24.1.2020 12:00
SKAL rf

Transportbarometern 1/2020: Transportkunden inte tillräckligt medveten om sina skyldigheter – Transportmängderna fortsätter minska

Kundens ansvar för transportens laglighet aktiverade 745 transportföretagare att svara på enkäten SKAL Transportbarometern. Enkäten visar att nästan var tredje transportkund inte är intresserad av att kör- och vilotiderna iakttas vid transporterna och var fjärde jordbyggnadskund har förutsatt överlaster av transportföretaget. Transportföretagens intressebevakare SKAL bemöter missförhållandet med handboken Reilu kuljetus (Rättvis transport) för transportkunderna.

Under SKAL Transportbarometerns tio år långa granskningsperiod sjönk transportföretagens prognoser för januari-april nu för andra året i rad, och är på nivån för år 2016. Nästan hälften av de som utför jordmaterialtransporter förutspår minskade transportmängder i början av år 2020 och 40 procent meddelade att transportmängderna hade minskat under hösten. Byggandet fortsatte i tillväxtcentra och till exempel i huvudstadsregionen ökade efterfrågan. Däremot minskade efterfrågan på jordtransporter avsevärt ute i landsorten. Enligt statistikcentralen startade fyra procent färre byggprojekt i fjol än året innan. 

Graf: Transportföretagarnas utsikter gällande kommande vår (januari – april) i SKAL Transportbarometer för 1 år sedan år 2010.
Nästan 60 procent av de som utför timmer- och massavedstransporter anger att transportmängderna har minskat och 63 procent meddelar att omsättningen har minskat under hösten. Arbetskonflikterna i slutet av året kom under en svår period. Världsmarknadspriserna på cellulosa har rasat bland annat på grund av överutbud. Det varma vädret har försvårat avverkningen och timmerhandeln har avtagit, säger Skogsbranschens Transportföretagare rf:s verkställande direktör Kari Palojärvi. Strejkerna och lockouten förstärkte den negativa spiralen. Enligt Naturresursinstitutet har även den inhemska efterfrågan på sågvaror minskat. 
 
En granskning av alla transportbranscher visar att transportmängderna minskade i vart tredje transportföretag fram till slutet av år 2019. Nästan lika många uppskattade att transportmängderna minskar under våren. Var sjätte säger sig ha transporterat större mängder än tidigare under hösten. Situationen är den samma även vid en granskning av körsträckor (km/månad).  
 
Lastbilsbeståndet i Finland har minskat med 1 300 fordon inom ett år. Vart tionde transportföretag planerar att minska sin fordonsmängd. Även transportföretagens brist på arbetskraft har minskat. Den tunga trafikens mängder på våra vägar har minskat från och med april 2019. I Transportbarometern förmedlas en bild av att transportmarknaderna är i en konjunkturnedgång. 
 

Beställaransvaret är känt som begrepp – stora skillnader i kundernas attityder

Enligt svaren i Barometerenkäten kräver 44 procent av transportkunderna skriftliga bevis på att transportföretagets beställaransvarsfrågor är i skick. Ungefär var fjärde kund förutsätter att transportföretaget är med i programmet Pålitlig Partner. I vart fjärde transportavtal nämns chaufförens arbetsvillkor. Var femte transportkund begär dokumentation av transportföretaget i anknytning till kör- och vilotider, men över 30 procent av kunderna är inte alls intresserade av frågan. Ungefär var fjärde respondent berättar att kunden litar på transportföretaget och inte kräver skriftliga bevis eller omnämnande av avtal. Det bör dock noteras att det för alla krav inte räcker med muntliga förfrågningar för att transportkundens skyldigheter ska uppfyllas.
 
I majoriteten av kommentarerna framgår att transportkunden framför allt är intresserad av priset. Å andra sidan ges också positiva kommentarer i anknytning till ansvarsfullhet bland kunderna.
Vi tog reda på hurdana skillnader transportföretagarna ser bland kommunala kunder och företagskunder gällande ansvarsfrågor. Enligt enkäten förekommer det i kommunerna mer nonchalans i fråga om transportkundens ansvar än bland privata företag. Situationen kan inte anses vara godtagbar. En beställare i den offentliga sektorn måste uppfylla sina skyldigheter i egenskap av köpare av transporter.
  

Bristfälliga lastuppgifter och överlaster ett oroande fenomen

Tre av fyra transportföretagare får behövliga uppgifter om lasten av kunden. Ungefär var tredje har ibland varit bekymrad på grund av bristande lastuppgifter. Kundens inställning till överlaster kan anses vara bekymrande. Var sjätte respondent säger sig ha varit i en situation där kunden förutsätter överlaster. Inom jordbyggnadstransporterna är situationen svårast, där var fjärde har förutsatts ta överlaster. 
 
Helsingforsnejdens Transportföretagare rf:s ordförande Eero Hakala berättar att det inom jordbyggnadstransporter förutsätts en viss kubikmängd, även om t.ex. vatten gör att lasten är tyngre. Vikterna för samma last kan variera avsevärt. Enligt Hakala är det till stor del fråga om detta fenomen.
 
Överlaster är i Finland, som är ett av länderna med störst transportenheter i Europa, hur som helst olagliga och ska undvikas, säger SKAL:s verkställande direktör Iiro Lehtonen.
 
Inom alla kundgrupper måste man se till att uppfylla sina skyldigheter. Transportbranschen behöver en gemensam satsning av alla parter, och framför allt av transportföretag och kunder, för att skapa rättvisa och jämlika transportmarknader, påminner Iiro Lehtonen.
 

Parallella näringsgrenar ger ökad affärsverksamhet och trogna kunder

Ungefär vart tredje transportföretag idkar en parallell näringsgren, och för vart sjätte företag står den för minst 25 procent av företagets verksamhet. Den populäraste parallella näringsgrenen, hos 39 procent av respondenterna, var byggande, jordbyggnad och brytning. På andra plats kom kategorin ”Annat”, som innehåller till exempel maskin- och anläggningsuthyrning, verkstadsservice, maskinentreprenad, lyftkransarbete och persontrafik. På tredje plats (13–15 procent) kom speditions- och logistiktjänster, lagringstjänster, miljövårdslösningar samt montering av maskiner, anordningar och utrustning. 
Av de företag som idkar en parallell näringsgren svarar 57 procent att dess roll i företagsverksamheten är strategiskt betydande och ökar den totala affärsverksamheten. Med hjälp av den parallella näringsgrenen fyller man ut lugnare perioder i transportverksamheten. 
 
Med tilläggstjänsterna skapar man även ett värde i verksamheten som skiljer oss från övriga aktörer och gör att kunden är beredd att gängse pris även för transporten.
 
 

Rättvis transport – transportkundens handbok

Transportbranschens intresseorganisationer SKAL och ALT har utarbetat tydliga anvisningar för transportkunderna, i vilka transportbeställarens lagstadgade skyldigheter gås igenom. Grundvalen för rättvis transport är att dessa skyldigheter iakttas. Organisationerna bjuder med transportkunderna i kampanjen – tillsammans skapar vi en rättvisare transportmarknad. Läs mer om kampanjen Rättvis transport på sidan 10.
 

I samarbete för våra medlemmar: