Luvan hakeminen ja uusiminen

Liikennelupaa haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta joko kirjallisesti tai sähköisesti. Hakemuksen voi käytännössä panna vireille ELY-keskuksen verkkosivuilta löytyvältä sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Liikenneluvan muuttamista (esim. liikenteestä vastaavan henkilön muutos tai yhtiömuodon muutos) tai luvan uusintaa haetaan kuten uutta lupaa. Liikennelupaa muutettaessa kaikki muutokset on kuitenkin tarkoin yksilöitävä. Luvanhaltijan on ilmoitettava muutokset lupaviranomaiselle 28 päivän kuluessa muutoksesta.

Hakemukseen tulee liittää:

  • oikeaksi todistettu jäljennös ammattitaitovaatimusten täyttymistä osoittavasta todistuksesta (ensi kertaa lupaa haettaessa tai liikenteestä vastaavaa henkilöä vaihdettaessa),
  • enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu alkuperäinen todistus riittävistä taloudellisista voimavaroista,
  • yrityksen osakasluettelo tai selvitys osakkuuksista tilanteessa, jossa hakija tai hakijayhteisön liikenteestä vastaava toimii kahdessa tai useammassa tavaraliikennettä harjoittavassa yrityksessä liikenteestä vastaavana,
  • valtakirja, mikäli hakemuksen on pannut vireille hakijan edustaja tai asiamies.

Jos luvan uudistaminen on pantu vireille viimeistään kuukautta ennen liikenneluvan viimeistä voimassaolopäivää, uudistettavalla luvalla saa jatkaa liikennettä siihen asti, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: