LIIKENTEESTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Liikenteenharjoittajan ollessa oikeushenkilö, tulee yhtiöllä tai yhteisöllä olla lupaviranomaisen hyväksymä liikenteestä vastaava henkilö. Liikenteestä vastaava henkilö voi käytännössä olla joko omistajan tai työntekijän asemassa tai liikenteestä vastaavan henkilön tehtävään voidaan tavaraliikennelain mukaisesti valita myös ns. nimetty liikenteestä vastaava henkilö. Liikenteestä vastaavan henkilön tulee tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti toimia tässä liikenteestä vastaavan tehtävässä eli käytännössä siis johtaa kuljetustoimintoja.

Luonnollinen henkilö, jolla on liikennelupa, voidaan hyväksyä oikeushenkilön liikenteestä vastaavaksi vain, jos hänellä on osakkuuteen tai osakkeiden omistukseen perustuva määräämisvalta tai yhdenvertainen asema muiden osakkaiden kanssa tässä yhtiössä tai yhteisössä.

Liikenteestä vastaava henkilö konsernissa tai siihen verrattavassa yhtymässä

Sama henkilö voidaan hyväksyä kahden tai useamman oikeushenkilön (eli yhtiöiden tai yhteisöjen) liikenteestä vastaavaksi henkilöksi vain tilanteessa, jossa oikeushenkilöt muodostavat konsernin tai siihen verrattavan yhtymän.

Nimetty liikenteestä vastaava henkilö

Kuljetusyrityksessä voi olla sopimusperusteisesti liikenteestä vastaava henkilö eli ns. nimetty liikenteestä vastaava henkilö. Nimetty liikenteestä vastaava henkilö voi tulla kuljetusyrityksessä kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa luvanhaltijana oleva luonnollinen henkilö tai yritys ei täytä ammatillisen pätevyyden vaatimusta. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin sekä nimetyn liikenteestä vastaavan henkilön että luvanhaltijan tulee täyttää oikeustoimikelpoisuuden, hyvämaineisuuden sekä luvanhaltijan myös vakavaraisuuden vaatimukset.

EU:n liikenneharjoittaja-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu nimetty liikenteestä vastaava henkilö saa hoitaa vain yhden yrityksen kuljetustoimintoja, ja niissä saa käyttää enintään 50 ajoneuvoa. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyä liikenteestä vastaavaa henkilöä ei saa nimetä mainitun artiklan 2 kohdan mukaisesti liikenteestä vastaavaksi henkilöksi. Käytännössä siis sellainen varsinainen liikenteestä vastaava henkilö, jolla on myös tosiasiallinen yhteys yritykseen esimerkiksi omistajana tai työntekijänä, ei voi toimia ulkopuolisena sopimusperusteisena liikenteestä vastaavana henkilönä toisessa yrityksessä.

Liikenteestä vastaavan henkilö muutos ja liikenneluvan haltijan kuolintapaus

Mikäli liikenteestä vastaava henkilö tulee kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta-arvaamattoman tapahtuman vuoksi vaihtaa, tulee hänen tilalleen mahdollisimman nopeasti nimittää uusi liikenteestä vastaava henkilö, joka on hakemuksella hyväksytettävä lupaviranomaisella.

Tilanteessa, jossa tavaraliikenneluvan haltija kuolee, kuolinpesä saa kuitenkin jatkaa liikennettä kuuden kuukauden ajan, kun se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa lupaviranomaiselle uuden hyvämaineisuuden ja ammatillisen pätevyyden edellytykset täyttävän liikenteestä vastaavan henkilön.

Ryhtyisitkö kuljetusyrittäjäksi?

SKAL:n tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentava koulutus antaa erinomaiset valmiudet ja osaamisen liikennelupakokeen läpäisemiseen. Tämän jälkeen voit toimia liikenteestä vastaavana henkilönä ja hakea liikennelupaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: