Intressebevakning

Vi bevakar den inhemska landsvägstransportnäringens intressen på tre nivåer: riksomfattande, regionalt och lokalt under alla årets dagar. Då lagstiftningen som gäller trafik, landsvägslogistik och transportnäringen till största delen sker på EU-nivå har förbundet en permanent representant i Bryssel.

Till de viktigaste tyngdpunkterna i SKALs verksamhet hör bevakningen av medlemmarnas intressen och främjandet av för transport- och logistikbranschen viktiga aktuella ärenden. Vi verkar regelbundet i tjänstemanna- och expertarbetsgrupper där trafikpolitik och trafikpraxis ur den tunga trafikens synvinkel utformas. Vi avger på begäran av riksdagens utskott och trafikmyndigheterna utlåtanden och ställningstaganden. Organisationens ledning och experter träffar dessutom regelbundet riksdagsmän, tjänstemän och ministrar med medarbetare då det gäller enstaka intressebevakningsfrågor och i olika sammanhang.

i Finland

Intressebevakning på nationell nivå

Intensivt samarbete mellan företag, beslutsfattare och intressentgrupper

SKALs intressebevakning i Finland baserar sig på ett intensivt samarbete med de beslutsfattare, särskilt statsrådet och riksdagen, som beslutar om transportföretagens verksamhetsbetingelser. SKAL påverkar lagstiftningen genom att göra framställningar och initiativ och avge utlåtanden. Vi deltar dessutom i nationella arbetsgrupper och i riksdagsbehandlingen av författningsprojekt.

Kontakterna med politiska beslutsfattare

Vi håller regelbunden kontakt med enskilda riksdagsmän och med medlemmar i de centrala utskotten samt med partiernas riksdagsgrupper och partikanslierna. I statsrådet omfattar kontaktnätverket ministrar, ministrarnas medarbetare och tjänstemän i olika ministerier. Transportfaddernätverket som bildats av medlemsföretagarna förmedlar information till riksdagsmännen om aktuella ämnen inom transportbranschen och företagens vardag. SKAL ordnar möten mellan företagare och beslutsfattare.

Samarbete mellan intressentgrupper

SKAL samarbetar med centrala myndigheter såsom Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, ELY-centralerna, Polisen och Tullen. Man påverkar också förändringarna i verksamhetsmiljön via ledningen och de olika organen i Företagarna i Finland.

Internationell intressebevakning

SKALs internationella bevakning är till stor del intressebevakning inom EU och även inom det nordiska samarbetet. Vi deltar i och följer med det internationella vägtransportförbundet IRUs (International Road Transport Union) verksamhet.
 
Vi har en representant i sammanlagt tretton av IRUs kommittéer och underkommittéer, vilka ordnar möten och evenemang samt producerar information från de olika sektorerna inom landsvägslogistiken. Två gånger per år sammanträder de högsta beslutande organen inom IRU, generalförsamlingen och godstrafiksektionen, där SKAL representeras av verkställande direktören.

Vi verkar som experter vid vägtrafikförhandlingar mellan de finska och ryska trafikmyndigheterna. Dessutom samarbetar vi med den ryska systerorganisationen ASMAP.

EU-intressebevakning

Då merparten av lagstiftningen vad gäller trafik, landsvägslogistik och transportnäringen sker på EU-nivå, verkar SKAL aktivt för beredningen och beslutsfattande av den EU-lagstiftning som har att göra med branschen. Organisationens permanenta representant i Bryssel rapporterar till nio finska förbund inom SMF och transport branchen.
 
Kansliet är gemensamt med Företagarna i Finland och finns i anslutning till Finlands Näringsliv EK:s byrå i Bryssel.

Vår intressebevakning riktar sig till unionens centrala motions- och beslutsfattarorgan: EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Delar av lagstiftningen förbereds nuförtiden som så kallad delegerad lagstiftning i kommissionens interna arbetsgrupper, vilket kräver att vi effektivt följer med författningsberedningen och påverkar i ett tidigare skede.

Vi nätverksarbetar och stärker fortsättningsvis vår ställning som expert och intressebevakare för den finländska transport- och logistikbranschen inom EU-kommissionens intressentgruppsverksamheter.

Samarbetspartner

Vi samarbetar omfattande inom intressebevakningen gällande EU-ärenden med de permanenta representanterna för transportbranschens organisationer som är stationerade i Bryssel. Centrala partners är även Finlands permanenta EU-representation, de olika medlemsländernas myndigheter, IRU samt näringslivets nationella och internationella organisationer.

Vi deltar dessutom som den finländska arbetsgivarparten i landsvägstransportbranschens sociala dialog som förs under EU-kommissionens ledning och i verksamheten i kommittén för sociala ärenden inom IRU. Representanterna deltar också i verksamheten för IRUs samarbetsorgan Liaison Committee som sammankommer i Bryssel och där organisationerna från EU-medlemsländerna är representerade.
 
SKAL är registrerat i Europaparlamentets och Europeiska kommissionens öppenhetsregister (Transparency register). På det sättet har vi en status som auktoriserad permanent intressebevakare i Europaparlamentet

Kontaktinformation av SKALs representat i Bryssel

I samarbete för våra medlemmar: