Liikennelupalajit

Liikennelupalajeja ovat yhteisölupa, kotimaan liikennelupa ja traktoriliikennelupa. Uusille luvanhakijoille myönnetään joko yhteisölupia tai traktoriliikennelupia. Aikaisemmin käytössä olleita kotimaan lupia myönnetään nykyisille luvanhaltijoille vain lupia uusittaessa tai kalustoa lisättäessä.

Yhteisöluvalla voi harjoittaa liikennettä Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomessa ja kansainvälisessä liikenteessä. Ajoneuvo voi olla kuorma-auto tai pakettiauto, mutta ei kuitenkaan traktori tai liikennetraktori.

Kotimaan liikenneluvalla saa pääsääntöisesti liikennöidä vain Suomen sisällä mutta ei Ahvenanmaalla.

Traktoriliikenneluvalla voi liikennöidä traktorilla ja liikennetraktorilla.

Ahvenanmaan sisäistä liikennettä ei voi harjoittaa Suomessa myönnetyllä yhteisöluvalla. Sisäisen liikenteen harjoittaminen Ahvenanmaalla edellyttää Ahvenanmaan maakunta-hallituksen myöntämää liikennelupaa.

Tavaraliikennelupa myönnetään viiden vuoden määräajaksi ja se tulee uusia ennen sen viimeistä voimassaolopäivää. Tavaraliikennelupa on aina liikenteenharjoittajakohtainen. Toisen liikenteenharjoittajan luvalla ei voi harjoittaa liikennettä. Lupaa ei siis voi lainata tai vuokrata toisen käytettäväksi.

Suomen tavara- ja joukkoliikennelupa-asiat on keskitetty 1.1.2013 alkaen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Tätä aiemmin liikenneluvan myönsi hakemuksesta se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka alueella hakijan kotipaikka oli.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: