11.5.2017 13:46
SKAL

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan liikenne-. ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta (HE 33/2017 vp). Valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä, joka esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksen mukaisilla lainmuutoksilla uudistettaisiin autoja ja perävaunuja koskevien teknisten normien antovaltuudet. Autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet siirrettäisiin määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi).

Luonnos lakiesityksiksi oli lausunnoilla vuodenvaihteessa, ja SKAL toi lausunnossaan esille kumottavaksi aiottujen liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (940/1982) sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajonevoista (786/2012) voimassa olon tärkeyden siihen asti, kunnes niitä korvaavat Liikenteen turvallisuusviraston määräykset on annettu. Tältä osin esitystä on korjattu, eikä näiden kumoamista enää esitetä tässä yhteydessä, mikä on hyvä asia. Tässä yhteydessä SKAL huomauttaa, että jatkossakin on tarpeen sisällyttää säädöksiin velvollisuus nimetä erikoiskuljetuksiin johtava liikenteenohjaaja silloin, kun kuljetuksessa käytetään useita liikenteenohjaajia.

Esityksessä todetaan, että ajoneuvoja koskevat vaatimukset ovat teknisiin yksityiskohtiin meneviä ja niiden hallinta edellyttää runsaasti ajoneuvoja koskevaa ammatillista erityisosaamista. Edelleen todetaan, että Liikenteen turvallisuusvirastolla on tätä erityisosaamista. SKAL toteaa tarpeelliseksi, että myös valmisteltavana olevan virastouudistuksen yhteydessä varmistetaan tämän erityisosaaminen säilyminen, eikä sitä hukata organisaatiomuutoksen tai liiallisen liikennemuotojen yhtenäistämisen alle.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen
toimitusjohtaja

Ari Herrala
johtava asiantuntija

I samarbete för våra medlemmar: