31.1.2022 10:00

Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausuntopyyntö VN/4118/2019  2.12.2021
 
Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi.
 
Parlamentaarinen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä ehdottavat säädettäväksi uuden avoimuusrekisterilain, jossa vaikuttamistoimintaa ja siihen liittyvää ammattimaista neuvontaa harjoittavat tahot velvoitetaan rekisteröitymään sähköiseen avoimuusrekisteriin ja ilmoittamaan harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta kaksi kertaa vuodessa annettavalla toimintailmoituksella.
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausuntonaan seuraavaa.
 
Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen?
X Kyllä
o En
o En osaa sanoa
 
Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)?
o Koko valtionhallinto
o Eduskunta, ministeriöt ja valtion virastot
X Eduskunta ja ministeriöt
 
Yleiset huomiot esityksestä
SKAL pitää tarkoituksenmukaisena avoimuusrekisterilain säätämistä päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja hyvän edunvalvontatavan kehittämiseksi. Avoimuuden lisääminen on kannatettavaa, mutta SKAL pitää kuitenkin esitettyä mallia tavoitteeseen nähden raskaana ja sitä tulee keventää.
 
SKAL ei kannata soveltamisalan laajentamista koko valtionhallinnon tasolle ainakaan ennen kuin avoimuusrekisterilaista on saatu enemmän kokemuksia. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuva ilmoitusvelvollisuus lisää hallinnollista taakkaa ja on pienille yhteisöille raskas, joten SKAL katsoo, että ilmoitukset tulee tehdä vain kerran vuodessa.
 
Rekisteröintivelvollisuuden ja määräaikaisraportoinnin rajauksien osalta ei tule jättää tulkinnanvaraa, ja ne tulee toteuttaa niin, että velvoitteista aiheutuu mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa ilmoitusvelvollisille.
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 
Anssi Kujala                  Ari Herrala
toimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: