7.10.2016 14:21
SKAL

SKAL:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

kirjaamo@lvm.fi

 

 

Viite:  Lausuntopyyntö, LVM/1611/03/2016

 

 

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta.

 

Liikenneturvasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin tehdään 1.1.2017 voimaan tulevan liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain (471/2016) edellyttämät Liikenneturvan rahoitus- ja ohjausmallia koskevat muutokset. Tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkinnasta annettu laki (24/2001) kumotaan. Tilalle annetaan uusi tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkintalaki, johon sisällytetään liikenneturvallisuusmaksulaista johtuvien rahoitus- ja ohjausmallia koskevien muutosten lisäksi perustuslain edellyttämät lakitekniset muutokset.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SKAL toteaa, että se yhtyy Liikenneturvan lausuntoon koskien hallituksen esitysluonnosta laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta (Liite 1). Ehdotetun tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaa koskevan lain osalta SKAL toteaa, että lakkautettavaksi esitetty liikenne- ja viestintäministeriön asettama liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta on ollut arvokas yhteistyömuoto.

 

Neuvottelukuntaan on kuulunut tienkäyttäjäryhmien edustajia, mikä on turvannut asiantuntemuksen jakami- sen ja sujuvan tiedonkulun onnettomuustutkinnan asiantuntijoiden, viranomaisten ja tienkäyttäjäryhmien välillä. Pidämme tärkeänä, että myös jatkossa tienkäyttäjäryhmille mahdollistetaan osallistuminen onnettomuustutkinnasta käytävään keskusteluun ja kehittämiseen sekä riittävä tiedonsaanti onnettomuustutkinnasta, tilastomenetelmistä ja onnettomuustilastoista. Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaan on turvattava riittävät voimavarat.

 

Arvostamme sitä, että Liikennevakuutuskeskuksen on lakiesityksen mukaan jatkossakin huolehdittava tietopalvelusta, jolloin se vastaa muun muassa tutkijoiden, toimittajien ja eri sidosryhmien tiedusteluihin, hoitaa tietokantaajoja ja laatii erilaisia selvityksiä.

 

 

Helsingissä 7.10.2016 Kunnioittaen,

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

Iiro Lehtonen                      Heini Polamo

Toimitusjohtaja                   Viestintäpäällikkö

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: