Liikenneluvan myöntämisen edellytykset

Tavaraliikennelupa myönnetään hakijalle:

1. joka on hyvämaineinen, vakavarainen ja ammatillisesti pätevä;

2. joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun lain nojalla rajoitettu ja jolla ei ole määrättyä edunvalvojaa;

3. jota tai jonka Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua organisaatiohenkilöä taikka näiden arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräämisvallassa olevaa yhteisöä ei ole asetettu konkurssiin tavaraliikennelupaa vaativalla toimialalla viimeisimmän vuoden aikana;

4. jolla ei ole veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä eikä muita ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäisiä suurempia, eikä velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin;

5. jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon;

6. joka ei ole tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti laiminlyönyt työsopimuslain, työehtosopimuslain, työaikalain tai vuosilomalain mukaisten työ-suhde-etuuksien suorittamista taikka tapaturmavakuutuslain mukaista työntekijän pakollista vakuutusvelvollisuutta; ja

7. jos edellä mainittu tai siihen välittömästi verrattavissa oleva aikaisempi toiminta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan tässä laissa tarkoitettua luvanvaraista toimintaa.

Lupa voidaan myöntää myös oikeushenkilölle, eli yhtiölle tai yhteisölle, joka on vakavarainen, joka ei ole konkurssissa ja jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää hyvämaineisuuden, ammatillisen pätevyyden sekä edellä mainittujen kohtien 2 ja 5 mukaiset vaatimukset. Myös hakijana olevan oikeushenkilön toimitusjohtajan ja vastuunalaisten yhtiömiesten tulee olla hyvämaineisia. Hakijan on lisäksi osoitettava, että hänellä on riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja asianmukaiseen hoitamiseen.

Hyvämaineisuus

Hyvämaineisuutta arvioitaessa mainetta vaarantavina tekijöinä otetaan huomioon tietyt tavaraliikennelaissa luetellut sakko- ja vankeusrangaistukset, joiden vuoksi liikenteestä vastaavaa henkilöä tai hakijana olevaa luonnollista henkilöä voidaan pitää sopimattomana harjoittamaan ammattimaista tavaraliikennettä. Sekä yrityksen itsensä että sen avain-henkilöiden – omistajien, johdon ja liikenteestä vastaavan henkilön – on oltava hyvämaisia, jotta liikennelupa voidaan hakijalle myöntää.

Ammatillinen pätevyys

Täyttääkseen ammatillisen pätevyysvaatimuksen luvanhakijan tulee olla suorittanut hyväksytysti tavaraliikenteen yrittäjäkurssin loppukokeen. Pätevyys osoitetaan Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) antamalla todistuksella.

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaan maatieliikenteen harjoittavalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on muiden vaatimusten lisäksi oltava tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka jossain EU:n jäsenvaltiossa ja liikenteestä vastaavalla henkilöllä asuinpaikka EU:ssa. EU:n tavaraliikennelupa-asetus sisältää myös vaatimuksen siitä, että toisen lukuun tavaraa maanteitse kuljettava liikenteenharjoittaja on sijoittanut kyseiseen jäsenvaltioon yhteisön lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos yhteisölupa on myönnetty Suomessa, tulee luvanhaltijan olla sijoittautunut Suomeen.

Toimivaltaisen ELY-keskuksen tai Ahvenanmaan valtionviraston on selvitettävä vähintään kerran kalenterivuodessa jonkin tavaraliikennelaissa säädetyn liikenneluvan edellytyksen osalta täyttyvätkö luvanhaltijat edelleen tämän edellytyksen. Organisaatiohenkilöistä selvitys on tehtävä vain kun siihen on erityinen syy. Mikäli vuotuisissa selvityksissä löytyy yrityksiä, joiden osalta liikenneluvan edellytykset eivät enää täyty eivätkä yritykset saata määräajassa myöntämisen edellytyksiä kuntoon, liikenneluvat perutaan näiden yritysten osalta.

Vakavaraisuus

Liikenneluvan hakija tai haltija katsotaan vakavaraiseksi, mikäli hän kykenee asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan ja osoittaa, että hänellä on riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen.

Riittävät taloudelliset voimavarat määritellään vahvistetun tilinpäätöksen lukujen kautta ja varoiksi voidaan tavaraliikennelain 13 §:n mukaan katsoa liikenneluvan hakijan tai haltijan:

  1. rahoitusomaisuus (mukaan lukien tilinylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntävät nostamattomat luotot);
  2. vaihto-omaisuus;
  3. vakuutena käytettävissä oleva käyttömaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Täyttääkseen vakavaraisuusvaatimuksen tavaraliikenneluvan hakijalla/haltijalla tulee olla käytettävissään varoja vähintään 9 000 euroa ensimmäisen ajoneuvon osalta ja 5 000 euroa kunkin seuraavan ajoneuvon osalta. Traktoreiden ja liikennetraktoreiden osalta varoja on puolestaan oltava 4 000 euroa ajoneuvoa kohden. Voimavarat osoitetaan lupaviranomaiselle tilintarkastajan todistuksella, pankkivakuudella tai tilipanttauksella. Vähäistä suuremmat verovelat estävät liikenneluvan myöntämisen ja voivat aiheuttaa jo myönnetyn luvan peruttamisen.

Mikäli liikenneluvan hakijana tai haltijana on luonnollinen henkilö tai henkilöyhtiö (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö), varoiksi voidaan katsoa myös luonnollisen henkilön ja vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtainen vakuutena käytettävissä oleva omaisuus.

Nykykäytännön mukaisesti tilintarkastajan todistus ei enää välttämättä yksin riitä osoittamaan luvanhakijan tai luvanuusijan vakavaraisuutta, vaan tilintarkastajan todistuksen lisäksi ELY-keskus tarkastaa myös yrityksen oman pääoman määrän. ELY-keskuksen tulkinnan mukaan omaa pääomaa tulee siis olla 9 000 euroa ensimmäistä lupaa kohden ja 5 000 euroa seuraavia lupia kohden. Osoitukseksi vakavaraisuudesta voidaan katsoa kelpaavan myös oman pääoman ja muun vakuuden yhdistelmä tasalupamäärin.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: