Transportbranschen

Logistik- och transportbranschen erbjuder mångsidiga och utmanande uppgifter för flera slag av yrkesmän, allt från lastbilschaufförer till logistikexperter i Finland.

Inträde i branschen

90 procent av godstrafiken går på gummihjul på landsväg. På grund av de långa avstånden i vårt glest bebodda land blir transportkilometrarna per transporterat gods i Finland längre än i något annat land i Europa. Det finns alltså tillräckligt med uppgifter för transportbranschen och sysselsättningen är god.

Transport av gods för annans räkning är en verksamhet som är underkastad tillstånd, och den styrs av lagen om kommersiell godstransport. Innan en chaufför får ge sig in på branschen måste han besitta en yrkesbehörighet, och företagaren måste ha ett trafiktillstånd för varje fordon i yrkesmässig trafik.

SKAL har i samarbete med Förvarsmaktens chaufförsutbildning öppnat webbsidan Arbetskraftbanken för transportbranschen för att lätta på chaufförsbristen. Vem som helst som är behörig för yrket kan lämna in en ansökan i arbetskraftbanken, men endast medlemsföretagen i SKAL kan läsa ansökan.

SKAL utbildar och stöder företagarna

SKAL är den ledande utbildaren av företagare och chaufförer inom transport- och logistikbranschen, samt den ledande experten på lagstiftningen, praxis, tekniken och reglerna inom branschen. Vi ser till att kunskap och kunnande är uppdaterad hos våra företagare och deras personal.

Ett trafiktillstånd behövs för en godstransport som utförs mot betalning.
Godstrafik som utövas med trafiktillstånd regleras av lagen om kommersiell transport på landsväg.

De olika slagen av trafiktillstånd är:

  • gemenskapsstillstånd,
  • inhemskt trafiktillstånd och
  • trafiktillstånd för traktor.

Nya sökande av trafiktillstånd beviljas antingen ett gemenskapstillstånd eller ett trafiktillstånd för traktor. Inhemska trafiktillstånd, som tidigare var i bruk, beviljas nuvarande innehavare av tillstånd då tillståndet förnyas eller då utrustningen utökas.

Gemenskapstillstånd som beviljas i Finland

Ett gemenskapstillstånd som beviljats i Finland ger rätt att idka godstrafik som kräver tillstånd i hemlandet och utomlands, med undantag för landskapet Åland. Idkande av intern trafik på Åland förutsätter ett trafiktillstånd som beviljas av Ålands landskapsstyrelse.

Inhemskt trafiktillstånd

Ett inhemskt trafiktillstånd ger rätt att idka godstrafik som kräver tillstånd i hemlandet, med undantag för landskapet Åland.

Med stöd av lagen om kommersiell godstransport på landsväg krävs inte tillstånd i fall enligt § 7 i lagen. Baserat på ovanstående krävs inte trafiktillstånd för en godstransport för ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på högst 2 000 kilo.

Ansökan av tillstånd

Gemenskapstillståndet, det inhemska tillståndet och trafiktillståndet för traktor beviljas av ELY-centralerna.

Ansökan om trafiktillstånd ska tillställas ELY-centralen på sökandes hemort. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen till ELY-centralen på sökandes hemort. Tillståndet beviljas för fem år i taget. Tillståndet bör förnyas före den sista giltighetsdagen.

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter på ELY-centralernas hemsida.

Bilagor som ska fogas till ansökan

Till ansökan om trafiktillstånd ska bifogas en kopia vars riktighet styrkts av betyg som visar att kraven för yrkesskicklighet uppfylls (vid första ansökan) samt en högst tre månader tidigare beviljad utredning i original av tillräckliga ekonomiska resurser.

Förutsättningar för att trafiktillstånd beviljas

Ansökande av trafiktillstånd bör:

  • vara välfrejdad
  • ha erhållit ett av Fordonsförvaltningscentralen utfärdat bevis på sin yrkesskicklighet (bevisar att sökande äger de kunskaper och kunnande som yrkeskompetensdirektivet kräver)
  • vara en person med rättshandlingsförmåga och
  • solvent.

Ändring och förnyelse av trafiktillstånd

Ändring och förnyelse av trafiktillstånd ansöks på samma sätt och i samma ordning som ett nytt tillstånd.

Indragning av trafiktillstånd

Tillståndsmyndigheten kan dra in ett trafiktillstånd antingen helt eller på viss tid om innehavaren av tillståndet inte mera uppfyller de förutsättningar som ställs för att få ett trafiktillstånd eller om det förekommit överträdelser i utövandet av trafiken.

På grund av mindre förseelser kan innehavaren av trafiktillstånd i stället för indragning av tillståndet även ges en skriftlig varning, om förseelserna eller brotten som innehavaren av trafiktillstånd begått är mindre

I samarbete för våra medlemmar: