25.1.2017 11:35
SKAL

Lausunto luonnoksista ajoneuvoteknisen norminannon siirtoa koskeviksi säädöksiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainituista luonnoksista. Säädösluonnoksilla on tarkoitus siirtää autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normienantovaltuudet määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

Lainmuutoksilla uudistettaisiin autoja ja perävaunuja koskevien teknisten normien antovaltuudet. Autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet siirrettäisiin määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi).

Tällä esityksellä on tarkoitus myös mm. kumota ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annettu liikenneministeriön päätös (940/1982) ja erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajonevoista annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (786/2012). SKAL edellyttää, että näistä on jatkossakin säänneltävä, koska molemmissa asetuksissa on kalustoon ja esimerkiksi kuorman varmistamiseen liittyvää liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa sääntelyä. Sääntely voi tapahtua esimerkiksi lausuntopyynnön kohteina olevien lakien tai asetusten kautta taikka Trafin antamilla määräyksillä. Säännösten ja niihin tehtävien muutosten valmistelu on tehtävä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Olisi myös ollut hyvä, jos tässä yhteydessä olisi ollut lausuttavana tai tutustuttavana myös näitä säädöksiä korvaavat Trafin määräykset.

Erikoiskuljetukset

Kuten edellä todettiin, tällä esityksellä on tarkoitus kumota erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajonevoista annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (786/2012). Kyseisessä asetuksessa säädetään nyt velvollisuus nimetä johtava liikenteenohjaaja silloin kun kuljetuksessa käytetään useita liikenteenohjaajia. Tätä velvoitetta ei ole nyt otettu tieliikennelakiin ja näin jatkossa jää epäselväksi, kuka määrää varoitusautojen etäisyydestä ja sijainnista kuljetuksessa.

SKAL:illa ei ole huomautettavaa lausuntopyynnön kohteena oleviin asetusmuutoksiin.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen   

toimitusjohtaja

 

Ari Herrala

Johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: