24.4.2017 08:57

Lausunto liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta

Talousvaliokunta
Eduskunta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta

Eduskunnan talousvaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tausta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna osaltaan täytäntöön vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskeva direktiivi.

Nykytilan kuvaus

Nykytilan kuvauksessa kerrotaan, että liikenteellä on keskeinen merkitys Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, sillä liikenne tuottaa Suomessa noin 40 prosenttia taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen rooli päästöjen vähentämisessä näyttää tulevan korostumaan myös sen vuoksi, että muilla sektoreilla esitetään päästöjen vähentämisen olevan vielä vaikeampaa kuin liikennesektorilla ja siksi liikennesektorilla tulisi varautua päästöjen vähentämiseen jopa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.

SKAL katsoo, että oikeudenmukainen ja kestävä tapa päästöjen vähentämiseen on jakaa ilmastosopimuksen mukainen 39 %:n vähennystavoite tasapuolisesti kaikkien päästökaupan ulkopuolisten sektorien kesken. Strategian mukaisessa taakanjaossa liikennesektori joutuu kantamaan muita sektoreita raskaamman taakan, vaikka liikennesektorilla päästöt ovat viimeisten 15 vuoden aikana vähentyneet keskimäärin enemmän kuin päästökauppasektorilla.

Liikenteen päästövähennystavoite on nostettu 39 %:sta 50 %:iin ilman kunnollista arviota siitä, mikä tämän tavoitemuutoksen kustannusvaikutus on. SKAL korostaa, että koska raskaassa liikenteessä on tehty jo varsin paljon päästöjen vähentämiseksi, jokainen prosenttiyksikkö päästövähennystavoitetta lisää on aiempia kalliimpi. Tämän vuoksi tasainen taakanjako päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden kesken on kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaista.

SKAL yhtyy näkemykseen, että nopein keino liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on liikenteen nykyisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla.

Esityksessä todetaan, että jakeluinfradirektiivin (2014/94/EU) täytäntöönpano edellyttää uuden lain säätämistä, koska voimassa olevaan lainsäädäntöön ei ole mahdollista sisällyttää jakeluinfradirektiivin mukaisia vaatimuksia lataus- ja tankkauspisteiden teknisistä eritelmistä tai kuluttajille ja käyttäjille annettavista tiedoista muuttamatta voimassa olevan lainsäädännön soveltamisalaa. Myös SKAL on sitä mieltä, että uuden lain säätäminen on lainsäädännön selkeyden kannalta tarkoituksenmukaisin ratkaisu.

Lakiehdotuksen sisältö

Lakiehdotuksen 5 §:n 3 momentissa säädettäisiin siitä, kuka vastaa käyttäjille annettavan tiedon sisällöstä moottoriajoneuvoissa sekä näiden ohjekirjoissa. Ajoneuvojen kaupallisten myyjien ja vuokralle antajien sekä muiden kaupallisten toimijoiden, jotka luovuttavat ajoneuvoja käyttäjien käyttöön, tulisi varmistaa, että 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat käyttäjien saatavilla moottoriajoneuvojen ohjekirjoissa ja moottoriajoneuvoissa. Ehdotuksessa ei tarkemmin kerrota, mitä tarkoitetaan muilla kaupallisilla toimijoilla, jotka luovuttavat ajoneuvoja käyttäjien käyttöön. Mikäli tässä tarkoitetaan myös esimerkiksi kuljetusyritystä, joka luovuttaa ajoneuvon kuljettajansa käyttöön, SKAL huomauttaa, että kuljetusyritys ei vastaa ajoneuvojen käyttöohjekirjoista eikä niiden sisällöstä. Sen sijaan kuljetusyritys voi olla vastuussa siitä, että ohjekirjat ovat kuljettajien saatavilla ajoneuvoissa.

Lakiehdotuksen 6 §:ssä säädettäisiin polttoaineiden hintatietojen esittämisestä vertailemalla eri polttoaineiden hintatietoja. Jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa vaihtoehtoisten polttoaineiden hintoja niitä vertailemalla, ei näiden tietojen esittäminen saa johtaa polttoaineiden käyttäjiä harhaan eikä aiheuttaa sekaannusta. SKAL pitää hyvänä sitä, että toiminnanharjoittajia velvoitetaan erityisesti esittämään vertailutiedot niin että se ei johda käyttäjiä harhaan eikä aiheuta sekaannusta. Tosin on todettava, ettei harhaanjohtamista pidä sallia muutenkaan missään tilanteissa, vaikkei asiasta erityislainsäädäntöä olisikaan.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen                                                                                                            Ari Herrala

toimitusjohtaja                                                                                                         johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: