15.9.2016 14:18
SKAL

SKAL:n lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle arviomuistiosta postilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa postilain muuttamista koskevassa arviomuistiosta esitetyistä ratkaisuvaihtoehdoista, mahdollisista uusista ratkaisuvaihtoehdoista ja muista mahdollisista postilain muutostarpeista.

Arviomuistiossa tuodaan muun muassa esille vaihtoehtoisia malleja yleispalvelun jakelu- ja keräilytiheyteen. Voimassa olevan postilain 17 §:n mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Poikkeuksista keräily- ja jakelutiheyteen säädetään postilain 18 §:ssä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ehdotetaan siirtymistä kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn ja toisessa vaihtoehdossa ehdotetaan ettei keräily- ja jakelutiheyttä muuteta.

Ministeriön arvion mukaan myös postilain 19 §:ssä säädettyä yleispalvelun laatustandardin keventäminen mahdollistaisi yleispalvelun tarjoajan liiketoiminnan joustavoittamisen ja monipuolistamisen.  Jos kulkunopeutta koskevat vaatimukset kevenevät, jäisi jakeluyritykselle enemmän aikaa harjoittaa muuta liiketoimintaa jakelun yhteydessä.  Arviomuistion mukaan esimerkiksi henkilökuljetuksia, tavaroiden kuljettamista ja muiden palveluiden hoitamista olisi helpompi harjoittaa yleispalvelukirjeiden jakelun yhteydessä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää arviomuistiosta lausuntonaan seuraavaa:

SKAL katsoo, että yleispalveluvelvoitteeseen kuuluva voimassa oleva keräily- ja jakelutiheys tulee säilyttää ja taata vähintään viitenä arkipäivänä viikossa. Digitalisaation ja sähköisten palveluiden rinnalla on säilytettävä fyysinen jakelu. Sähköisellä jakelulla ei pystytä korvaamaan yleispalveluun kuuluvaa fyysistä jakelua siinä määrin, että nykyistä jakelu- ja keräilytiheyttä voitaisiin kaventaa arviomuistiossa esitetyn mallin mukaisesti, joten viisipäivänen jakelu on jatkossakin turvattava tasavertaisesti kaikkialla Suomessa.

SKAL näkee yleisesti digitalisaation edistämisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen tärkeänä. Kuljetus- ja logistiikkapalvelujen tarve kasvaa sähköisen kaupankäynnin lisääntyessä ja kilpailun edistäminen on erityisen tärkeää logistiikan ja pakettijakelun lisääntyessä perinteisen postitoiminnan rinnalla. On tärkeää, että yksityisten toimijoiden markkinoille pääsyä sekä kilpailua edistetään ja markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle.

Arviomuistion mukaan kuljetusnopeutta koskevan laatustandardin keventäminen mahdollistaisi yleispalvelun tarjoajan liiketoiminnan joustavoittamisen ja monipuolistamisen ja esimerkiksi henkilökuljetuksia, tavaroiden kuljettamista ja muiden palveluiden hoitamista olisi helpompi harjoittaa yleispalvelukirjeiden jakelun yhteydessä. SKAL ei kannata laatustandardien keventämistä esitetyin peruste­ luin. Laatustandardin keventämisen tuottaman liiketoiminnan monipuolistamisen arvioimisessa on tärkeää huomioida yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvan ja sen ulkopuolisen toiminnan sekoittumisvaara ja kilpailuneutraliteetin mahdollinen vaarantuminen. SKAL korostaakin kilpailuneutraliteetin toteutumisen tärkeyttä eri toimijoiden välillä.

SKAL katsoo lisäksi, että Posti Oy:n harjoittama yleispalveluvelvoitteen alainen toiminta sekä muu yleispalveluvelvoitteeseen kuulumaton toiminta olisi eriytettävä omiksi yhtiöikseen kilpailuneutraliteetin suojaamiseksi. Harjoitettaessa muuta kuin yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvaa toimintaa, kuten esimerkiksi tavaroidenkuljetusta, tulisi tämä toteuttaa erillisen yhtiön alla. Kaikille samankaltaisia palveluja tarjoaville yrityksille on taattava yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Kilpailun lisääntyessä on lisäksi tärkeää, että postinkuljetuksissa huomioidaan luvanvaraiselle tavaraliikenteelle asetetut velvoitteet silloin, kun postikuljetukset  toteutetaan alihankintaa käyttäen.

Kunnioittaen,

Suomen  Kuljetus ja  Logistiikka SKAL ry

 
liro Lehtonen                          Kaisa Huupponen
Toimitusjohtaja                       Lakimies

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: