5.5.2017 08:55
SKAL

Lausunto Uudenkaupungin jätehuoltomääräyksistä

Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lämpimät kiitokset hyvin laadituista jätehuoltomääräyksistä.  Niissä on erityisen hyvin huomioitu alueella oleva jätteenkuljetusjärjestelmä tavallisen jätteen (§ 6) ja pakkausjätteiden osalta (§ 11 neljäs kappale).  Myös vaihtoehtoiset ympäristöluvalliset vastaanottopaikat (§ 9 ensimmäinen kappale ja § 10 ensimmäinen kappale) on huomioitu jätehuoltomääräyksissä hyvin.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Uudenkaupungin jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:

2 § Määritelmät

Määritelmissä (sivulla 6) kohdassa ”Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä” toivoisimme seuraavan lisäyksen (punaisella): ”…julkisoikeudellisten yhteisöjen ja (lisäys: julkisoikeudellisten) yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte…”.  Vain julkisoikeudellisten yhdistysten jätehuolto kuuluu jätelain mukaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin, ei tavallisempien yksityisoikeudellisten yhdistysten jätehuolto.  Pelkkä yhdistys –sana voi aiheuttaa väärinkäsityksiä asiasta ja se voidaan ymmärtää jätelakia laajemmin.

15 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt seuraavasti (viimeinen kappale):

”Mikäli (lisäys: asuin)kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”

Tarkennus asuinkiinteistöjen osalta rajaa yrityskiinteistöt pois tästä velvollisuudesta toimittaa jätteet kunnan jätehuoltojärjestelmään.  Rakennus- ja remontointijätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan.

2 § Tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennysväliksi jätehuoltomääräyksissä on säädetty sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta maksimissaan sekä kesällä, että talvella 2 viikon välein tapahtuvaksi.  Sekajäteastian tyhjennystä voidaan pidentää 8 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi.  Kompostointi tai biojätteen erilliskeräys edellyttää ilmoituksen tekemistä jätehuoltoviranomaiselle.  Pidemmistä tyhjennysväleistä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta poikkeamista jätehuoltomääräyksistä.

Näistä esitetyistä liian lyhyistä tyhjennysvälistä muodostuu turhaa byrokratiaa ja suuria ongelmia haja-asutusalueella ja erityisesti vähän jätettä tuottavilla kiinteistöillä.  Useilla alueilla jäteastian maksimi tyhjennysväliksi on valmiiksi säädetty jätehuoltomääräyksissä 12 viikkoon.  Toivomme, että tähän laitetaan pitempi tyhjennysväli.  Myös biojätteen kannustavan keräilyn aikaansaamiseksi tulisi pisin tyhjennysväli olla kesälläkin vähintään 2 viikkoa.  Näin on myös toimittu monella muulla alueella.

Uudenkaupungin alueelle on koko Suomea ajatellen suunniteltu erittäin lyhyet tyhjennysvälit.  Esimerkiksi Helsingissä (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n alue, jätehuoltomääräykset § 12), Tampereella (Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella, jätehuoltomääräykset § 15 ) ja Turussa (1.6.2017 voimaan tulevat uudet jätehuoltomääräykset § 25) maksimi tyhjennysväli on säädetty jätehuoltomääräyksissä automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta ja hakemista 4 viikkoon.  Helsingissä vielä tätä pidemmästä tyhjennysvälistä riittää ilmoitus, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä.  Tampereella tyhjennysväliä voi pidentää 6 viikkoon ja Turussa 12 viikkoon, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä.  Turussa biojäteastian tyhjennykselle on määritelty kesälläkin 2 viikon maksimi tyhjennysväli.  Uudenkaupungin alueella ei ole mitään perustetta olla näitä isoja kaupunkeja lyhyempi tyhjennysväli.   Päinvastoin väli tulisi olla pidempi. 

Velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on säädettävä valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit.  Viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.

Riittävän pitkillä tyhjennysväleillä on positiivinen vaikutus myös jätteen lajittelulle ja uusiokäytölle, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi.

30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen                                                                         

Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (toinen kappale sivulla 26), että ”Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa.  Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.” 

Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa.  Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi.  Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana.  Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet. 

Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön.  Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä.  Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä ohjelmistoja ja tietokonetta sähköiseen raportointiin.  Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla.  Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto.  Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan Uudenkaupungin teknisen lautakunnan.  Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätehuoltoviranomaisen vaatiman sähköisen asioinnin takia.  Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja.

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Uudenkaupungin tekninen lautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä. 

Uudenkaupungin teknisen lautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys

 

Kunnioittavasti

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen 
toimitusjohtaja                                                                                                                                                           

Pekka Loukola
asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: