15.9.2017 10:04
SKAL

Lausunto raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Eduskunta

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja raportointi)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja raportointi) U 42/2017 vp. Valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä, joka esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotus on osa laajaa maantieliikennepakettia, jonka ensimmäisen osan Euroopan komissio julkaisi 31 päivänä toukokuuta 2017. Nyt käsittelyssä olevan kirjelmän ja sen kohteena olevan ehdotuksen taustalla ovat useat hiilidioksidipäästöjen vähennykseen velvoittavat päätökset ja ehdotukset, mm. niin sanottu taakanjakoehdotus, jonka mukaan Suomen tulee vähentää päästökauppaan kuulumattomilla toimialoilla kasvihuonekaasupäästöjä 39 prosenttia vuoden 2005 päästöjen määrästä vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa hallituksen marraskuussa 2016 hyväksymän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen päästöjä on vähennettävä vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta oikeudenmukainen ja kestävä tapa päästöjen vähentämiseen on jakaa ilmastosopimuksen mukainen 39 %:n vähennystavoite tasapuolisesti kaikkien päästökaupan ulkopuolisten sektorien kesken. Strategian mukaisessa taakanjaossa liikennesektori joutuu kantamaan muita sektoreita raskaamman taakan.

Samoin kuin valtioneuvosto, myös SKAL pitää hyvänä, että toiminnanharjoittajat voivat saada vertailukelpoista tietoa ajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineenkulutuksesta. Kuten ehdotuksen perusteluissakin todetaan, on kuitenkin huolehdittava, että tietoja jotka ovat arkaluonteisia henkilötietojen suojan tai tasapuolisen kilpailun vuoksi, ei tule julkaista. SKAL pitää erityisen tärkeänä sitä, että seurataan päästöjä kuljetettavaa tavaramäärää kohti, esim. tonnikilometrit tai ominaispäästöt suhteessa käytettävään tehoon.

SKAL katsoo myös, että on tärkeää huomioida, että raskaiden ajoneuvojen osalta päästövähennyksiä voidaan saavuttaa myös käyttämällä massoiltaan ja mitoiltaan suurempia ajoneuvoja, joiden avulla voidaan kuljettaa suurempia määriä kerralla. Samoin voidaan päästövähennyksiä saavuttaa käyttämällä uusiutuvaa biopolttoainetta, joka soveltuu jo käytössä olevaan kalustoon.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen
toimitusjohtaja

Ari Herrala
johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: