18.8.2017 12:07
SKAL

Lausunto luonnoksesta määräykseksi ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta, joka on uudelleen lausuntokierroksella. Eduskunnan hyväksymässä ja presidentin 28.6.2017 vahvistamassa laissa ajoneuvolain muuttamisesta ajoneuvolakia on muutettu siten, että lain 53 §:n mukaan määräaikaiskatsastuksen sisällöstä ei enää säädetä valtioneuvoston asetuksella vaan liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset määräaikaistarkastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa myös tarkemmat määräykset vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta sekä katsastustodistuksen sisällöstä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Koska kyseessä on määräysluonnoksen uusi lausuntokierros, kommentteja toivotaan erityisesti uudistettuun kohtaan 3.4 pakokaasupäästöjen tarkastamisesta. Lausuntopyynnössä on myös todettu, että lausunnon antajien ei tarvitse lausua aiemmin lausumistaan kohdista. Koska määräysluonnosta on päivitetty jo aiemmin saatujen lausuntojen perusteella, SKAL kuitenkin kommentoi myös näitä muutoksia ja muuttamattomia kohtia toistamalla joitain aiempia lausuntokohtia.

SKAL pitää hyvänä, että määräykseen on lisätty pakokaasupäästöjen tarkastamista koskevat määräykset sekä muutettu pakokaasupäästöjen tarkastamista koskevia tarkastusmenetelmiä. Erityisesti savutusmittauksesta luopuminen uusimmilla EURO 6 luokitelluilla autoilla on hyvä asia, tosin savutusmittauksista olisi syytä luopua kaikilla EURO 6 luokitelluilla autoilla ja myös EURO 5 ja EURO 4 -luokitelluilla autoilla.

Edellisen lausuntokierroksen tapaan perustelumuistio on pääosin kattava ja hyvin laadittu. SKAL kuitenkin toivoo edelleen lisää selkeyttä määräysluonnoksen liitteen 1 taulukkoon. Edellisen lausuntokierroksen jälkeen tarkastuskohteiden luokittelua ja toimenpiteitä on hieman lievennetty, mikä on hyvä asia. SKAL:in mielestä lievennyksiä on kuitenkin lisättävä SKAL:in alkuperäisen lausunnon mukaisesti.

Perustelumuistion vaikutusarviointikohdassa ei edelleenkään huomioida hylkäysten ja ajokieltojen määrän lisääntymistä ja sitä kautta kustannusten kasvua mm. tavaraliikenteen menetettyinä työpäivinä ja seisonta-aikoina. Tämä on lisättävä arvioon määräyksen vaikutuksista.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                                                          Ari Herrala

toimitusjohtaja                                                        johtava asiantuntija

I samarbete för våra medlemmar: