27.6.2017 13:36
SKAL

Lausunto liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

SKAL ry:n lausunto parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista.

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä

Sidosryhmäkuuleminen liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä on pyytänyt sidosryhmien näkemyksiä liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää näkemyksenään seuraavaa.

 1. Millaisia uudenlaisia tarpeita liikennevälineiden teknologinen kehitys aiheuttaa liikenneverkolle??

  • Ajoneuvon tarkka sijainti ajoradalla, kaistat ym. huomioiden, tulee olla tiedossa kaikkina vuodenaikoina ja kellonaikoina säästä riippumatta.
  • Liikenneverkon (tieverkon) tulee voida välittää itsestään myös häiriötietoa tiellä liikkuville ja tien ylläpitäjille.
  • Ajonopeutta tulee voida säädellä automatiikan avulla nopeusrajoitusten ja muuttuvien olosuhteiden mukaan.

2.   Millaisia ja kuinka mittavia kehittämispanostuksia nykyiseen liikenneverkkoon on tehtä-vä, jotta infrastruktuurin laatu kyetään turvaamaan?

  • Tiestön korjausvelan hoito on välttämätöntä. Lisärahoituksella on katkaistava tieverkon kunnon rapautuminen.
  • Lisäksi on parannettava tiestön talvihoitoa, mikä vaatii lisärahoitusta tienpitäjältä.
  • Liikenneverkon (tieverkon) on kyettävä täyttämään jo nykyiset, kohonneet tarpeet (max 76 tonnia ja HCT-kokeilut), ja tämä edellyttää lisäinvestointeja väyläverkkoon.
  • Mikäli kaluston pituutta lisättäisiin yli 30 metriseksi, myös pituuden muutokseen liittyvät vaatimukset on kyettävä täyttämään.
  • Liikenneturvallisuuden kannalta tulisi lisätä tieosuuksia, joilla ei kohdata vastaantulevaa liikennettä. Tämäkin edellyttää tiemäärärahojen lisäämistä.

3. Aiheuttavatko liikenteen uudet palvelut liikenneverkolle erityisiä vaatimuksia lähitulevaisuudessa ja jos aiheuttavat, niin mitä nämä vaatimukset ovat? Mitä valtion toimia tarvitaan?

  • Sähköisen rahtitiedon ja ajoneuvotiedon lisääntyminen voisi vähentää tarvetta pysäyttää kuljetusta, kun valvonnan voisi suorittaa ajoneuvon ollessa liikkeessä.

4. Millaisena näette tiedon ja avoimien rajapintojen roolin automaation ja liikenteen uusien palveluiden edistämisessä?

  • Tavaraliikenteessä tulisi keskittyä sähköisen rahtitiedon käytön lisäämiseen. Tämä edellyttää Suomen osalta mm. sähköisen rahtikirjan käyttöä edistävän kansainvälisen eCMR -sopimuksen ratifiointia.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                                                                                                           Ari Herrala

toimitusjohtaja                                                                                                         johtava asiantuntija

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: