13.10.2017 12:17
SKAL

SKAL:n lausunto yritystuista

Kuulemistilaisuus / yritystukien uudistaminen

eio@tem.fi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää näkemyksensä virkamiesselvitykseen yritystuista ja niiden vaikutuksista (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 22/2017) maanteiden tavaraliikennettä harjoittavien yritysten näkökulmasta.

Verotuki yritystuen muotona

Virkamiesselvityksessä todetaan, että verotuki on rakenteellinen poikkeama verotuksen normaalista perusrakenteesta, jonka tarkoituksena on tukea tiettyjä toimintoja ja verovelvollisryhmiä vähennyksillä, verovapaudella, alennetuilla verokannoilla, verohuojennuksilla tai veronmaksua lykkäävillä säännöillä.

Yhdeksi suurimmista verotuista selvityksessä on todettu dieselpolttoaineen normia alempi verokanta. Tämän suuruudeksi on esitetty 461 miljoonaa euroa vuodessa. Vertailutason muodostavaksi normiksi selvityksessä on oletettu moottoribensiinin verokanta.

Dieselöljyn verokanta väitettynä yritystukena

SKAL esittää seuraavat näkökulmat, joiden mukaisesti dieselin moottoribensiiniä matalampaa verokantaa ei ole perusteltua pitää yritystukena:

1. Suomessa kulutetusta dieselöljystä 70 % kulutetaan selvityksen mukaan hyötyliikenteessä, joiden kalustolle bensiini ei käytännössä ole vaihtoehtoinen polttoaine. Tämän vuoksi ei ole perusteltua asettaa moottoribensiinin verotasoa dieselöljyn verotason normiksi. Mikäli normina pidettäisiin dieselvetureissa käytettävän polttoaineen verotusta, kohdistuisi kuorma-autoliikenteessä käytettävään dieseliin verosanktiota normiin verrattuna.

2. EU:n energiaverodirektiivissä bensiinille ja dieselille on asetettu toisistaan poikkeavat minimiverotasot, josta päätellen EU-lainsäädännössäkään ei oleteta bensiiniä ja dieseliä verotettavan samansuuruisesti.

3. EU ei määrittele dieselin bensiiniä alhaisempaa verokantaa yritystueksi.

4. Dieselöljyn verokanta on Suomessa selvityksen mukaan Euroopan neljänneksi korkein. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomessa yritykset kohtaavat dieselissä verosanktiota, eivät verotukea.

Dieselin hinta ja Suomen kilpailukyky

SKAL muistuttaa, että on Suomen etu pitää dieselöljyn verokanta mahdollisimman matalana mm. seuraavista syistä:

1. Maanteiden tavaraliikenne kuluttaa dieselöljyä vuodessa noin 1,3 mrd. litraa. Yksi sentti lisää dieselin veroon nostaa Suomen logistiikkakustannuksia 13 miljoonaa euroa.

2. Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannuksista yli 40 prosenttia on kuljetuskustannuksia, ja niistä reilusti yli puolet kertyy kotimaan tiekuljetuksista.

3. Polttoaineiden osuus kuorma-autoliikenteen kustannuksista on keskimäärin 21 %, minkä vuoksi dieselin hinnalla on suuri vaikutus kuljetuskustannuksiin.

4. Suomen menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää toimivaa logistiikkaa. Pitkät etäisyydet markkinoille ja ohuet kuljetusvirrat maan rajojen sisällä nostavat Suomen logistiikkakustannuksia verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin.

5. Suomessa tiekuljetusten osuus tavaraliikenteen tonneista on 87 prosenttia, tonnikilometreistä lähes 70 prosenttia. Tiekuljetukset säilyvät jatkossakin merkittävimpänä kuljetusmuotona Suomen sisällä.

 

Kunnioittavasti,

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Petri Murto

johtaja, asiantuntijapalvelut

toimitusjohtajan varamies

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: