LIIKENNELUPA

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää liikennelupaa.

Suomessa harjoitettavaa tavaraliikennettä säätelee EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY) 1071/2009, EU:n tavaraliikennelupa-asetus (EY) 1072/2009 sekä kansallinen tavaraliikennelaki (laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 693/2006).

Tarjoamme tavaraliikenteen yrittäjäkoulutusta

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää liikennelupaa, ellei tavaraliikennelain 7 §:n mukaisista poikkeuksista muuta johdu.

Jotta kysymyksessä olisi liikenneluvan edellyttävä tavaran kuljettaminen, seuraavien edellytysten tulee täyttyä:

1) kysymyksessä on muun kuin oman tavaran kuljetus,

2) tavaraa kuljetetaan autolla tai traktorilla,

3) kuljetus tapahtuu tieliikennelaissa tarkoitetulla tiellä ja

4) kuljetuksesta suoritetaan korvaus.

Mikäli yksikin edellä mainituista edellytyksistä jää täyttymättä, kyse ei ole liikennelupaa edellyttävästä tavaran kuljetuksesta.

Lue myös SKAL:n liikennelupaesite

VALLU avuksi liikennelupa-asioihin

Järjestelmä sisältää liikenteenharjoittaja- ja lupakohtaiset tiedot jokaisesta tavara-, taksi- ja joukkoliikenteen yrityksestä Suomessa.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: