1.9.2017 12:52
SKAL

SKAL:n kantoja maantielain uudistukseen liittyen

SKAL on antanut lausuntonsa maantielain uudistusta koskevaan hallituksen esitykseen.

Esityksellä toteutettaisiin maakuntalain 6 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettujen liikennettä ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Esityksellä siirrettäisiin lisäksi eräitä tehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lakkaavista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista Liikennevirastoon. Valtio toimisi edelleen maanteiden omistajana, ja tienpidon rahoitus toteutettaisiin erillisrahoituksena.

Esityksessä maantielain nimikettä ehdotetaan muutettavaksi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä soveltamisalaa vastaavasti laajennettavaksi. Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi valtakunnallista ja maakunnissa tapahtuvaa liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevat uudet säännökset ja maanteiden luokitteluun pohjautuvat palvelutasoa koskevat nykyistä täsmällisemmät säännökset. Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset maakuntauudistuksen edellyttämäksi uudeksi sääntelyksi koskien maanteiden tiepidon järjestämistä maakuntien ja valtion yhteistyönä sekä tähän liittyvistä ohjaus-, sopimus- ja muista järjestelyistä.

Esityksestä annetut lausunnot ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi

SKAL:n näkemyksiä hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) muuttamiseksi

  • Tieverkon omistajuus ja tienpitäjän vastuu säilyisivät valtiolla ja maakunnat sopisivat niiden järjestämisvastuulla olevien tienpidon tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa tienpidon yhteistyöalueilla Liikenneviraston ohjauksessa. SKAL kannattaa esitettyä tienpidon mallia. Toteamme kuitenkin, että esitysluonnoksessa esitetyn enintään 9 yhteistyöalueen sijasta ko. alueita tulisi olla huomattavasti vähemmän, jotta henkilöresurssien ja osaamisen riittävyys voidaan varmistaa.
  • Laissa määriteltäisiin palvelutaso Liikenne- ja viestintäministeriön päättämälle valtakunnallisesti merkittävälle runkoverkolle, runkoverkkoon kuulumattomille pääteille sekä muille maanteille. Runkoteillä pyrittäisiin turvaamaan yhtenäinen ja korkea palvelutaso erityisesti pitkämatkaiselle liikenteelle. Esitysluonnoksessa on nimenomaisesti korostettu raskaan liikenteen tarpeita runkoverkon käyttäjänä. Ammattiliikenteelle tulisi tarjota turvallinen työympäristö liikenteessä sekä tasalaatuinen ja yhtäläinen kunnossapidon taso, jotka mahdollistaisivat liikkujille tasaisen ja turvallisen matkanopeuden. Palvelutasojen määrittely varmistaisi yhtenäiset valtakunnalliset käytännöt tienpidossa maakuntarajoista riippumatta. SKAL kannattaa esitettyjä linjauksia.
  • Haluamme korostaa, että tiestön talvihoidon tasoon on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Talvihoidon on vastattava muuttuvien keliolosuhteiden edellyttämää tasoa ja tienhoidon puutteiden raportoinnin on oltava toimivaa. Talvihoidon laadun kohentuessa liikenneturvallisuuden lisäksi saavutetaan parannuksia myös kuljetusten taloudellisuudessa, laadussa ja työviihtyvyydessä. Myös ympäristöpäästöt vähenevät taloudellisemman ajamisen johdosta. Tienhoidon alueurakoiden kilpailutusten perusteella tehtäviin sopimuksiin on sisällytettävä laadunvalvontaa sanktioineen.
  • Katsomme, että esitysluonnoksessa mainittujen palvelutasojen varmistaminen edellyttää käytännössä erillisen valvontaviranomaisen olemassaoloa. Valvontaviranomaisella tulisi olla keinot puuttua tienhoidon puutteisiin käytännön tasolla asettamalla esimerkiksi uhkasakon palvelutason jäädessä vaadittua alhaisemmalle tasolle. Tässä voitaisiin ottaa mallia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta, jossa Valvira valvoo hoitotakuun toteutumista uhkasakkojen avulla.
  • Valtio vastaisi edelleen tienpidon kustannuksista Liikenneviraston toimiessa asiassa vastuuviranomaisena. Rahoitus kohdennettaisiin 18 maakunnalle. Pidämme hyvänä rajauksena sitä, että alueellisen tienpidon rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena, jolloin palvelutason yhteneväisyys perustienpidossa säilyisi. Olennaista on, että esitetty tienpidon rahoitus- ja ohjausmalli toimivat myös käytännössä eivätkä uudistukset johda ainakaan väyläverkon kunnon heikkenemiseen.
  • Esitysluonnoksessa todetaan, että maantien käyttö on maksutonta (12 §). Hallitusohjelman mukaan Suomessa ollaan kuitenkin ottamassa vinjettiä käyttöön. Maantien käytön maksullisuutta koskevaa pykälää tulisi muuttaa siten, että vinjetin käyttöönotto mahdollistettaisiin.
  • Kannatamme muutosehdotusta, jonka mukaan yksityisteiden rumpujen kunnossapitovastuu siirtyisi valtiolle.
  • Pidämme lisäksi hyvänä kehityssuuntana sitä, että liikenteen automaation ja uusien palveluiden kehityksen tukeminen nähdään esitysluonnoksessa tärkeänä huomioida maanteiden tienpitoa koskevissa säädöksissä.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: