SKAL:n lausunnot ja kannanotot

Lausunnot

8.2.2018 12:21 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhdistetyt kuljetukset).
8.2.2018 12:15 SKAL
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2-raja-arvoiksi.
8.2.2018 11:54 SKAL
Eduskunnan lakivaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
1.2.2018 12:12 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ei pidä tasapuolisena, oikeudenmukaisena ja kohtuullisena sitä, että Jyväskylän seudun jätelautakunnan alueen kunnissa poikkeavat jätetaksassa olevat maksut toisistaan.
9.1.2018 13:33 SKAL
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että paikkakunnallenne ja koko Vaasan seudun jätelautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
22.12.2017 09:03 SKAL
Asetusehdotuksen mukaan ajoneuvoon saisi kiinnittää kuormatilan taakse ajoneuvon lastauksessa tai kuormauksessa käytettävän ajoneuvon tai työvälineen huolimatta siitä, että tästä aiheutuu ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle säädetyn suurimman sallitun pituuden ylitys. SKAL kannattaa muutosta.
11.12.2017 16:53 SKAL
SKAL:n kommentit Suomen vastausluonnokseen komission julkiseen kuulemiseen koskien tavaraliikenteen sähköisiä dokumentteja
8.12.2017 13:12 SKAL
SKAL on antanut asiantuntijalausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle komission julkisesta kuulemisesta sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä.
4.12.2017 15:34 SKAL
SKAL korostaa, että liikennelupavelvoitteesta poikkeaminen tulee aina arvioida sitä kautta, muodostuuko harkitun poikkeuksen säätämiseen riski harmaan talouden lisääntymiseen.
29.11.2017 19:50 SKAL
SKAL:n lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Esitys on toinen osa niin kutsuttua liikennekaarihanketta, jonka ensimmäisen vaiheen eduskunta on hyväksynyt ja nimennyt uuden lain liikenteen palveluista annetuksi laiksi.
29.11.2017 19:31 SKAL
SKAL on lausunut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta. SKAL:in kannalta oleellisinta on uusien osaavien ja turvallisten kuljettajien saaminen alalle.
24.11.2017 16:15
Jätelakia esitetään muutettavaksi Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti siten, että yhdyskuntajätehuollon vastuunjaossa kuntien vastuu rajattaisiin pääosin vain asumisessa syntyviin jätteisiin.
10.11.2017 17:43
SKAL:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
31.10.2017 12:37 SKAL
SKAL katsoo, että luonnoksessa on huomioitu työelämälähtöisyys. Osaamisalat ovat asianmukaisia. Erilaisiin kuljettajatehtäviin johtavien eri suoritealojen kuljetusten osaamisalojen lisäksi tutkinnossa on myös kuljetusalan työnjohdon osaamisala, mikä on myös tarpeellinen.
18.10.2017 12:16 SKAL
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia sakkomenettelyn sisältöön ja käyttöalaan. SKAL pitää tärkeänä, että tuomiovallan lisääminen tuomioistuimen ulkopuolella toteutetaan heikentämättä asianosaisten oikeusturvaa.
13.10.2017 16:16 SKAL
SKAL ry esittää parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän pyynnöstä näkemyksensä työryhmän kysymyksiin.
13.10.2017 12:17 SKAL
SKAL on esittänyt lausunnon TEM:n järjestämässä kuulemistilaisuudessa koskien virkamiesselvitystä yritystuista ja niiden vaikutuksista.
11.10.2017 12:11 SKAL
SKAL vaatii, että väyläverkoston rahoitus on suunniteltava pitkäjänteisesti ja että vinjetin ja ammattidieselin valmistelu on aloitettava.
4.10.2017 09:46 SKAL
Lausunnossaan SKAL painottaa etenkin väyläverkoston rahoituksen pitkäjänteistä suunnittelua sekä vinjetin ja ammattidieselin valmistelun aloittamista.
29.9.2017 11:14 SKAL
SKAL on antanut näkemyksensä ministeriön tulevalisuuskatsauksen laatimisen tueksi.
29.9.2017 11:10 SKAL
SKAL on vastannut työ- ja elinkeinoministeriön raporttiin jakamistalouden haasteista ja kehitystarpeista.
15.9.2017 11:53 SKAL
SKAL ottaa kantaa alle 3,5, tonnin ajoneuvoihin soveltamiseen, kabotaasiin ja tavarankuljetusajoneuvon vuokraamiseen.
15.9.2017 11:49 SKAL
Arviomuistiossa katsastustoimintaa on arvioitu kolmen osatekijän kohdalta: toimiluvat ja toimilupajaottelu, katsastustoiminnan laadun kehittäminen sekä katsastettavat ajoneuvoluokat.
15.9.2017 11:18 SKAL
Lausunto koskee Euroopan komission liikkuvuuspaketin ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin muuttamista sekä erityisten työntekijöiden lähettämistä koskevien säännösten laatimista kuljettajille poiketen yleisistä työntekijöiden lähettämistä koskevista direktiiveistä.
15.9.2017 10:04 SKAL
SKAL pitää erityisen tärkeänä sitä, että seurataan päästöjä kuljetettavaa tavaramäärää kohti, esim. tonnikilometrit tai ominaispäästöt suhteessa käytettävään tehoon.
13.9.2017 11:45 SKAL
SKAL ja ALT ottavat yhteisessä lausunnossaan kantaa ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muutosehdotuksiin.
1.9.2017 12:52 SKAL
SKAL on antanut lausuntonsa maantielain uudistusta koskevaan hallituksen esitykseen. Esityksellä toteutettaisiin mm. maakuntalain 6 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettujen liikennettä ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille.
21.8.2017 09:54
SKAL ry toivoo, että jätesuunnitelman toimenpiteet otettaisiin käyttöön suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelman tavoitteet toteutuisivat suunnitellun mukaisesti. Ympäristöministeriöllä ja jätealan toimijoilla on tärkeänä tehtävänä mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätesuunnitelmalla on siinä tärkeä merkitys.
18.8.2017 12:07 SKAL
SKAL pitää hyvänä, että määräykseen on lisätty pakokaasupäästöjen tarkastamista koskevat määräykset sekä muutettu pakokaasupäästöjen tarkastamista koskevia tarkastusmenetelmiä.
14.8.2017 09:46 SKAL
SKAL pitää hyvänä, että yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa muutetaan niin, että kuntien vastuu rajataan pääosin vain asumisessa syntyviin jätteisiin. Lakia muutettaessa tulisi huolehtia siitä, ettei lakiin jää kirjauksia, jotka mahdollistavat lain kiertämisen.
24.7.2017 14:45
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
27.6.2017 13:36 SKAL
SKAL ry:n lausunto parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista.
12.6.2017 15:10 SKAL
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
22.5.2017 13:14 SKAL
SKAL kommentoi muun muassa väylien korjausvelkaa, ulkomaisen raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja ja traktoreiden päivämaksuja.
11.5.2017 13:46 SKAL
Esitetyillä lainmuutoksilla uudistettaisiin autoja ja perävaunuja koskevien teknisten normien antovaltuudet.
5.5.2017 08:55 SKAL
SKAL on antanut lausuntonsa jätehuoltomääräyksistä Uudenkaupungin tekniselle lautakunnalle.
5.5.2017 08:47 SKAL
SKAL on antanut lausuntonsa jätehuoltomääräyksistä Kolarin tekniselle lautakunnalle.
24.4.2017 08:57
SKAL:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta.
21.4.2017 14:35 SKAL
Lausunto liikenteen päästövähennyksistä parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle.
21.4.2017 13:53
SKAL on antanut Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon tieliikennelain kokonaisuudistuksesta maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kannalta.
6.4.2017 13:41 SKAL
SKAL esittää, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
6.4.2017 08:38 SKAL
Traktoreiden ajoneuvoluokitukseen, suurimpaan sallittuun nopeuteen sekä liikennelupavelvoitteisiin on tullut ja tulossa muutoksia, joiden vuoksi SKAL kiinnittää huomiota traktoreiden verosääntelyssä oleviin epäkohtiin ja esittää niihin muutoksia valtiovarainministeriölle.
30.3.2017 14:45 SKAL
Trafi on ilmoittanut siirtyvänsä 1.7.2017 alkaen menettelyyn, jossa ADR-ajolupakokeet tehdään sähköisesti palveluntuottajan toimipisteessä. Ehdotetulla muutoksella on suuria taloudellisia vaikutuksia ajolupakoetta suorittavien kuljettajien työnantajayrityksille
29.3.2017 08:21 SKAL
SKAL katsoo, että määräys on tarpeellinen ja pitää hyvänä, että valmisteluvaiheessa määräyshanketta on esitelty useissa tilaisuuksissa sidosryhmille ja keskusteltu vuorovaikutteisesti.
24.3.2017 14:32 SKAL
SKAL ry esittää, että Laukaan kunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
28.2.2017 10:29 SKAL
Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa on kyse vaihtokorin ja kontin painotietojen antamisesta kuljetuksen suorittajalle ja valvontaviranomaiselle. Lisäksi ehdotetaan säännöstä, jolla määrätään tielle asetettavan painonvalvontalaitteen tekniset vaatimukset direktiivin mukaiseksi.
28.2.2017 10:26 SKAL
Suomen liikenne- ja viestintäarkkitehtuurin visiosta vuosille 2030 ja 2050 ollaan tekemässä selvitystä, selvityshenkilöinä toimivat Esko Aho, Inka Mero ja Lauri Lyly. Selvityksen välikatsaus esiteltiin kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa 15.2.2017.
28.2.2017 10:18 SKAL
Hallituksen esityksen mukaan määräaikaiskatsastuksen sisällöstä ei enää säädettäisi valtioneuvoston asetuksella vaan liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset määräaikaistarkastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä.
3.2.2017 11:15 SKAL
SKAL on antanut lausuntonsa sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta työryhmämietinnöstä.
31.1.2017 11:27 SKAL
SKAL ry esittää lausunnossaan Forssan alueelliselle jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnokseen tarkistuksia.
25.1.2017 11:35 SKAL
Säädösluonnoksilla on tarkoitus siirtää autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle
13.1.2017 11:38 SKAL
SKAL kiinnittää lausunnossa huomiota traktoreiden katsastusvaatimuksiin sekä riittävään joustavuuteen katsastusajassa.
7.12.2016 14:39 SKAL
28.11.2016 13:24 Jaana Sivén
SKAL ottaa kantaa muun muassa raskaan liikenteen talvirengasmääräyksiin, valvonnan ja seuraamusten tehokkuuteen ja ajokorttilain uudistamiseen.
26.10.2016 13:00 SKAL
Liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää näkemyksensä hallituksen esitykseen liikennekaareksi.
23.5.2016 14:11 SKAL
4.5.2016 15:00
Korsu Oy aloittaa liikennöinniin uudella C-juna -tyyppisellä HCT-yhdistelmällä (Hight Capacity Transport) Pohjois-Suomessa.
30.3.2016 13:52 SKAL
SKAL näkee postilain uudistamisen hyvänä esimerkkinä norminpurkuhankkeesta. Kilpailun edistäminen on erityisen tärkeää logistiikan ja pakettijakelun lisääntyessä perinteisen postitoiminnan rinnalla. SKAL kannattaa toimilupajärjestelmän korvaamista Viestintävirastolle tehtävällä ilmoituksella. On hyvä asia, että markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle.
25.2.2016 15:33
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. SKAL kannattaa liikennevakuutuslain rakenteen uudistamista ja näkee hyvänä asiana mm. korvausmenettelyä koskevat täsmennykset sekä sen, että automatisoitujen ajoneuvojen kehitys on otettu ehdotetussa uudessa laissa huomioon.
25.2.2016 15:05
Allekirjoittaneet maanteiden tavaraliikenteen järjestöt esittävät huolensa muutosesityksen vaikutuksesta suomalaisten kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiin ja Suomen talouteen. Esitetty muutos olisi omiaan avaamaan kuljetusmarkkinoita harmaalle taloudelle.
19.2.2016 16:58
Haluamme korostaa kilpailuneutraliteetin toteutumisen tärkeyttä eri toimijoiden välillä. Kaikille samankaltaisia palveluja tarjoaville yrityksille on taattava yhtäläiset kilpailuolosuhteet.
15.2.2016 12:40
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kannattaa sitä, et­tä postitoiminnan markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle. Yleisellä tasolla SKAL näkee muutenkin kilpailun postitoiminnan markkinoilla hyvänä asiana. SKAL:lla ei ole lausuttavaa postitoimilupahakemusten sisällöstä.
9.2.2016 16:39
SKAL ry esittää, että Euran, Huittisten ja Säkylän alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset.
SKAL vaikuttaa lainsäädäntöön tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: