28.11.2016 13:24
Jaana Sivén

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa esitysluonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

1. Liikenteen pelisäännöt selkeiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Yleiset tavoitteet

Tieliikennelain uudistuksessa on huomioitava kuljetusyritysten ja raskaan liikenteen tarpeet tienkäyttäjäryhmänä, työantajana ja ajoneuvon haltijoina. Jakeluliikenteen toimintamahdollisuudet on turvattava ajoneuvon pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevissa säädöksissä.

Liikenneturvallisuuden lisäksi tavoitteeksi tulee ottaa liikenteen sujuvuuden parantaminen, millä voidaan vaikuttaa myös liikenteen energiatehokkuuteen.

Raskaan liikenteen talvirengasmääräykset

Periaatepäätösluonnoksessa kerrotaan, että hallitus valmistelee syksyllä 2016 asetusmuutoksen uusiksi raskaan liikenteen talvirengasmääräyksiksi. SKAL kannattaa ehdotusta talviajan rengasvaatimuksista raskaille ajoneuvoille ja niiden yhdistelmille liikenneturvallisuuden parantamisen ja liikenteen häiriöiden vähentämisen perusteella. SKAL kuitenkin muistuttaa, että periaatepäätösluonnoksen kohdan 1 otsikon mukaisesti tehdään tässäkin pelisäännöt selviksi ja kirjataan asetukseen vaatimus talvikäyttöön soveltuvista renkaista.

2. Tehokkuutta liikennesääntöjen valvontaan ja seuraamuksiin

SKAL kannattaa ajatusta kehittää joustavampia seuraamusmuotoja, kuten hallinnollisia maksuja. Sakkorangaistuksen rinnalle tulisikin lievemmissä liikennerikkomuksissa ottaa käyttöön hallinnollinen maksu, liikennevirhemaksu, jonka  avulla poistetaan ajokieltoseuraamuksiin liittyvä sanktiokumulaatio,

3. Turvallisempia ajoneuvoja teille

Perustelumuistiossa on ilmeisesti virheellisestä tähän kohtaa käsitelty myös väyliä koskevia osioita. Tässä lausunnossa niihin otetaan kantaa kohdan 7 väylien turvallisuutta koskevassa kohdassa.

4. Luottamusta liikenteen automatisaatioon

Liikenteen ja ajoneuvojen automatisaatiokehityksessä tulee tunnistaa ne taloudelliset hyödyt, joita autonomiset ajoneuvot voivat tarjota. Nämä hyödyt tulee mahdollistaa myös lainsäädännön kautta esimerkiksi kuljettajaa koskevissa työ- sekä ajo- ja lepoaikasäännöksissä.

Selvitys automaattisen liikenteen turvallisuustiedon jakamisesta

Kuten periaatepäätösluonnoksessa todetaan, automaattisen liikenteen myötä syntyvää digitaalista tietoa voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin liikenteen turvallisuuden parantamisessa. Liikennettä, poikkeustilanteita ja tien kuntoa koskevan tiedon automaattisella jakamisella ajoneuvosta toiseen voidaan saavuttaa parannusta liikenteen turvallisuuteen.

5. Kuljettajalla on oltava ajanmukaiset taidot ja valmiudet

Ajokorttilain uudistaminen ja kuljettajakoulutuksen ajantasaistaminen

SKAL:in kannalta tärkeää on uusien osaavien ja turvallisten kuljettajien saaminen alalle. Auton ajokortin omaavat henkilöt ovat potentiaalisia tulevia kuljettajia, kun auton ajo-oikeuden hankkiminen toimii perustana raskaan kaluston kuljettajaopetukselle. SKAL:in näkemyksen mukaan kuljettajaopetusala on viime vuosina kehittynyt ja käyttöön on otettu erilaisia opetus- ja oppimistapoja ja uusia digitalisaatiota hyödyntäviä opetusmenetelmiä mm. virtuaaliopetuksen ja simulaattoreiden muodossa. SKAL toivoo, että tämän kehityksen jatkumista ei vaaranneta.

Periaatepäätösluonnoksen perusteluissa todetaan, että määrämuotoisen, opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen sijaan ajokortin suorittaja voisi vapaasti valita tarvitsemansa opetuksen. SKAL korostaa, että ajokortin suorittaja ei useinkaan itse tiedosta tarvittavaa opetuksen määrää, vaikka on hyvä, että ajokortin suorittajalla on mahdollisuus valita haluamansa opetusmenetelmät. Raskaan kaluston ja yli 40 km/h traktoreiden ajo-oikeuden saamiseen tulee mielestämme jatkossa sisällyttää pakollista opetusta, jotta näiden ajoneuvojen erityispiirteet ja -vaatimukset voidaan kouluttaa kuljettajille.

6. Liikenteessä ajokuntoiset ajavat ja muut kulkevat kyydissä

Alkolukkojen käyttöä edistetään

SKAL kannattaa alkolukkojen asentamista yleisesti uusiin ajoneuvoihin. Alkolukko on tehokas tapa ehkäistä rattijuopumusten uusimisia ja sitä tulisi harkita vaatimuksena ajo-oikeuteen aina rattijuopumustuomion jälkeen. Yleistä takautuvaa asentamisvelvoitetta ei kustannussyistä tule kuitenkaan edellyttää ammattiliikenteeseen.

7. Väylien on oltava turvallisessa kunnossa

SKAL yhtyy näkemykseen liikenneturvallisuuden korostumisesta perusväylänpidossa. SKAL korostaa, että mahdollinen siirtyminen verkkoyhtiöön väylien omistajana ei saa johtaa ammattiliikenteen kustannustason nousemiseen.

Periaatepäätöksen toteutus ja seuranta

Periaatepäätösluonnoksessa esitetään päätöksen toteutumisen seuraamista valvomalla hankkeiden etenemistä ja vaikutusten seuraamista päätöksessä määriteltävillä mittareilla. Yhdeksi mittariksi esitetään liikenneonnettomuuksien lukumäärää aiheuttamistavan ja seurauksen mukaan eriteltynä. SKAL katsoo, että erittelyssä olisi eroteltava myös uudet kuljettajat, koska kuljettajaopetusta on tarkoitus uudistaa, niin kyseisen uudistuksen vaikutuksia on myös seurattava. Lisäksi SKAL toteaa tässä, että liikenteessä kuolleiden tilastosta tulee poistaa itsemurhatapaukset, kuten mm. Ruotsissa tehdään.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen         Ari Herrala
toimitusjohtaja       johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: