Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu

Kuljetuksen tilaajan on ennen kuljetussopimuksen solmimista varmistauduttava ensinnäkin siitä, onko kuljetuksen suorittajalla liikennelupa, oikeus suorittaa kuljetus ilman liikennelupaa tai oikeus suorittaa kuljetus kabotaasina. Lisäksi kuljetuksen tilaajan on selvitettävä, että kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sopijapuolet eivät keskinäisellä sopimuksellaan voi sopia, ettei selvityksiä tarvitse tehdä.

Tavaraliikennelain 5 a §:n mukaan kuljetuksen tilaajan tai tämän edustajan on ennen kuljetuksesta sopimista selvitettävä että:

  • kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa tai että kuljetuksen suorittajalla on oikeus suorittaa kuljetus ilman liikennelupaa
  • kuljetuksen suorittajalla on oikeus suorittaa kuljetus kabotaasina
  • kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos se on siihen velvollinen kyseisestä myynnistä

Kuljetussopimusta ei saa tehdä, jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty. Sopimusta ei saa myöskään tehdä, jos kuljetuksen tilaaja tietää tai hänen pitäisi tietää, ettei sopimuksen toinen osapuoli aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana, kuten maksaa sitä sitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä asianmukaisia sosiaali-, eläke- ja muita maksuja.

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien kuluvana vuonna tapahtuneiden kuljetusten johdosta, selvitykset on tehtävä kalenterivuosittain.  

Selvitysvelvollisuutta ei ole seuraavien seikkojen perusteella:

  • sopimuspuoli (kuljetuksen tilaaja) on valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakunta, Ahvenanmaan maakunnan kunta tai kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, Kansaneläkelaitos tai Suomen Pankki
  • jos sovittu kuljetushinta ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 500 euroa kolmen kuukauden aikana tehdyissä kuljetussopimuksissa
  • jos ilman liikennelupaa suoritettujen kuljetusten alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 7 500 euroa

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: