Ajankohtaista ylakuva


Tavaraliikenteen yrittäjäkurssit

(liikennelupakoulutus, liikennelupakurssi, liikennelupakoulutus)

Yleistä kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetusta lainsäädännöstä

Kaupallisten tavarankuljetusten harjoittaminen lukeutuu luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Koti- ja ulkomaanliikenteen harjoittamiseen vaadittavan yhteisöluvan saaminen edellyttää pääsääntöisesti neljä viikkoa kestävän tavaraliikenteen yrittäjäkurssin käymistä.

Vuosien saatossa luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittamiseen liittyvää lakia ja asetusta on tarpeen mukaan aika ajoin tarkennettu. Viimeisin laki- ja asetusmuutos astui voimaan 25.4.2012. Liikenteen harjoittamista koskevan luvan myöntämisen edellytykseksi asetetaan, että hakijan tulee olla hyvämaineinen, oikeustoimikelpoinen ja vakavarainen.


Edellisen lisäksi hakijan tulee olla saanut ammattitaidosta Trafin myöntämän todistuksen.

Uusien luvanhakijoiden tulee täyttää EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 4 ja 6-8 artiklassa säädetyt luvanvaraista tavarankuljetusta ammatikseen harjoittavaa koskevat vaatimukset. Suomen tulee huomioida asetuksen asettamat vaatimukset, sillä alalle hakeutumisen edellytykset ovat verraten yhdenmukaiset kaikissa jäsenvaltioissa.

Tavaraliikenteen yrittäjäkurssin hyväksyttävä suorittaminen ja sen päätteeksi järjestettävä koe

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/21.7.2006) mukaan tulee liikennelupaa (yhteisölupa) hakevan uuden yrittäjän suorittaa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin valvonnan alainen, neljä viikkoa (140 opetustuntia) kestävä tavaraliikenteen yrittäjäkurssi sekä läpäistä hyväksyttävin arvosanoin Trafin järjestämä liikenneyrittäjäkoe.


Liikenneyrittäjäkoe

Kokeen rakenne on kaksiosainen. Sen ensimmäiseen, enintään kaksi tuntia kestävään osioon valitaan aina kuhunkin eri kokeeseen asetettavat noin 60 erilaista monivalintakysymystä. Kokeen ensimmäinen osio suoritetaan ilman kurssikansioita.


Kokeen toinen, enintään kaksi ja puoli tuntia kestävä osio käsittää erilaisia kirjallisia tapaustutkimuksia ja laskentaharjoituksia. Niiden suorittamisessa saa hyödyntää kaikkia neljää kurssikansiota.


Kurssitodistus ja liikenneyrittäjäkoe


Tavaraliikenteen yrittäjäkurssin hyväksyttävästi suorittaneille henkilöile, joiden sallittu poissaolomäärä on enintään 15 prosenttia kurssin asetuksen mukaisesta tuntimäärästä, kirjoitetaan tavaraliikenteen järjestämiseen oikeuttavan koulutusluvan haltijan toimesta kurssitodistus.


Kussitodistuksen oikeaksi todistettava jäljennös oikeuttaa osallistumaan Trafin järjestämään liikenneyrittäjäkokeeseen.


Koska Trafin järjestämän liikenneyrittäjäkokeen hyväksyttävän suorittamisen katsotaan mittaavan riittäväksi katsottavalla tavalla kultakin luvanhakijalta edellytettävää ammattitaitoa, ei ajokortin omistamista tai erityisen työkokemuksen kerryttämistä ennen kurssia tai sen jälkeen edellytetä.

Trafin valvoma liikenneyrittäjäkoe tulee järjestää kurssinjärjestäjän toimesta viimeistään kolmen viikon kuluttua kurssin päättymisestä. Kurssin käyneen henkilön on suoritettava koe hyväksytysti viimeistään vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.


Mitään erityistä ylärajaa kokeeseen osallistumiselle ei tänä aikana ole asetettu. Liikenteen turvallisuusviraston perii tavaraliikenteenyrittäjäkurssin kokeeseen osallistuvalta henkilöltä 200 euroa kultakin koekerralta sekä 42 euroa kokeen hyväksyttävästi suorittaneelle henkilölle kirjoitettavasta, liikenneluvan anomiseen vaadittavasta todistuksesta.


Liikennetraktoriyrittäjäkurssin kokeeseen osallistuvilta Trafi perii 120 euroa kultakin koekerralta sekä 42 euroa todistuksesta.

Hyvämaineisuus

Liikenneluvan myöntämiselle asetettaviin edellytyksiin lukeutuu myös luvanhakijan hyvämaineisuus jonka mukaan ei ole syitä epäillä luvan hakijana olevan luonnollisen henkilön, liikenteestä vastaavan henkilön tai kuljetusyrityksen hyvämaineisuutta vakavista rikkomuksista annettujen tuomioiden tai määrättyjen seuraamusten perusteella.


Hyvämaineisuutta koskevat vaatimukset ja edellytykset on täsmennetty Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetuksella (EY) N:o 1071/2009 sen 6 artiklassa. Vaatimus varmennetaan tarvittaessa rikosrekisteriotteella, johon liittyvän tiedustelun suorittaa lupaviranomainen lupakäsittelyn yhteydessä.

Liikenteestä vastaavan henkilön ja hakijana olevan luonnollisen henkilön hyvämaineisuutta arvioitaessa otetaan mainetta vaarantavina tekijöinä huomioon, jos:

  1. hänet on viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta:
  2. hänet on kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu vähintään neljästä teosta sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, verotusta, liikenteen harjoittamista, liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, ympäristönsuojelua tai muuta ammatillista vastuuta koskevien säännösten rikkomisesta tai EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artikaln 1 kohdan b alakohdassa mainittujen sääntöjen rikkomisesta:
  3. hänelle on kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana määrätty vähintään neljästä teosta muita seuraamuksia kuin vankeutta tai sakkoa EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista vakavista rikkomuksista tai:
  4. hänet on kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu 2 kohdan mukaisesti sakkorangaistukseen tai hänelle on määrätty 3 kohdan mukaisia seuraamuksia yhteensä vähintään neljästä teosta.


Liikenneluvan hakijana olevan oikeushenkilön hyvää mainetta arvioitaessa otetaan vaarantavina tekijöinä huomioon, jos:

  1. yhteisö on viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu yhteisösakkoon; tai
  2. yhteisön toimitusjohtajan tai vastuunalaisen yhtiömiehen hyvä maine on vaarantunut liikenteenharjoittaja-asetuksen tarkoittamalla tavalla.

Liikenteessä käytettävä ajoneuvo

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavan luvan haltija vastaa siitä, että luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on:

  1. luvanhaltijan yksinomaisessa hallinnassa, mikä on merkitty ajoneuvorekisteriin; tai
  2. luvanhaltijan käytössä kirjallisen vuokrasopimuksen perusteella, jolloin alkuperäinen vuokrasopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on pidettävä ajoneuvossa mukana ja, jos ajoneuvon kuljettajana ei toimi vuokraaja (eli vuokralleottaja), kirjallinen selvitys siitä, että kuljettaja on vuokraajan (eli vuokralleottajan) palveluksessa.


Ajoneuvossa mukana olevat asiakirjat


Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavan luvan haltija vastaa siitä, että luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa tulee olla näkyvällä paikalla selvästi merkittynä yhteisöluvan, kotimaan liikenneluvan tai liikennetraktoriluvan haltijan nimi ja yhteystiedot.

Liikennettä harjoitettaessa on ajoneuvossa tarvittaessa oltava mukana voimassaoleva kotimaan liikennelupa, liikennetraktorilupa tai kuljetuslupa alkuperäisenä taikka yhteisöluvan jäljennös sekä kuljettajatodistus tai hallinnan osoittava vuokrasopimus, sen oikeaksi todistettu jäljennös tai selvitys sekä kabotaasikuljetuksissa CMR-rahtikirja.   


Edellämainitut asiakirjat tulee vaadittaessa esittää poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehelle muutoin kuljetus voidaan keskeyttää.

Liikennelupa

Liikennelupa myönnetään liikenteenharjoittajan nimellä, eikä sitä saa siirtää toiselle. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että liikennelupaa ei saa luovuttaa toisen käyttöön esimerkiksi vuokraamalla tai lainaamalla.


Liikennelupaa ei tarvita muun muassa suoritettaessa tavarankuljetusta enintään 2000 kilon kokonaismassan ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä.


Liikennelupa on myös pakollinen työurakoiden tai muiden sopimuksen kohteena olevien työkokonaisuuksien yhteydessä mikäli kuljetuksen kokonaiskustannusten osuus on yli 30 % urakasta tai työkokonaisuudesta.

Vakavaraisuus

Liikenneluvan saamiseksi tulee luvanhaltijan kyetä vastaamaan asianmukaisesti velvoitteistaan. Jos luvanhaltijalla on veroja, sosiaaliturvamaksuja, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä tai muita, ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia, ei luvanhaltijan voida katsoa täyttävän vakavaraisuutta koskevaa vaatimusta.


Mikäli luvanhakijalla täyttyvät vakavaraisuuteen liittyvät vaatimukset näiltä osin, tulee luvanhakijan esittää lupaviranomaiselle lisäksi asetuksessa tarkennetut, riittävät taloudelliset voimavarat.

Liikenneluvan hakijalla katsotaan olevan riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen, jos hakijalla on käytettävissään varoja 9000 euroa ensimmäisen liikenteessä käytettävän ajoneuvon ja vähintään 5000 euron arvosta kunkin sitä seuraavan ajoneuvon osalta. Liikennetraktoria kohden taloudellisia voimavaroja tulee olla vähintään 4000 euroa.

Käytettävissä olevien varojen riittävyys osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla:

a) vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen antama takaussitoumus tai pankkitalletus tai

b) todistuksella, jonka on antanut KHT tai HTM-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö taikka julkishallinnon ja –talouden tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Kenen tulee suorittaa kuukauden mittainen tavaraliikenteen yrittäjäkurssi?

Trafin valvonnan alaista kurssivaatimusta ei ole ulotettu niihin henkilökohtaisen luvan haltijoihin tai liikenteestä vastaaviin henklöihin, jotka lain voimaantulohetkellä toimivat jo alalla. Mikäli yrittäjä on suorittanut hyväksytysti yhteislöuvan hankintaan vaadittavan tavaraliikenteen yrittäjäkurssin ja omaa siihen liittyvän kokeen läpäisystä annetun todistuksen, on hän oikeutettu anomaan yhteisölupaa. Mikäli henkilö on toiminut yhtäjaksoisesti liikenteestä vastaavana henkilönä tai omannut voimassaolevan maanteiden tavaraliikenteen harjoittamiseen oikeuttavan liikenneluvan vähintään 10 vuoden ajan ennen 4.12.2009 on hän oikeutettu anomaan EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 9 artiklan mukaiset vaatimukset täyttäessään yhteisöluvan ilman siihen liittyvää kurssia tai koetta. Vastaavan em. kymmenen vuoden kokemuksen omaava luvanhaltija jolla on voimassaoleva kotimaan tavaraliikennelupa on myös halutessaan oikeutettu muuttamaan hallussaan olevat, voimassaolevat kotimaanluvat yhteisöluviksi. Muutoksen tulee tällöin koskea yhtäaikaisesti kaikkia kotimaanlupia.


Logistiikan alaan kuuluvan tekniikan ammattikorkeakoulun tutkintotodistuksen omaavat henkilöt joiden suorittama tutkinto on sisältänyt EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 8 artiklan liitteen 1 mukaiset aihepiirit on vapautettu sekä tavaraliikenteen yrittäjäkurssin käymisestä että siihen liittyvän kokeen suorittamisesta. Asia tulee käytännössä osoittaa toteen kyseisen oppilaitoksen kanslian antamalla todistuksella josta liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) antaa lausunnon lupahakemusta käsittelevälle ELY-keskukselle.


Kotimaan liikennelupia on aikaisemman lainsäädännön mukaisesti myönnetty uusille luvanhakijoille vuoden 2000 loppuun saakka. Sellaiset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilla on voimassaolevat kotimaan liikenneluvat, voivat uusia ne normaalisti ja hakea lisää samalle luvanhaltijalle tällaisia lupia. Lisäksi yhtiömuodon muutoksen yhteydessä voidaan kyseiset kotimaan liikenneluvat anoa uusittavaksi kyseistä toimintaa jatkavalle oikeushenkilölle.


Liikennetraktorikurssin suorittanut tai liikennetraktoriluvan omaava henkilö vapautetaan kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen mukaan siitä tavaraliikenteen yrittäjäkurssin yhteydessä annettavasta opetuksesta joka on jo aikaisemmin annettu liikennetraktorikurssin yhteydessä (6 pv).Uudet alalle tulevat yrittäjät, jotka

a) eivät omaa voimassaolevaa kotimaan liikennelupaa tai;

b) eivät toimi yhtiömuodossa toimivan yrityksen liikenteestä vastaavina henkilöinä tai;

c) eivät ole omanneet henkilökohtaisia liikennelupia tai toimineet liikenteestä vastaavina henkilöinä vähintään 10 vuoden ajan ennen 4.12.2009 edustavaa ajankohtaa EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 9 artiklan tarkoittamalla tavalla


joutuvat suorittamaan neljä viikkoa kestävän tavaraliikenteen yrittäjäkurssin ja läpäisemään hyväksyttävästi sen päätteeksi järjestettävät liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kokeet mikäli haluavat anoa yhteisölupaa.

SKAL-valmennuspaketti

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy kokeeseen ilman tavaraliikenteen yrittäjäkurssin suorittamista henkilön, joka on toiminut päätoimisesti hallintoa, taloutta tai operatiivista toimintaa koskevissa vastuullisissa kuljetusalan tehtävissä tai kuljetuksia sisältäneissä maanrakennus- tai metsäkoneurakoissa vähintään kaksi vuotta ja on ilmeistä, että henkilöllä on liikenneyrittäjäkurssia vastaavat tiedot ja taidot.


Kaupallisen, hallinnollisen, teknisen tai kuljetusalan vähintään ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta  annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun alalle soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneen henkilön osalta riittää kun on toiminut em. tehtävissä vähintään yhden vuoden.


Tavaraliikenteen yrittäjäkurssin päätteeksi järjestettävä koe on sisällöltään kuitenkin vaativa.

Riittävän osaamisen varmistamiseksi on yhteisöluvan anomisesta kiinnostuneen, suoraan kokeeseen hyväksyttävän henkilön mahdollista vahvistaa osaamisensa tasoa itseopiskelun sekä lähiopintopäivien muodossa seuraamalla kurssilla järjestettävää opetusta enintään viiden (5) opetuspäivän ajan.


SKAL-valmennuspaketin mukaiseen tilaukseen liitetään liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) antama kirjallinen päätös joka osoittaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan kokeeseen tavaraliikenteen yrittäjäkurssia suorittamatta. Itseopiskelussa käytettäviä suomenkielisiä kurssikansioita (1.600 sivua) päivitetään SKAL:n toimesta kuuden kuukauden ajan tilauspäivästä lähtien. Suositeltavimmat vapaaehtoisesti seurattavat opetuspäivät ovat kurssin kolme viimeisintä päivää sisältäen seuraavat aihealueet:


1. Liikennöinti ja passitusmenettely EU:n alueella ja ETA-maissa (1 pv).

2. Käytännön työ ulkomaanliikenteessä (2 pv).


Lisätietoja tavaraliikenteen yrittäjäkursseista ja liikennetraktoriluvan laajentamisesta yhteisöluvaksi sekä liikennetraktoriyrittäjäkursseista voi kysyä sähköpostilla osoitteesta:


 


lyk(at)skal.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä