11.12.2017 16:53
SKAL

SKAL:n kommentteja sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä

Asia: Liikenne- ja viestintäministeriön alustava vastausluonnos komission julkiseen kuulemiseen sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) esittää Liikenne- ja viestintäministeriön vastausluonnoksesta seuraavat kommentit:

Logistiikan digitalisaation merkitys: hyödyt, haasteet ja vaikutukset

Sähköisten rahtikirjojen hyödyt ovat kiistattomat ja liittyvät erityisesti turvallisuuteen, tehokkuuteen ja luotettavuuteen. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on tehnyt selvityksen sähköisen rahtikirjan käyttömahdollisuuksista ja sääntelystä tavarakuljetuksissa kansallisessa tieliikenteessä (liite).

Selvitykseen on koottu sähköisen rahtikirjan käytön tilastotietoja:

  • Merkittävä kotimainen kuljetusoperaattori käsittelee n. 2 miljoonaa rahtikirjaa vuodessa. Näistä noin 5 % oli tavallisesti virheellisiä. Sähköisen rahtikirjan käyttöönoton jälkeen virheellisten rahtikirjojen määrä puolittui. Tämä tarkoittaa siis vuodessa 100 000 virheellisen rahtikirjan sijasta 50 000 virheitä sisältynyttä rahtikirjaa.
  • GS1 Finland:n mukaan sähköisen toimitusketjun on arvioitu tuottavan säästöjä koko toimitusketjussa perinteiseen paperiperustaiseen toimintaan verrattuna 0,50 €/lähetys.
  • Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa vuoden ajan tarkasteltiin kuljetusyrityksen päivittäisiä työtehtäviä, on arvioitu, että ICT-järjestelmillä voitaisiin vähentää kuljettajan työpäivästä 5,4 % hallinnollisia työtehtäviä.
  • International Road Union (IRU) esittää, että sähköiseen rahtikirjaan siirtyminen pudottaa lähetysten käsittelykustannukset kolmannekseen tai jopa neljännekseen.

Vastausluonnoksessa todetaan, että Eurostatin arvioiden mukaan 24 % logistiikassa käytetyistä ajoneuvoista liikkuu tyhjinä. SKAL näkee ympäristö- sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät vaikutukset ja digitalisaation tehostamisen tärkeinä ja kannatettavina tavoitteina. On muistettava se tosiseikka, että logistiikassa liikkuu ajoneuvoja tyhjinä luonnollista, kuljetettavan tavaran luonteeseen ja ajoneuvojen rakenteisiin liittyvistä syistä, joihin ei aina voida digitalisaatiolla vaikuttaa. Nämä syyt liittyvät toimialan suoritealakohtaisiin eroihin sekä kuljetusyritysten mahdollisiin sopimusvelvoitteisiin. Säiliöliikenteessä tai puutavarakuljetuksissa ei esimerkiksi voida saavuttaa 100 prosentin täyttöastetta. Polttoainetta kuljettava ajoneuvo joutuu aja-maan paluumatkan tyhjänä kuljetettuaan polttoaineen jalostamolta huoltoasemalle ja vastaavasti puutavarakuljetuksen metsästä tehtaalle vienyt ajoneuvo palaa tyhjänä metsään hakemaan seuraavaa kuormaa. Tietyt asiakkaat voivat lisäksi kuljetussopimuksen mukaan edellyttää, että kuljetusyritys ei kuljeta muiden yritysten tavaroita esimerkiksi kappaletavarakuljetuksissa.

Vastausluonnoksessa todetaan myös, että digitalisaation vaikutukset voivat säästää jopa 300 miljardia vuodessa. Mikäli kyse on nimenomaan maanteiden tavaraliikenteen säästöpotentiaalista, SKAL pitää lukua koko markkinan koko huomioiden suurena.

Logistiikan digitalisaation kehittämistarpeet

1. Suomen yleinen kanta

SKAL katsoo, että tiedon avaaminen on tärkeää sekä viranomaisten suorittaman valvonnan vuoksi että onnettomuustilanteissa. Onnettomuustilanteissa pelastusviranomaiset saisivat tiedon esimerkiksi ajoneuvon sijainnista, lastin sisällöistä sekä mahdollisesti puhe- ja viestiyhteyden ajoneuvon kuljettajan kanssa.

SKAL katsoo, että yksityisten yritysten liiketoimintaan liittyvien tietojen avaaminen tulee jättää avoimen tietovaatimuksen ulkopuolelle. Ajoneuvojen sijainti- sekä lastitiedot ja kuormatilan täyttöaste ovat liikesalaisuuksia. Tiedon avaaminen kolmansille osapuolille on lisäksi ongelmallista turvallisuuden sekä kuljetusyrityksen sopimusvelvoitteiden näkökulmasta. Tiedon avaamisen edellytyksiä ja tarvetta ei voida arvioida samoilla kriteereillä henkilö- ja tavaraliikenteessä. Henkilöliikenteessä tiedon avaaminen voidaan nähdä perusteltuna ja hyvänä asiana kun taas tavaraliikenteessä tiedon avaamisella ei ole saavutettavissa vastaavia hyötyjä.

2. Mahdolliset toimenpiteet tukemaan tietojen jakamista

SKAL katsoo, että sähköisten rahtikirjojen käyttämisen edistämisessä on eCMR-lisäpöytäkirjan ratifioimisen lisäksi tärkeää eri järjestelmien yhteensopivuus sekä yhteiset rajapinnat.

SKAL kannattaa sitä, että viranomaiset velvoitettaisiin kansainvälisessä liikenteessä vastaanottamaan sähköiset asiakirjat. Velvoite edistäisi liikenteen digitalisaation kehittymistä huomattavasti. Sähköisen rahtikirjan sekä muiden sähköisten kuljetusasiakirjojen käytön tulisi olla kuljetussopimuksen osapuolien suoritealakohtaisten erojen ja lähtökohtien mukaisesti valittavissa.

SKAL katsoo, että kansallisesti sähköisten rahtikirjojen käyttämisen tulee lähtökohtaisesti olla vapaaehtoista. Sähköisten rahtikirjojen vapaaehtoista käyttöönottoa tulee edistää tarjoamalla kattavasti sähköisen asioinnin rajapintoja. Helposti käyttöön otettavien ratkaisujen ja työkalujen lisäksi tarvitaan aktiivista tiedottamista. Lopusta pitää huolen hyvät käyttäjäkokemukset ja saavutetut hyödyt.

TIEKEn ja VTT Oy:n tekemän selvityksen mukaan kaikki selvitykseen haastatellut tahot ovat samaa mieltä sähköisen rahtikirjan vapaaehtoisuudesta kansallisella tasolla. Selvityksessä todetaan:

Kaikki haastatellut tahot (toimialajärjestöjen edustajat, asiantuntijat ja juristit) vastustivat yksimielisesti sähköisen rahtikirjan säätämistä pakolliseksi kotimaan maantiekuljetuksissa, mutta kannattivat lämpimästi sähköisen rahtitiedon käyttöä vapaaehtoisuuden pohjalta ja sähköiseen rahtikirjaan kannustamista tai ohjaamista kansanvälisessä liikenteessä.

Yleinen näkemys oli myös, että pakko voisi vain ärsyttää yrityksiä ja monessa tapauksessa lykkäisi muutosten tekoa sähköiseen järjestelmään siirtymiselle annetun siirtymäajan loppuun. Sen sijaan, jos alan keskeiset toimijat (viranomaiset, liitot ym.) toisivat aktiivisesti esiin sähköisen rahtikirjan etuja ja kuinka eCMR liittyy kansainvälisiin sopimuksiin, yritykset voisi olla hel-pompi saada innostumaan asiasta.

MobiCarnet-hankkeen tarkoituksena on kehittää kansainvälinen sovellus, jolla mahdollistetaan paperiton tavarankuljetus. MobiCarnet on Eu-rahoitteinen julkinen jär-jestelmä, joka on lähtökohtaisesti yhteensopiva ja liitettävissä sähköisten rajapintojen kautta olemassa oleviin muihin järjestelmiin. Toisin kuin vastausluonnoksessa todetaan, Mobicarnet-sovellus on lisäksi liitettävissä eri viranomaisten järjestelmiin. Hankkeen menestyksekäs toteutus mahdollistaa sähköisen rahtikirja käytön koko kuljetusketjussa.

Kunnioittaen,
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen
Toimitusjohtaja

Kaisa Huupponen
Lakimies

Liite: Selvitys sähköisen rahtikirjan käyttömahdollisuuksista ja sääntelystä tavarakuljetuksissa kansallisessa tieliikenteessä. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvitys 3.2.2017.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: