Reilu jätteenkuljetus

Kuljetettaessa jätettä on niin kuljetusyrittäjällä kuin tilaajalla erilaisia vastuita riippuen jätteen laadusta ja määrästä. Yhteistä kaikille on, että jätettä kuljettava yritys on muun muassa hakeutunut ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin (jätelaki § 94, jäteasetus § 27).

Jätteenkuljetusta tilattaessa on hyvä tietää muun muassa seuraavat seikat:

Jätettä kuljettava yritys tulee olla hakeutunut ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin (jätelaki 646/2011 § 94, jäteasetus 179/2012 § 27).

Kuljetuksen ostajan tulee pyytää kilpailutuksen yhteydessä yrityksen jätehuoltorekisteriote nähtäville. Jätehuoltorekisteriote tulee olla myös autossa mukana jätettä kuljetettaessa. Eri jätteitä on jäteluettelon mukaan noin 900 kpl (ks. jäteasetuksen 179/2012 lopussa liitteenä oleva jäteluettelo). Jätettä ovat normaalien jätteiden lisäksi muun muassa pilaantuneet maa-ainekset, pakkausjätteet, rakennus- ja purkujätteet ja erilaiset kaivojen lietteet.

Jätettä kuljetukseen luovuttavan toimijan tulee huolehtia siirtoasiakirjan täyttämisestä seuraavien jätejakeiden kuljetuksessa: vaarallinen jäte, sako- ja umpikaivoliete, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete pilaantunut maa-aines sekä rakennus- ja purkujäte (jätelaki § 121, jäteasetus § 24). 

Jätettä luovuttavan toimijan on säilytettävä itsellään siirtoasiakirjaa kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. Kotitalouksista noudetun jätteen osalta jätteen kuljettajalla on velvollisuus huolehtia siirtoasiakirjasta. Siirtoasiakirjavelvollisuudesta löytyy lisätietoa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (vieritä sivua alas).

Tarjouspyynnössä on huomioitava, että rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys ja hyödyntäminen on järjestetty jätelain mukaisesti eriteltynä seuraavasti (jätelaki § 8 ja § 15 sekä jäteasetus § 16):

1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
2) kipsipohjaiset jätteet
3) kyllästämättömät puujätteet
4) metallijätteet
5) lasijätteet
6) muovijätteet
7) paperi- ja kartonkijätteet
8) maa- ja kiviainesjätteet.
 

Jätettä kuljetukseen luovuttavan yrityksen tulee huolehtia, että jätteen käsittelystä huolehtivalla yrityksellä on joko paikallisen ympäristöviranomaisen tai suuremmilla toimijoilla aluehallintoviraston lupa jätteen ammattimaiseen käsittelyyn.

Aluehallintoviraston lupa vaaditaan, jos jätteen ammattimainen käsittely on yli 20.000 tonnia/vuosi, maankaatopaikka, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä yli 50.000 tn/v ja vaarallinen jäte, romuajoneuvot ja SER-jäte yli 50 tn/v.
 

Puhtaan maan luovuttajan on  tarkistettava, että vastaanottajalla on täytemaan käyttö suunnitelmallista.

Puhtaan maan toimitus toiselta rakennuspaikalta toiselle ei yleensä vaadi erillistä lupaa, mutta sen käyttö pitää olla mainittuna suunnitelmassa (esimerkiksi rakennuslupaan tai tiesuunnitelmaan liittyvä puhtaan täytemaan käyttö).  

Ota yhteyttä

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: