.2.2016 15:05
Allekirjoittaneet maanteiden tavaraliikenteen järjestöt esittävät huolensa muutosesityksen vaikutuksesta suomalaisten kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiin ja Suomen talouteen. Esitetty muutos olisi omiaan avaamaan kuljetusmarkkinoita harmaalle taloudelle.
19.2.2016 16:58
Haluamme korostaa kilpailuneutraliteetin toteutumisen tärkeyttä eri toimijoiden välillä. Kaikille samankaltaisia palveluja tarjoaville yrityksille on taattava yhtäläiset kilpailuolosuhteet.
15.2.2016 12:40
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kannattaa sitä, et­tä postitoiminnan markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle. Yleisellä tasolla SKAL näkee muutenkin kilpailun postitoiminnan markkinoilla hyvänä asiana. SKAL:lla ei ole lausuttavaa postitoimilupahakemusten sisällöstä.
9.2.2016 16:39
SKAL ry esittää, että Euran, Huittisten ja Säkylän alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset.
SKAL vaikuttaa lainsäädäntöön tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

I samarbete för våra medlem: