Uutishuone

Ajankohtaisimmat uutiset, lausunnot ja tapahtumat sekä SKAL Kuljetusbarometrit.

Tutustu uuteen puheenjohtajaan

SKAL:n puheenjohtajaksi 2020-2021 valittiin Jani Ylälehto.

Linkki puheenjohtajisto-tiedotteeseen

Yhteispeliä-blogi

Merkintöjä liikenteestä, vaikuttamisesta, yrittämisestä ja vähän muustakin. Kirjoittajina SKAL:in oma väki ja kutsutut vierailijat.

Lue eKuljetusyrittäjää

Lue eKuljetusyrittäjää

Kuljetusyrittäjä-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Tutustu uuteen eKuljetusyrittäjään, joka käsittelee yrittäjille ajankohtaisia ilmiöitä maanteiden tavaraliikenteessä yrittäjä- ja asiantuntijahaastattelujen sekä teema-artikkeleiden avulla.

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL Kuljetusbarometri

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kuvapankki

Kuvapankki

Kuvapankista löydät kuvia SKAL:n tapahtumista ja asiantuntijoistamme sekä SKAL:n logot kieliversioineen.

Tulevat tapahtumat

5.11.2020
Webinaari järjestetään Skype-yhteydellä.
21.11.2020
Kuutio Auditorio tai etäyhteys
21.4.2021 - 24.4.2021
Rotterdam, Hollanti
12.6.2021
Break Sokos Hotel Flamingo
26.4.2020 15:00 SKAL rf
På grund av coronasituationen har nästan alla EU-länder tagit i bruk tillfälliga undantag från bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider.
24.1.2020 12:00 SKAL rf
Kundens ansvar för transportens laglighet aktiverade 745 transportföretagare att svara på enkäten SKAL Transportbarometern. Enkäten visar att nästan var tredje transportkund inte är intresserad av att kör- och vilotiderna iakttas vid transporterna och var fjärde jordbyggnadskund har förutsatt överlaster av transportföretaget. Transportföretagens intressebevakare SKAL bemöter missförhållandet med handboken Reilu kuljetus (Rättvis transport) för transportkunderna.
15.1.2020 08:41 SKAL rf
Transportbranschens intresseorganisationer SKAL och ALT har utarbetat tydliga anvisningar för transportkunderna, i vilka transportbeställarens lagstadgade skyldigheter gås igenom. Grundvalen för rättvis transport är att dessa skyldigheter iakttas. Organisationerna bjuder med transportkunderna i kampanjen – tillsammans skapar vi en rättvisare transportmarknad.
14.1.2020 12:29 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL rf överräcker priset Transportkuben år 2019 till riksdagens kommunikationsutskott. Med erkännandet vill SKAL lyfta fram Finlands fungerande lagstiftningsprocess, som grundar sig på intensiv samverkan mellan lagstiftare och sakkunniga.
26.9.2019 12:18 SKAL ry
Nedgången i den finländska ekonomin märks i september månads SKAL Transportbarometer. Konsumenternas och företagens tro på ekonomin sviktar och de politiska fluktuationerna och marknadsfluktuationerna i Europa inverkar direkt på exporten. Den minskade efterfrågan på transporter måste beaktas i Finlands budgetbeslut och kostnadsbördan får inte ökas genom höjningar av bränsleskatten.
24.6.2019 12:52 SKAL
Nedgången i den totala ekonomin och i synnerhet inom byggande märks i SKAL Transportbarometer. De prognostiserade transportmängderna för sommarsäsongen 2019 har sjunkit till nivån för år 2016. Osäkerheten inom ekonomin och bristen på kunnig arbetskraft försvagar transportföretagens tillväxtambitioner. Företagens förväntningar riktas mot regeringens tilläggsbudget i juni och väginvesteringarna. Nu är säsongen för beläggningsarbete på vägarna!
18.5.2020 12:00 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL r.f. framför att på Er ort och på området för Vasaregionens avfallsnämnd skulle avfallstransporterna bäst ordnas genom att fastighetsinnehavaren själv ordnar dessa transporter.
27.4.2020 09:43 SKAL ry
Finlands Transport och Logistik SKAL rf anser att på området av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har inte sådana till avfallslagen baserade motiveringar framförts, vilka skulle hindra valet av ett av fastighetsinnehavare ordnat avfallstransportsystem beträffande transport av slam från slamavskiljaren och samlingsbrunnar. På regionen finns omfattande utbud av privata och pålitliga avfallstransportörer på skäliga och icke-diskriminerade villkor.
25.5.2020 13:34 Kommunikationsministeriet
Det återgås till normala kör- och vilotider i tunga trafiken
4.5.2020 12:21 Justitieministeriet
Sammanslutningar hålls senast den 30 september 2020. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2020.
28.5.2019 10:40 Traficom
Inom vägtrafiken kan trafikidkarens giltiga trafiktillstånd kontrolleras via förfrågningstjänsten på basis av trafikidkarens namn, FO-nummer, tillståndets nummer eller en kombination av dessa. I tjänsten kan man också kontrollera giltigheten för en anmälan om bedrivande av gods- eller taxitrafik.
15.3.2019 10:44 Kommunikationsministeriet
Reformen av lagstiftningen om transport av farliga ämnen framskrider. Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp för reformprojektet. Den har i uppdrag att biträda vid uppdateringen av lagen om transport av farliga ämnen och de författningar som utfärdats med stöd av den.

I samarbete för våra medlem: