15.3.2019 10:44
Kommunikationsministeriet

Reformen av lagen av transport av farliga ämnen biträds av en styrgrupp

Reformen av lagstiftningen om transport av farliga ämnen framskrider. Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp för reformprojektet. Den har i uppdrag att biträda vid uppdateringen av lagen om transport av farliga ämnen och de författningar som utfärdats med stöd av den. Styrgruppens mandattid börjar den 1 april 2019 och pågår till och med den 31 december 2020.

Ordförande för styrgruppen är enhetsdirektör Elina Immonen och sekreterare Mari Suominen, Katja Viertävä och Anu Häkkinen från kommunikationsministeriet. I styrgruppen finns företrädare för olika myndigheter och aktörer inom transportsektorn.

Varför omarbetas lagen?

Bestämmelser om farliga ämnen (farligt gods) finns i lagen om transport av farliga ämnen. Den senaste totalreformen av lagen genomfördes 1994. Det är viktigt att lagstiftningen uppdateras eftersom omvärlden och omständigheterna har förändrats under de gångna 25 åren.

Reformen förbättrar trafiksäkerheten och har positiva konsekvenser för miljöns tillstånd. I reformen beaktas också trafikens automatisering och digitalisering.

Målet är en lag som är tydlig och som också i fortsättningen garanterar en hög säkerhetsnivå. Syftet är också att säkerställa att lagen inte orsakar företagen onödig administrativ börda.

Under reformens första skede har nuläget utvärderats ingående, både vad lagstiftningen gäller och på det praktiska planet. Ett utkast till bedömningspromemoria var på remiss mellan den 19 december 2018 och den 8 februari 2019. Sammanlagt 38 remissvar lämnades in och kommunikationsministeriet tackar alla dem som har lämnat ett utlåtande.

Vad händer härnäst?

Lagberedningen fortsätter som tjänsteuppdrag och beredningen biträds av den styrgrupp som tillsatts för projektet. En sammanställning av remissvaren kommer att publiceras i samband med projektets övriga dokumentation i statsrådets tjänst för projektinformation (valtioneuvosto.fi/hankkeet).

Avsikten är att det egentliga lagutkastet ska skickas på remiss i slutet av 2019 och för behandling i riksdagen hösten 2020.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686
Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346

I samarbete för våra medlemmar: