LIIKENNELUPA

Tilaa Kuljetusyrittäjäksi-kirjasarja

Kirjasarja valmentaa sinua liikennelupakokeeseen. Saat sen SKAL Shopista. Saatavilla vuoden 2021 päivitetty painos.

 

SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY:N REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Y-tunnus 0202176-1
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
Sähköposti: skal@skal.fi

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Mika Anttila, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
mika.anttila@skal.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsentietojen ja tilastojen hallinta, jäsenpalveluiden toteuttaminen, jäsenviestintä sekä jä-senmaksujen laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen/yhdistyksen nimi
Yrityksen/yhdistyksen y-tunnus
Organisaation tyyppi
Etu- ja sukunimi
Rooli yrityksessä/yhdistyksessä
Postiosoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero (mikäli ilmoitettu)
Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)
Liikenteestä vastaavan tiedot (mikäli ilmoitettu)
Liikenteestä vastaavan syntymäpäivä- ja vuosi (mikäli ilmoitettu)
Jäsenyyshistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus (esim. nettisivujen kautta, puhelimitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan jäsenyhdistyksille. Tietoja voidaan luovuttaa myös suoramarkkinointi-tarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n yhteistyökumppaneille, ellei jäsen ole sitä kieltänyt.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt. Palve-limen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuu-rilla ja ne sijaitsevat rekisterinpitäjän palvelimella.

Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeute-tuille.

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tie-toja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettu-na osoitteella:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7/Rekisteriselosteet
00400 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
mika.anttila@skal.fi

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.

12. Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Kor-jausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Rekisteröity voi myös tarvittaessa itse päivittää tieton-sa sähköisessä palvelussa.

Rekisterinpitäjä lisäksi oma-aloitteisesti oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: