Uutiset ja lausunnot

269 uutista ja tiedotetta
15.10.2021 14:30 SKAL ry
SKAL toteaa, että lausuntokierroksella on jo ollut luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta. Luonnoksessa esitetään jatkoa nyt käsiteltävänä olevassa laissa oleville hankintatuille ja samalla esitetään myös uusia hankintatukia, sekä tätä lakia kumottavaksi.
15.10.2021 09:45 SKAL ry
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähköisen raskaan liikenteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta, jota voidaan kohdentaa myös sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin koordinointiin ja toimintaan. Valtionavustus rajattaisiin koskemaan sähköisiä kuorma-autoja palvelevien ratkaisujen ja tukitoimintojen kehittämistä. Valtionavustus myönnettäisiin yrityksille tai tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioille.
14.10.2021 16:00 SKAL ry
SKAL pitää hanke-ehdotuksia kokonaisuudessaan tarpeellisina ja perusteltuina. SKAL katsoo, että liikenteen ja kuljetusten tehostaminen ja päästöjen vähentäminen ovat tärkeitä ja erittäin ajankohtaisia aiheita. SKAL pitää erityisesti teiden kunnon vaikutusta merkittävänä tekijänä päästöjen vähentämisessä ja kannattaa sitä, että tiestön kunnon vaikutuksia päästöihin selvitetään.
14.10.2021 14:30 SKAL ry
SKAL korostaa, että ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutuksen opetusmääriä ei ole mahdollista leikata, koska ne ovat lakisääteisiä. Säästökohteiksi jäävät ryhmäkokojen kasvattaminen, kontaktiopetuksen määrän väheneminen tai investointien leikkaaminen. Tältä osin SKAL haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kuljetusalalla vaaditaan paljon pienryhmä- ja kontaktiopetusta käytännön toiminnan harjoitteluun, kuten esim. kuorman varmistaminen, ajoneuvon käsittely yms. Erityisesti ajo-opetus on toteutettava yksilöopetuksena, mikä ei mahdollista säästötoimia.
14.10.2021 13:20 SKAL ry
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmastolaki. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa lain ohjausvaikutusta ja varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. SKAL kiinnittää huomiota myös EU:n asettamiin tavoitteisiin ja EU-komission heinäkuussa julkaisemaan Fit For 55 -ilmastopakettiin ja esittää, että ilmastolaissa ei aseteta EU-vaatimuksia tiukempia kansallisia tavoitteita.
14.10.2021 13:16 SKAL ry
SKAL pitää tarpeellisena, että uusien vaatimusten osalta tarvitaan 2 vuoden siirtymäaika, koska mm. Covid 19 -pandemian vuoksi autojen, perävaunujen ja niiden päällirakenteiden toimitusajat ovat pidentyneet.
11.10.2021 10:02 SKAL ry
SKAL pitää hyvänä, että valtio huomioi tuen esittämisellä kuljetusalan, mutta luonnoksesta tulisi poistaa esimerkiksi 40 prosentin katto, jonka mukaisesti hankintatukisumma ei saa ylittää 40 prosenttia dieselkäyttöisen ja tuen kohteena olevan sähkö- tai kaasukäyttöisen kuorma-auton hinnanerosta.
20.9.2021 10:21 SKAL ry
SKAL esittää, että hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan raskaan liikenteen vinjettimaksu ottaen huomioon vaikutukset kuljetusalan kustannusrakenteeseen.
15.9.2021 13:00 SKAL ry
Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022-2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Väylävirasto on pyytänyt lausuntoja erityisesti seuraavista asioista, jotka se on jakanut viiteen osioon. SKAL on jakanut lausuntonsa esitettyjen kysymysten ja teemojen alle.

Seuraa meitä somessa:

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: