15.9.2017 11:53
SKAL

Lausunto tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdoista ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Eduskunta

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö) U 40/2017 vp

Eduskunnan liikenne-. ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö) U 40/2017 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL toteaa, että ehdotuksessa on paljon hyvää, mutta myös korjattavaa löytyy. Lausunnossa keskitytään vain pariin pääkohtaan.

Ehdotus soveltamisalan ulottamisesta alle 3,5 tonnin ajoneuvoihin

Ehdotuksen mukaan asetuksen soveltamisalaan sisällytetään myös yritykset, jotka käyttävät alle 3,5 tonnin kevyitä hyötyajoneuvoja, mutta vapautetaan ne hyvää mainetta ja ammatillista pätevyyttä koskevista vaatimuksesta sekä liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevasta vaatimuksesta. SKAL ei pidä tällaisia vapautuksia tarpeellisina vaan katsoo parempana sisällyttää kevyet hyötyajoneuvot kaikilta osin sekä asetuksen 1071/2009 että asetuksen 1072/2009 soveltamisalan piiriin, joskin mahdollisesti lievennyksin. Erityisesti voidaan todeta, että hyvä maine ei ole hallinnollinen taakka, sitä ei tarvitse saavuttaa erityisin toimenpitein.

Joka tapauksessa ehdotusta alle 3,5 tonnin ajoneuvon sisällyttämisestä soveltamisalaan on syytä kannattaa. Vain siten voidaan alalla varmistaa yhteinen ammattimaisuuden taso ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Tämä on tarpeen myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisen näkökulmasta, ettei turhaan suoriteta useammalla pakettiautolla kuljetuksia, jotka voitaisiin hoitaa yhdellä kuorma-autolla ja siten pienemmillä kokonaispäästöillä.

Ehdotus olisi itse asiassa kevennys Suomessa tällä hetkellä olevalle liikennelupavaatimukselle, joka koskee 2000 - 3500 kg:n kokonaispainoisia ajoneuvoja, vaikka tämä onkin muuttumassa. Muutosta tässä aikataulussa on syytä ihmetellä. Voi käydä niin, että pian sen jälkeen, kun liikennelupavaatimus pakettiautoilta on poistettu, se tulee asetusmuutoksen myötä takaisin.

Kabotaasi

SKAL katsoo, että kabotaasiliikennettä ei voida tässä vaiheessa avata ehdotuksen mukaisella tavalla. Esitys johtaisi hallitsemattomiin markkinahäiriöihin niin Suomessa kuin valtaosassa läntisen EU:n jäsenvaltioita. Lisäksi kabotaasiliikenteeseen oleellisesti kuuluva tilapäisyyden luonne poistuisi. Kabotaasin sallimisen perusteluina käytetään erityisesti tyhjänä ajon vähentämistä ja siten päästöjen ja kuljetuskustannusten vähentämistä. Edes Suomen kokoisessa maassa, vaikka veisi kansainvälisen kuljetuksen Pohjois-Suomeen, ei kabotaasikuorman kanssa paluu kestä mitenkään viittä päivää. Ja etenkin uusista jäsenmaista tänne tulevalla kalustolla päästöt ovat yleensä suuremmat kuin kotimaisella kalustolla, joten päästöt Suomessa eivät ainakaan vähenisi.

SKAL yhtyy valtioneuvoston näkemykseen kabotaasivalvonnan minimimääriin liittyvistä ongelmista. SKAL:n näkemyksen mukaan EUROSTATin tilastot eivät alkuunkaan pidä paikkaansa. Tähän yhteyteen liitämme vastajulkistetun Kuljetusbarometrin tiedotteen kansainvälistä liikennettä koskevine kysymyksineen.

Tavarankuljetusajoneuvon vuokraaminen

SKAL katsoo, että ehdotuksen mukaista 4 kuukauden sallittua enimmäiskäyttöaikaa tulisi oleellisesti lyhentää. Sinänsä on toki hyvä, että esimerkiksi rikkoontuneen ajoneuvon korjauksen ajaksi tai tiettyjen kuljetussuoritteiden tilapäisten kysyntäpiikkien hoitamiseksi voidaan investointien sijaan käyttää vuokrattua kalustoa myös muista jäsenvaltioista. Tämä ei käytännön tilanteissa kuitenkaan edellytä likimainkaan komission esittämää 4 kuukauden jaksoa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen
toimitusjohtaja

Ari Herrala
johtava asiantuntija

 

 

 

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: