SKAL:n kuntavaalikysely 2021: Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue logo

 

Reilun kuljetuksen kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kuntien hankintaportaan osaaminen on korkeatasoista.     X    
Kuntien kannattaa suosia lyhytaikaisia hankintasopimuksia.     X    
Kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntahankinnoissa on kilpailutuksissa valittava ennen muuta edullisin hinta.         X
Harmaa talous on ongelma, jonka torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntahankinnoissa. X        
Myös kunnanvaltuustojen ja kunnanhallituksen jäsenillä tulee olla näkemystä hankinnoista. X        
Kunnan ostaja ei tarvitse käyttää aikaansa kuljetusalihankkijoiden taustojen tarkisteluun.         X
Kiinteistönhaltijoilla tulee olla oikeus päättää omien jätteidensä kuljetuksesta.     X    

Vapaa kommentti:

Kuntien pitää panostaa hankintojen vastuullisuuteen, sillä näin parannetaan hankittujen tuotteiden ja palvelujen laatua sekä parannetaan vastuullisten yritysten menestystä kilpailutuksissa. Hankintoihin tulee kiinnittää huomiota kunnan valtuustossa ja ylimmässä yksikössä, sillä osaamiseen ja vastuullisuuteen panostamisesta voi aiheutua kustannuksia, ja yksittäisessä hankintayksikössä voi olla painetta painottaa hintaa. Kuntien pitää kuitenkin tarkastella hankintojen vaikutuksia laajemmin, sillä esimerkiksi polkuhinnoittelusta johtuva harmaa talous heikentää kuntien verotuloja ja työntekijöiden oikeuksien toteutumista.

 

Reilun kuljetuksen kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan tulee kaavoittaa raskaan liikenteen levähdysalueita. X        
Kunnan tehtävänä on turvata keskustan liikkeiden tavaratoimitukset.   X      
Kuorma-autot ja perävaunut on voitava pysäköidä taajamassakin lähelle kuljetusammattilaisen kotia.     X    
Kuntien on katu- ja tieverkon ylläpidossa varauduttava poikkeuksellisiin ja nopeisiin kelivaihteluihin kuten lumimyräköihin.   X      
Kuntien tulee edellyttää kuljetuksissaan uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä.     X    
Kannatan ruuhkamaksujen käyttöönottoa kaupungeissa.     X    
Kunnan keskusta-alue tulee hiljentää moottoriliikenteeltä.     X    

Vapaa kommentti:

Kuntien tulee suosia vähäpäästöistä liikkumista, mutta ehdotonta edellytystä uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöön ei voi asettaa, sillä polttoaineita tai siihen soveltuvaa kalustoa ei vielä ole käytettävissä. Ruuhkamaksu voi soveltua lähinnä suurkaupungeissa, kuten Helsingin seudulla, jossa sen avulla voidaan tehostaa maankäyttöä ja vähentää päästöjä ohjaamalla liikennettä kevyeen liikenteeseen ja julkiseen liikenteeseen oikeudenmukaisesti palvelujen vaatimat kuljetuspalvelut huomioiden. Ruuhkamaksu ei sovellu kuitenkaan suurimpaan osaan Suomea, jossa ei ole realistista vaihtoehtoa omalle autolle eikä ruuhkia ole juuri muutoinkaan. Eri liikennemuotojen yhteensovittaminen tulee tehdä paikallisesti kuntien yksilöllisyys huomioiden. Hyvät ratkaisut tukevat kaikkia liikennemuotoja.

Reilun kuljetuksen kunnassa yrittäjyys kukoistaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan kannattaa pitää yllä tiivistä vuoropuhelua kuljetusyritysten kanssa logistiikan kehittämiseksi X        
Kunnan on varattava kuorma- ja pakettiautoille riittävästi lastaus- ja purkupaikkoja, jotta liikkeiden tavaratoimitukset sujuvat.     X    
Kunnan tulee houkutella kuljetusyrityksiä kuljetustoimintaan soveltuvalla kaavoituksella.   X      
Kunnan tai kuntayhtymän kannattaa omistaa tarvitsemansa kuljetuskalusto.       X  
Digitalisaatio vähentää kuljetuspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa X        
Kunnan tarjoamista yrityspalveluista voidaan hyvin säästää.       X  
Kuntahankinnoilla kannattaa edistää oman kunnan yrittäjyyttä ja elinvoimaisuutta. X        

Vapaa kommentti:

Aktiivinen vuoropuhelu paikallisten yritysten kanssa on välttämätöntä, jotta niiden palveluja voidaan hyödyntää kunnissa parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelulla voidaan myös kehittää palveluntarjontaa ja parantaa paikallisten yritysten menestymismahdollisuuksia hankinnoissa. Yrityksiä ei voi syrjiä tai suosia pelkästään kotipaikan perusteella, mutta hankinnoissa tulee painottaa vastuullisuutta, mikä hyödyttää vastuullisesti toimivia paikallisia yrityksiä, sillä niillä on tärkeä rooli myös julkisten palvelujen tuottamisessa ja tukemisessa.

I samarbete för våra medlemmar: