4.12.2017 15:34
SKAL

SKAL:n lausunto asetuksesta tieliikenteen tavarakuljetusten liikennelupapoikkeuksista

Liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry antaa seuraavan lausunnon asetusluonnokseen tieliikenteen tavarakuljetusten liikennelupapoikkeuksista.

Muutoksen tavoitteet

Asetusluonnoksen perusteiden mukaan muutoksen lähtökohtana olisi kaikkien nykyisten … poikkeusten säilyttäminen ja poikkeusten lisääminen mainitun liikenteen palveluista annetun lain valtuuden ja tieliikenteen markkinoillepääsyä koskevan EU:n asetuksen 1071/2009 sallimissa rajoissa.

SKAL korostaa, että liikennelupavelvoitteesta poikkeaminen tulee aina arvioida sitä kautta, muodostuuko harkitun poikkeuksen säätämiseen riski harmaan talouden lisääntymiseen. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että kuljetustoimintaan sovelletaan lähtökohtaisesti yhteneviä toimilupasäädöksiä, eikä poikkeuksilla luoda kaksia eri vaatimuksilla toimivia markkinoita. Liikennelupapoikkeusten lisääminen ilman vaikutusarviota ei ole kestävä peruste säädösmuutokselle.

Ehdotetut muutokset

Nykyisen tavaraliikennelain 7 § 3-kohdan poikkeusta ehdotetaan sanamuototäsmennyksen lisäksi muutettavaksi siten, että liikenneluvasta vapautettaisiin myös sellaiset kuljetukset, joissa kuljetettavaan tavaraan kohdistuva toiminta tapahtuu kuljetuksen jälkeen. Asetusluonnoksessa ei ole arvioitu sitä, mitkä kaikki kuljetukset tämä muutos vapauttaisi liikenneluvasta. Käytännössä kaikki korjaamoyritysten hinauskuljetukset sekä kunnallisten ja yksityisten jätehuoltoyhtiöiden jätteiden kuljetukset vapautuisivat liikenneluvasta, koska kuljettavaa tavaraa käsitellään kuljetuksen jälkeen – hinattava auto korjataan ja jätteet käsitellään. Lisäksi maansiirtokuljetukset vapautuisivat hyvin laajasti lupavelvoitteesta, kun kuljetuksen jälkeinen maa-aineksen käsittely käytännössä vapauttaisi liikenneluvasta.

SKAL ei pidä ehdotettua lupapoikkeuksen laajennusta perusteltuna. Liikenneluvalla on keskeinen merkitys epäterveiden ilmiöiden ehkäisijänä maanteiden tavaraliikenteessä. Liikennelupa on se hallinnollinen väline, jolla estetään koko yhteiskunnan kannalta haitallisten yritysten toiminta kuljetusalalla. Esimerkiksi vakavien tai toistuvien ylikuormien vuoksi yritys voi menettää liikenneluvan, mikä on tehokkain keino ylikuormien ehkäisemisessä. Mikäli kuljetustoiminta on vapautettu liikenneluvasta, ei tätä hallinnollista keinoa ole käytettävissä.

Tavaraliikenneluvan saaminen helpottuu huomattavasti 1.7.2018, kun kurssipakko ammatillisen pätevyyden saavuttamisen edellytyksenä poistuu. Tämä yksin poistaa lupavapautuksen laajentamisen tarpeen. SKAL esittää, että asetusluonnoksen 1 § 1 momentista 2 a-kohdasta poistetaan viittaus kuljetuksen jälkeiseen toimintaan:

a) kuljetettavana on vain kuljetuksen suorittajan omaa tavaraa, taikka kuljetuksen suorittaja on myynyt tai ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut, tai erottanut taikka jalostanut tai korjannut taikka muutoin vastaavalla tavalla käsittelee tai on käsitellyt kuljetettavan tavaran;

Nykyisen tavaraliikennelain 7 §:n 3-kohdasta on esiintynyt epätietoisuuttaa siitä, että kaikkien alakohtien a – e tulee toteutua samanaikaisesti, jotta kuljetus tämän perusteella vapautuu liikenneluvasta. Tämän epätietoisuuden poistamiseksi SKAL esittää, että asetusluonnoksen 1 § 1 momentin 2 kohtaa muutettaisiin seuraavasti:

2) tavarankuljetuksia moottoriajoneuvolla silloin, kun kuljetuksessa toteutuvat samanaikaisesti kaikki edellytykset a – e seuraavin edellytyksin:

Esitetyllä muutoksella ei olisi vaikutusta asetuksen sisältöön, mutta se poistaisi nyt esiintyvät väärinymmärrykset poikkeuksesta ja helpottaisi valvontaa.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                                                                                                           Petri Murto

toimitusjohtaja                                                                                                         johtaja, asiantuntijapalvelut

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: