Nyheter

15 uutista ja tiedotetta

Januari 2020

24.1.2020 12:00 SKAL rf
Kundens ansvar för transportens laglighet aktiverade 745 transportföretagare att svara på enkäten SKAL Transportbarometern. Enkäten visar att nästan var tredje transportkund inte är intresserad av att kör- och vilotiderna iakttas vid transporterna och var fjärde jordbyggnadskund har förutsatt överlaster av transportföretaget. Transportföretagens intressebevakare SKAL bemöter missförhållandet med handboken Reilu kuljetus (Rättvis transport) för transportkunderna.
15.1.2020 08:41 SKAL rf
Transportbranschens intresseorganisationer SKAL och ALT har utarbetat tydliga anvisningar för transportkunderna, i vilka transportbeställarens lagstadgade skyldigheter gås igenom. Grundvalen för rättvis transport är att dessa skyldigheter iakttas. Organisationerna bjuder med transportkunderna i kampanjen – tillsammans skapar vi en rättvisare transportmarknad.
14.1.2020 12:29 SKAL rf
Finlands Transport och Logistik SKAL rf överräcker priset Transportkuben år 2019 till riksdagens kommunikationsutskott. Med erkännandet vill SKAL lyfta fram Finlands fungerande lagstiftningsprocess, som grundar sig på intensiv samverkan mellan lagstiftare och sakkunniga.

September 2019

26.9.2019 12:18 SKAL ry
Nedgången i den finländska ekonomin märks i september månads SKAL Transportbarometer. Konsumenternas och företagens tro på ekonomin sviktar och de politiska fluktuationerna och marknadsfluktuationerna i Europa inverkar direkt på exporten. Den minskade efterfrågan på transporter måste beaktas i Finlands budgetbeslut och kostnadsbördan får inte ökas genom höjningar av bränsleskatten.

Juni 2019

24.6.2019 12:52 SKAL
Nedgången i den totala ekonomin och i synnerhet inom byggande märks i SKAL Transportbarometer. De prognostiserade transportmängderna för sommarsäsongen 2019 har sjunkit till nivån för år 2016. Osäkerheten inom ekonomin och bristen på kunnig arbetskraft försvagar transportföretagens tillväxtambitioner. Företagens förväntningar riktas mot regeringens tilläggsbudget i juni och väginvesteringarna. Nu är säsongen för beläggningsarbete på vägarna!
8.6.2019 20:00 SKAL
Kuljetus Leistilä Oy i Nakkila lyckades sälja idén om gemensamma godstransporter till sina sinsemellan konkurrerande kunder i början av 2000-talet, då konceptet fortfarande upplevdes som främmande. Samtransporterna har senare blivit etablerade, och effektiviserar logistiken och minskar koldioxidavtrycket. De är ett exempel på Kuljetus Leistilä Oy:s förmåga att skapa framgång genom nätverkande.
8.6.2019 11:00 SKAL
Finland behöver en fungerande godstrafik, som betjänar oss på ett hållbart sätt ur synvinkeln för såväl miljön som samhällsekonomin. Därför måste målet för trafikbeskattningen vara en förbättrad miljövänlighet och samtidigt, i likvärdig ställning, en förbättring av Finlands konkurrenskraft.

Maj 2019

28.5.2019 10:40 Traficom
Inom vägtrafiken kan trafikidkarens giltiga trafiktillstånd kontrolleras via förfrågningstjänsten på basis av trafikidkarens namn, FO-nummer, tillståndets nummer eller en kombination av dessa. I tjänsten kan man också kontrollera giltigheten för en anmälan om bedrivande av gods- eller taxitrafik.

Mars 2019

15.3.2019 10:44 Kommunikationsministeriet
Reformen av lagstiftningen om transport av farliga ämnen framskrider. Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp för reformprojektet. Den har i uppdrag att biträda vid uppdateringen av lagen om transport av farliga ämnen och de författningar som utfärdats med stöd av den.

Januari 2019

31.1.2019 15:52 SKAL
Förordningsändringen gällande användning av fordon på väg trädde i kraft den 21 januari 2019. Det betyder att en dragbil och släpvagnar kan bilda en upp till 34,5 meter lång fordonskombination, om förutsättningarna uppfylls. De högsta tillåtna massorna höjdes inte över 76 ton, men vikterna för vissa kombinationer inom ramen höjdes.

I samarbete för våra medlem: