26.3.2021 14:00
SKAL ry

Lausunto liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä. Lausuntoja pyydetään erityisesti liikennejärjestelmäanalyysin rakenteesta, keskeisestä tietopohjasta ja valmistelun priorisoinnista, valmisteluun sisältyvästä yhteistyöprosessista sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantamittaristosta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutus-tunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 
 

Liikennejärjestelmäanalyysin rakenne ja tietopohja

Mitkä ovat tärkeimmät ja liikennejärjestelmäanalyysin valmistelun ensi-vaiheessa priorisoitavat tilannekuvat?

 
Valtion maantieverkon kunto kokonaisuudessaan, ja siihen suunnatut uusinvestoinnit ja korjaushankkeet
Valtakunnalliset liikenne-ennusteet
 

Mitkä ovat kriittisimmät liikennejärjestelmätason tietopuutteet ja millaiselle alueelliselle tiedolle olisi eniten tarvetta?

Maantieverkon käyttöaste pääkäyttäjäryhmittäin (henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot)
Liikenneverkon strateginen tilannekuva kohdasta tavaraliikenteen terminaalit ja lastauspaikat (esim. raakapuun rautatie- ja/tai vesikuljetukseen)
Tarkasteluun tulisi lisäksi ottaa eri liikenteen käyttövoimien jakeluinfra
Liikkuminen ja saavutettavuus kohdassa tulee käsitellä myös tavaroiden kuljetuksia, kuljetustarpeita ja niiden kehitystä 
Liikenteen ympäristövaikutuksissa tulee huomioida ajoneuvojen ja niiden käyttövoimien koko elinkaari
Toimenpiteiden (mm. tieinvestoinnit ja tienhoito) vaikutusarvioita suhteessa kilpailukykyyn ja päästötavoitteiden saavuttamiseen ja työllisyyteen tarvitaan
Väyläverkoston kunnon vaikutus päästöihin
 

Miten alueellisen tiedon yhteismitallisuus saataisiin tehokkaimmin varmistettua ja mikä olisi keskeisin tarkasteltava maantieteellinen alue?

Tavaraliikenteen kannalta on tärkeää tarkastella koko valtakuntaa ta-sapuolisesti
 

Valmistelun yhteistyöprosessi

Miten hyvin muistiossa kuvattu yhteistyöprosessi varmistaa jatkuvan vuorovaikutuksen?
Yhteistyöverkostoissa ei mainita liikennealan järjestöjä, joiden edustusta olisi tarvittu jo Liikenne12 suunnittelussa
Tarvitaan säännöllinen yhteydenpito alan järjestöihin
Kuljetusten suorittajat tarvitaan mukaan kuljetusten tilaajien lisäksi. Väylien toimivuudesta paras tieto on niitä eniten käyttävillä
Liikennejärjestelmäfoorumissa tulee olla liikennealan järjestöjen edustajia mukana
 

Mitkä ovat liikennejärjestelmäanalyysin valmisteluun sisältyvän yhteistyön näkökulmasta tärkeimmät olemassa olevat verkostot?

Tienkäyttäjät ryhmittäin
Edellisen kohdan mukaisesti liikennealan järjestöjen verkostot (mm. Auto- ja tiefoorumi, Moottoriliikenteen keskusjärjestö)
 

Liikenne 12 -suunnitelman seurantamittaristo

Miten hyvin mittaristosta saadaan lain ja suunnitelman tavoitteiden seurannan näkökulmasta tärkeää tietoa?

Saavutettavuuden kohdalla todetaan, että liikennejärjestelmä mahdollistaa yksilöiden ja yritysten osallistumisen erilaisiin toimintoihin eri paikoissa. Pitäisi huomioida myös se, että liikennejärjestelmä mahdollistaa tavaroiden siirtämisen eri paikkoihin.
Verkon laatuun liittyvillä mittareilla oleellinen merkitys kokonaisuuden kannalta (maantieverkon kunto)
 

Mitä yksittäisiä mittareita seurantamittaristosta voitaisiin karsia tai mitä mittaristoon tulisi lisätä?

Seuraavia mittareita pitäisi lisätä:
Toimintojen saavutettavuuden mittareihin tavaraliikenteeseen liittyvä mittari.
Maantieverkon laatu: painorajoitukset päätieverkolla kertoo lähinnä päätieverkon painorajoitettujen siltojen lukumäärää. Sen lisäksi pitää lisätä mittari, joka seuraa koko tieverkon painorajoitusten lukumäärää ja kilometrimäärää. 
Huonokuntoisten tieosien seurantaan pitää lisätä mittari, jolla yhteys myös verkon käytettävyyteen
Pitää lisätä talvihoidon laatua mittaava mittari 
Kestävyyden mittareihin pitää lisätä myös paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimien osuus 
Yhteiskuntataloudellisuuden mittarit: Korjausvelkaa seurattava myös muualla kuin pääväylillä
Liikennesuoritteen seurantaan myös kuljetusmäärät. 
Liikenneturvallisuuden seuranta: Kuolleiden osuudesta eriytettävä itsemurhat, joiden ehkäisyyn tarvitaan mielenterveystoimia eikä liikenneturvallisuustoimia
 

Yleistä

Mitä muuta palautetta haluatte antaa liikennejärjestelmäanalyysin valmisteluun?

Painopiste tienkäyttöön ja tasapainotusta henkilö- ja tavaraliikenteen osalta, nyt henkilöliikennepainotteinen
Valtakunnallinen liikenne-ennustemalli on tärkeä ja koko toimintaympäristön kehityksen kannalta merkittävä 
Liikenteen päästöt ovat jatkossa merkittävässä roolissa.
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
Iiro Lehtonen           Ari Herrala
toimitusjohtaja         edunvalvontajohtaja

I samarbete för våra medlemmar: