15.1.2020 08:41
SKAL rf

Kampanjinbjudan: Rättvis transport skapar sundare transportmarknader

Transportbranschens intresseorganisationer SKAL och ALT har utarbetat tydliga anvisningar för transportkunderna, i vilka transportbeställarens lagstadgade skyldigheter gås igenom. Grundvalen för rättvis transport är att dessa skyldigheter iakttas. Organisationerna bjuder med transportkunderna i kampanjen – tillsammans skapar vi en rättvisare transportmarknad.

När en yrkesmässig beställare av en transporttjänst och transportföretaget iakttar ikraftvarande lagstiftning är det fråga om en rättvis transport. I en rättvis transport har transportföretaget behövliga tillstånd och behörigheter, man följer kör- och vilotiderna samt anställningsvillkoren och man kör inte med överlast. En del av rättvis transport är att säkerställa cabotagetransporternas laglighet. Det är också kundens plikt att säkerställa transporternas lagenlighet och på så vis förhindra grå ekonomi.

Handboken Reilu kuljetus (Rättvis transport) har utarbetats för att underlätta transportkundens arbete och innehåller en kortfattad genomgång av uppdaterad lagstiftning med tydliga exempel.
 
Ett ovanligt lågt transportpris kan vara ett tecken på att man i transporten bryter mot arbetsgivarskyldigheterna. Om så är fallet får kunden inte ingå transportavtal. Med hjälp av vår handbok känner kunden till sina skyldigheter och var de nödvändiga utredningarna kan göras, säger SKAL:s verkställande direktör Iiro Lehtonen
 
SKAL och ALT distribuerar handboken Reilu kuljetus till transportkunder, kommuner, organisationer och myndigheter.
 
– Ju sundare transportbransch, desto bättre framtid för alla aktörer inom branschen. Vi hoppas att handboken tas väl emot av kunderna och att de deltar i kampanjen, säger verkställande direktör Mari Vasarainen från ALT.
 
Bilagor: Handboken Reilu kuljetus
 
Kampanjen Rättvis transport startar med seminariet Reilu kuljetus i Helsingfors i Kuutio Auditorio den 15 januari kl. 14. Representanter från medierna är välkomna att följa det intressanta seminariet med inbjudna gäster och paneler. Seminariet avslutas med att offentliggöra mottagaren av priset Transportkuben år 2019.
 

Finlands Transport och Logistik SKAL rf är en intressebevakningsorganisation för företag inom vägtrafikens godstransporter och företag som erbjuder logistiktjänster. Till organisationens medlemskår hör cirka 4 700 transportföretagare runtom i Finland. www.skal.fi @SKALry

Bilbranschens arbetsgivarförbund rf (ALT) är en arbetsmarknadsorganisation för företag inom landsvägstransport. ALT:s medlemmar är företag inom godstrafik, busstrafik, tankbilstrafik och miljövård samt godsterminaler, KTK-företag och taxiförmedlingscentraler. www.alt.fi 

Tilläggsuppgifter

Iiro Lehtonen, verkställande direktör, SKAL rf, telefon 040 5028 181
Mari Vasarainen, verkställande direktör, ALT rf, telefon 040 511 6959
Heini Polamo, kommunikationschef, SKAL rf, telefon 040 506 0131

I samarbete för våra medlemmar: