4.5.2020 12:21
Justitieministeriet

Sammanslutningar kan senarelägga sammanträden för sina delägare, medlemmar, representantskapsmedlemmar och fullmäktigeledamöter

Från Justitieministeriets web-sidan Frågor och svar om coronavirus

När senast bör aktiebolag eller bostadsaktiebolag ordna de bolagsstämmor, andelsstämmor eller föreningsmöten som har uteblivit på grund av begränsningarna av mötesfriheten? 

Sammanslutningar kan senarelägga sammanträden för sina delägare, medlemmar, representantskapsmedlemmar och fullmäktigeledamöter så att de hålls senast den 30 september 2020. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2020. Det är redan möjligt att skicka kallelse till ett möte som hålls efter ikraftträdandet och som utnyttjar de möjligheter till deltagande som lagen tillåter.

Möjligheten till uppskov gäller utöver ordinarie och stadgeenliga möten även fortsatta stämmor och extra möten samt i bolag och andelslag också möten där man beslutar om godkännande av en fusion eller delning.

Ett andelslags eller en förenings styrelse kan kräva förhandsanmälan till andelslagsmöten och fullmäktigesammanträden samt till föreningsmöten eller fullmäktigemöten som ordnas före utgången av september 2020. På detta sätt får styrelsen på förhand information om deltagarna och kan sedan t.ex. ordna möteslokaler i enlighet med hälsokraven och begära de kontaktuppgifter som behövs för deltagande på distans.

Möjligheten att slå samman föreningens vårmöte och höstmöte ska bedömas skilt för varje förening. Vid denna helhetsbedömning ska man beakta åtminstone föreningens stadgar, vilka frågor som ska avgöras, vilka hälsoskyddsbehov föreningens medlemskår har samt göra en bedömning av att sammanslagningen inte orsakar föreningen eller dess medlemmar skada. Föreningens styrelse svarar för att sammankalla mötet och för att göra bedömningen (lagutskottets utlåtande 2/2020).

Publicerad 16.4.2020 klo 16.30, uppdaterad 4.5.2020

 

I samarbete för våra medlemmar: