7.12.2016 14:39
SKAL

SKAL:n lausunto postilaista

Asia: Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi

 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään muutoksia muun muassa yleispalvelun järjestämiseen sekä postinumero- ja osoiterekisterijärjestelmien käyttöön. Esitysluonnoksen tarkoituksena on taata laadukkaat ja turvalliset postipalvelut koko Suomessa myös tulevaisuudessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. kesäkuuta 2017.

 

Yleispalvelun keräilyn ja jakelun sekä kirjeiden kulkunopeuksien osalta esitysluonnoksessa ehdotetaan sääntelyn keventämistä siten, että taajama-alueilla, joissa on tarjolla sanomalehtien varhaisjakelu, voitaisiin poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallia vähintään kolmipäiväinen jakelu. Esitysluonnoksen mukaan yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa eli lehtien varhaisjakelua. Harvaanasuttujen alueiden jakelu ehdotetaan toteutettavaksi yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta. Lisäksi esitysluonnoksen mukaan yleispalveluvelvoitteen alaisista tuotteissa sallittaisiin kohtuullinen kate ja kohtuullisena pidettäisiin 10 prosentin liikevoittoa yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden hinnoittelua yleispalvelutuotekohtaisesti tarkasteltuna.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) esittää hallituksen esitysluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

 

SKAL katsoo, että yleispalveluvelvoitteeseen kuuluva voimassa oleva keräily- ja jakelutiheys tulee säilyttää ja taata myös taajama-alueilla, joissa on tarjolla sanomalehtien varhaisjakelu. Digitalisaation ja sähköisten palveluiden rinnalla on säilytettävä fyysinen jakelu. Sähköisellä jakelulla ei pystytä korvaamaan yleispalveluun kuuluvaa fyysistä jakelua siinä määrin, että nykyistä jakelu- ja keräilytiheyttä voitaisiin kaventaa esitysluonnoksessa esitetyllä tavalla, joten viisipäiväinen jakelu on jatkossakin turvattava kaikkialla Suomessa, myös taajama-alueilla.

 

SKAL näkee hyvänä asiana sen, että yleispalvelun tarjoajan on järjestettävä jakelu hankintamenettelyn kautta niillä Viestintäviraston määrittelemillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa. SKAL katsoo kuitenkin, että kilpailuttamisvelvoite tulisi koskea myös alueita, joissa on olemassa varhaisjakeluverkko. Lisäksi katsomme, että kilpailuttamisvelvoitteen piirin tulisi saattaa kaikki postipalvelut ei vain yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvat. On tärkeää, että yksityisten toimijoiden markkinoille pääsyä sekä kilpailua edistetään ja markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle.

 

Yhdymme Suomen Yrittäjien näkemyksiin ja tavoitteisiin, joiden mukaan valtio-omisteisella toimijalla olisi ainoastaan järjestämisvastuu Postin yleispalvelusta ja jakelupalvelun tuottaminen avattaisiin kokonaan markkinoiden toteutettavaksi. Postin rooli tulevaisuudessa voitaisiin nähdä Suomen Yrittäjien mukaan valtakunnallisena lajitteluosaajana ja -toimijana ja loppulogistiikka kuntatasolla hankittaisiin yrityksiltä tai muilta ostosopimuksin. Lisäksi Suomen Yrittäjien mukaan on tärkeää varmistaa, ettei Postin minkään toiminnon mahdollinen julkinen tuki tai ylisuuri tuotto-odotus mahdollistaisi laajentumista muille toimialoille vääristämään kilpailua perusteettomien etujen kuten volyymietujen turvin.

 

Esitysluonnoksen mukaan valmistelun aikana nimenomaisesti pohdittiin mahdollisuutta jakaa yleispalvelun tarjoajana toimiva Posti Oy kahteen osaan: julkisen palvelun yhtiöön ja markkinaehtoisesti toimivaan yhtiöön, mutta esityksessä ei kuitenkaan päädytty esittämään tätä mallia yleispalvelun uudistamisen osalta.

 

SKAL katsoo, että kilpailuneutraliteetin suojaamiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että Posti Oy:n harjoittama yleispalveluvelvoitteen alainen toiminta sekä muu yleispalveluvelvoitteeseen kuulumaton toiminta olisi eriytettävä omiksi yhtiöikseen. Harjoitettaessa muuta kuin yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvaa toimintaa, kuten esimerkiksi tavaroiden kuljetusta, tulisi tämä toteuttaa erillisen yhtiön alla. Kaikille samankaltaisia palveluja tarjoaville yrityksille on taattava yhtäläiset kilpailuolosuhteet.

 

Haluamme lisäksi korostaa, että yleispalveluvelvoitteen modernisoinnin ja laatustandardin keventämisen tuottaman liiketoiminnan tehostamisen ja monipuolistamisen arvioimisessa on tärkeää huomioida yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvan ja sen ulkopuolisen toiminnan sekoittumisvaara ja kilpailuneutraliteetin mahdollinen vaarantuminen. SKAL korostaakin erityisesti kilpailuneutraliteetin toteutumisen tärkeyttä eri toimijoiden välillä.

 

 

 

 

Kunnioittaen,

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

 

IiroLehtonen 

Toimitusjohtaja

 

Kaisa Huupponen

Lakimies                                                                                                                                 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: