24.7.2017 14:45

Lausunto postin toimipisteiden sijoittamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö                                                                                                                                                                                                                                                           

Ylijohtaja Olli-Pekka Rantala

Neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm                                                                                                                                                                                                                                                 

kirjaamo@lvm.fi

tomi.lindholm@lvm.fi

 

Viite: Lausuntopyyntö 26.6.2017, LVM/441/03/2017

 

Asia: Lausuntopyyntö: luonnos valtioneuvoston asetukseksi postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Asetuksen muuttaminen liittyy postilain uudistamiseen ja edistää hallitusohjelman keskeistä tavoitetta normien purkamisesta. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että ulkomaille lähtevät pakettipalvelut lisättäisiin toimipisteiden sijoittamista koskevan poikkeuksen piiriin siten, että postipakettipalveluita on tarjottava vähintään yhdessä toimipisteessä jokaisessa kunnassa. Lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa tulevaisuudessa tietoteknisten ratkaisujen paremman hyödynnettävyyden postipalveluiden tarjonnassa.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:llä (myöh. SKAL) ei ole lausuttavaa em. asetusluonnoksessa esitettyihin säännöksiin liittyen. Yleisellä tasolla SKAL näkee tärkeinä asioina digitalisaation edistämisen sekä kilpailuneutraliteetin toteutumisen eri toimijoiden välillä. Haluamme lisäksi korostaa sitä, että esitetty muutos ei saa johtaa siihen, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset käytännössä heikkenisivät.

 

Kunnioittaen,

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen                      Kaisa Huupponen
Toimitusjohtaja                    Lakimies                                                                                                    

I samarbete för våra medlemmar: